Χορήγηση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, όπως ισχύουν, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας σε πολίτες των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2007
Αρ. Πρωτ. 1003662/24/Β0013

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ.13)
ΤΜΗΜΑ Β΄ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23 – 25 Ταχ. Κώδικας : 101 84
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 – 3253757 FAX : 210 – 3236438
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2007
Αρ. Πρωτ. 1003662/24/Β0013

ΘΕΜΑ : Χορήγηση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, όπως ισχύουν, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας σε πολίτες των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας δίνουμε τις ακόλουθες οδηγίες προς ενιαία και σύννομη αντιμετώπισή τους.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1078/1980 (Φ.Ε.Κ. 238 Α΄) παρέχεται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προκειμένου για συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

2. Με την υπ΄ αριθμ. 1013762/80/Α0013/ΠΟΛ. 1034/10.2.1992 Εγκύκλιο του Υπ. Οικ. (Κεφ. Γ΄, σελ. 19-20) προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 εφαρμόζονται και στους υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που αυτές εφαρμόζονται και για τους ημεδαπούς, σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης των κοινοτικών εργαζομένων εντός της Ε.Ε. (Σχ. Γνωμ. 865/1991 της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.). Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1036725/147/Α0013/ΠΟΛ. 1060/7.4.2005 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 515 Β΄/19.4.2005) το ελάχιστο συνεχόμενο χρονικό διάστημα κατοικίας και εργασίας στην Ελλάδα, το οποίο απαιτείται για τη χορήγηση της απαλλαγής σε υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε., ορίζεται σε ένα (1) έτος.

3. Όπως είναι γνωστό, από 1ης Μαΐου 2004 πραγματοποιήθηκε η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δέκα (10) νέα κράτη (Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Μάλτα, Κύπρος) έγιναν πλήρη μέλη της Ε.Ε..

Επίσης, από 1ης Ιανουαρίου 2007 προσχώρησαν στην Ε.Ε. δύο νέα κράτη μέλη, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. 4. Κατά συνέπεια, πλέον των υπηκόων των ανωτέρω δέκα κρατών μελών, από 1ης Ιανουαρίου 2007 δικαιούνται της απαλλαγής πρώτης κατοικίας και οι υπήκοοι της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας με τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής καθορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 1051240/385/Α0013/ΠΟΛ. 1057/21.6.2004 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 973 Β΄/29.6.2004).

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΜΗ