ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Εφαρμογή απόφασης 1044171/ 1369/ΠΟΛ. 1155/2002 και άλλες διατάξεις.

(Α.Υ.Ο. 1001196/1007/ΔΕ-Α /ΠΟΛ. 1003/7.1.2003)Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 28 του ν. 3016/ 2002 (ΦΕΚ Α 110).

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43).

4. Τις αποφάσεις μας 1044171/1369/ ΠΟΛ.1155/22.5.2002 (ΦΕΚ Β 657), 1057857/15321 ΠΟΛ.119219.7.2002 (ΦΕΚ Β 868), 1059961/1545/ ΠΟΛ. 1195/16.7.2002 (ΦΕΚ Β 952) και 107 5319/1727/18.9.2002 (ΦΕΚ Β 1253), σχετικά με την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών με βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων χρήσεων 1998 και παλαιότερων .

5. Την 1100383/1330/Α0006/ 31.10. 2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών” (ΦΕΚ Β 1485).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1 ΟΙ υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση της απόφασης 1044171/1369/ ΠΟΛ. 1155/2002, όπως ισχύει, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί μέχρι 31/12/ 2002 οριστικά ή μερικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου, μπορούν να περαιώνονται μέχρι 31/312003, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ανωτέρω απόφαση και με επιπλέον επιβάρυνση του τελικού βεβαιωτέου ποσού φόρων για το σύνολο των περαιούμενων χρήσεων, όπως το ποσό αυτό προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 της απόφασης αυτής, κατά ποσοστό 10% αν το ειδικό σημείωμα περαίωσης του άρθρου 7 της ίδιας απόφασης υποβληθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου, κατά 15% αν υποβληθεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου και κατά 20% αν υποβληθεί εντός του μηνός Μαρτίου. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για τις υποθέσεις για τις οποίες από 1/2 2003 και μετά εκδίδεται εντολή τακτικού ελέγχου κατά τις αποφάσεις 1061203/1148/ΠΟΛ. 1144/1998 ή 1063790/1444/ΠΟΛ. 1168/2001, όπως ισχύουν, ή κατά τις γενικές διατάξεις.

2. Το ποσό που προκύπτει από την κατά 10% ή 15% ή 20% επιβάρυνση που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο εγγράφεται στον ειδικό κωδικό εσόδων 0644. Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 9 της απόφασης 1044171/ 1369/ΠΟΛ.1155/2002, όπως αυτές ισχύουν ύστερα και από τις παραγράφους 2 και 3 της απόφασης 1059961/ 1545/ΠΟΛ. 1195/2002, εφαρμόζονται ανάλογα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων. Τα ποσά των έξι (6) πρώτων δόσεων οι οποίες προσαυξάνονται κατά μία για κάθε μήνα μετά την 31/12/02 μέχρι την υποβολή του ειδικού σημειώματος περαίωσης, καταβάλλονται μαζί με την πρώτη δόση του μήνα που έπεται του μήνα υποβολής του ειδικού σημειώματος. Η προβλεπόμενη έκπτωση 5% επί άμεσης καταβολής του συνόλου της οφειλής ισχύει για τα ποσά των δόσεων του ειδικού κωδικού εσόδων 0644 που αφορούν τον μήνα που έπεται του μήνα υποβολής του ειδικού σημειώματος περαίωσης και τους επόμενους μήνες.

3. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις αποφάσεις 1061203/1148/ΠΟΛ. 1144/1998 ή 1063790/14441 ΠΟΛ.1168/2001, όπως ισχύουν, ή κατά τις γενικές διατάξεις και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικά ή μερικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου μέχρι 31/12/2002, μπορεί να περαιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, υπό το βάρος των τυχόν παραβάσεων του ΚΒΣ και των λογιστικών διαφορών του διαταχθέντος ελέγχου, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 8 της ανωτέρω απόφασης 1044171/ 1369/ΠΟΛ.1155/2002 και με την προϋπόθεση ότι δεν προέκυψαν στοιχεία εξαίρεσής τους.

4. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 για τις οποίες υποβλήθηκαν μέχρι 31/12/2002 ειδικά σημειώματα περαίωσης αλλά δεν περαιώθηκαν κατ εφαρμογή των οριζομένων με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της απόφασης 1044171/1369/ΠΟΛ. 1155/ 2002, όπως -αυτές ισχύουν, μπορεί να περαιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, εφόσον από την επεξεργασία των κατασχεθέντων ανεπίσημων βιβλίων ή στοιχείων ή τον έλεγχο των δελτίων πληροφοριών ή των λοιπών υφιστάμενων στοιχείων δεν προκύπτουν λόγοι εξαίρεσής τους. Στις περιπτώσεις των κατασχεθέντων ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων εξαιρούνται οι υποθέσεις που από την επεξεργασία προέκυψε απόκρυψη φορολογητέας ύλης που οφείλεται σε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, μεγαλύτερη από το 5% της δηλωθείσας για το σύνολο των περαιούμενων χρήσεων.

5. Για τις υποθέσεις που περαιώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση 1 044 171/1369/ΠΟΛ. 1155/2002, για τις οποίες βεβαιώθηκαν μεγαλύτερα ποσά φόρου από αυτά που προκύπτουν σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 της απόφασης αυτής, επιτρέπεται η διαγραφή των επιπλέον ποσών εφόσον οι λανθασμένοι υπολογισμοί οφείλονται στις μεταβολές που επήλθαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης 1057857/1532/ ΠΟΛ.1192/2002 και τις εγκύκλιες οδηγίες που ακολούθησαν. Επίσης, για υποθέσεις που υποβλήθηκαν λανθασμένα ειδικά σημειώματα περαίωσης, από τα οποία προέκυψαν μικρότερες από τις οφειλόμενες διαφορές φόρων, μπορεί να υποβάλλονται συμπληρωματικά σημειώματα περαίωσης, με άμεση καταβολή του συνόλου της επιπλέον διαφοράς, η οποία επιβαρύνεται κατά 10% για συμπληρωματικά σημειώματα που υποβάλλονται εντός του μηνός Ιανουαρίου και κατά 15% ή 20% για συμπληρωματικά σημειώματα που υποβάλλονται εντός των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου, αντίστοιχα.

6. Αν πριν από τη λήξη των δόσεων για διαφορές φόρων που βεβαιώθηκαν από τακτικό έλεγχο με τις γενικές διατάξεις ή τις αποφάσεις 1061203/ 1148/ΠΟΛ.1144/1998 ή 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001 ή 1044171/1369/ ΠΟΛ. 1155/2002, όπως ισχύουν, προκύψουν νέες διαφορές φόρων από νέο οριστικό έλεγχο σε μεταγενέστερες χρήσεις ή σε χρήσεις για τις οποίες είχαν βεβαιωθεί φόροι με μερικά φύλλα ελέγχου ή μερικές πράξεις προσδιορισμού του φόρου, τότε αφού καταβληθεί το προβλεπόμενο κάθε φορά ποσοστό επί της διαφοράς φόρων, το υπόλοιπο βεβαιώνεται στις προβλεπόμενες δόσεις που αρχίζουν τον επόμενο μήνα από το μήνα που λήγουν κανονικά οι δόσεις για διαφορές φόρων που προέκυψαν από τον προηγούμενο έλεγχο ή την περαίωση. Οι διατάξεις του προ-ηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τις νέες διαφορές φόρων που οριστικοποιήθηκαν με διοικητική επίλυση της διαφοράς από 1.6.2002 και μετά και ισχύουν εφόσον το σύνολο των διαφορών αυτών υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ προκειμένου για υπόχρεους που κατά την τελευταία περαιωθείσα χρήση τήρησαν βιβλία Α κατηγορίας του ΚΒΣ ή νόμιμα δεν τήρησαν βιβλία, τα 54.000 ευρώ για υπόχρεους που κατά τη χρήση αυτή τήρησαν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ και τα 108.000 ευρώ για υπόχρεους που κατά την ίδια χρήση τήρησαν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 ισχύουν από 7 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.