Ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων ακινήτωνΑθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375360
ΦΑΞ : 210 3375834
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1002

Θέμα: Ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων ακινήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 23Α’ του ν. 3427/2005 (312 Α’), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3842/2010 (9 Α’) όπως ισχύει.

3. Τις Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1061/3.3.2012 (896 Β ), ΠΟΛ.1201/25.10.2012 (ΦΕΚ 3000 Β’) και ΠΟΛ.1210/29.11.2012 (3315 Β’).

4. Την ΥΠΟΙΚ. 07927/2012 ΕΞ (2574 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

5. Την ανάγκη διαρκούς και ορθής ενημέρωσης του Περιουσιολογίου Ακινήτων.

6. Την αποφυγή ταλαιπωρίας των φορολογουμένων και την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών 

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων ετών 2011 και 2012 παραμένει στη διάθεση των φορολογουμένων μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης των δηλώσεων του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων των αντίστοιχων ετών.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Μαυραγάνης