ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 4 και του άρθρου 23 του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255 Α΄)”.

(Α.Υ.Ο. 1000669/15/ΔΜ/ΠΟΛ. 1001/4.1.2002)Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 και του άρθρου 23 του ν. 2954/2001 “Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 255 Α΄) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2954/2001 ρυθμίζεται το θέμα της υποβολής στη Δ.Ο.Υ. δηλώσεων έναρξης εργασιών στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί, τόσο από τις υπό εκκαθάριση Σ.ΕΠ όσο και από τα μέλη τους (κοινωνίες ή μεμονωμένους εκμεταλλευτές).Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος ( 2-11-2001) της διάταξης, δηλαδή μέχρι 2-2-2002.

Ειδικότερα

1. Οι υπό εκκαθάριση Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ) οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις έναρξης εργασιών, αλλά δεν έχουν υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. δήλωση μεταβολής για να δηλώσουν τη θέση τους «σε εκκαθάριση», υποχρεούνται να υποβάλλουν την εν λόγω δήλωση μέχρι 2-2-2002. Ημερομηνία μεταβολής θεωρείται στην περίπτωση αυτή η 22/12/1993, δηλαδή η ημερομηνία ισχύος της διάταξης του άρθρου 3 του ν. 2175/1993, βάσει της οποίας τέθηκαν οι εν λόγω ΣΕΠ σε εκκαθάριση.

2. Όσοι από τους εκμεταλλευτές Λεωφορείων ΔΧ (ΛΔΧ) – κοινωνίες ή μεμονωμένοι – δεν έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ., όπως είχαν υποχρέωση, υποχρεούνται να υποβάλουν αναδρομικά την εν λόγω δήλωση μέχρι 2/2/2002, συνυποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση από την αρμόδια Σ.ΕΠ για την εκμετάλλευση του ΛΔΧ

β) Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα ( ΤΣΑ ή ΙΚΑ)

Η ημερομηνία έναρξης εκμετάλλευσης κάθε λεωφορείου, θα αναγράφεται στη βεβαίωση που θα χορηγούν οι Σ.ΕΠ.

Στη περίπτωση θανάτου κοινωνού ή εκμεταλλευτή Λ.Δ.Χ η ανωτέρω δήλωση και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τους κληρονόμους του.

3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ για την υποβολή των κατά των ανωτέρω δηλώσεων έναρξης, είναι η αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. των Σ.ΕΠ, στην οποία υπάγονται οι κοινωνίες ή οι μεμονωμένοι εκμεταλλευτές Λ.Δ.Χ.

Για το λόγο αυτό όσοι από τους εκμεταλλευτές (κοινωνίες ή μεμονωμένοι) είχαν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε διαφορετική Δ.Ο.Υ. από αυτή της Σ.ΕΠ που υπάγονται, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 2-2-2002 δήλωση μεταβολής ως προς την έδρα της επιχείρησης, αναγράφοντας ως διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας τη διεύθυνση της αντίστοιχης Σ.ΕΠ, ώστε να είναι δυνατή η μεταγραφή τους στη συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ.

4. Στις περιπτώσεις που εκμεταλλευτές ( κοινωνίες ή μεμονωμένοι ) έχουν ήδη υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών υποχρεούνται να προσέλθουν στη Δ.Ο.Υ μέχρι 2-2-2002 για να υποβάλλουν εκ νέου δήλωση έναρξης εργασιών (επανέναρξη) χωρίς την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, προκειμένου να υπάρξει ομοιόμορφη αντιμετώπιση στην εφαρμογή των γενικότερων διατάξεων του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου νόμου. Ημερομηνία επανέναρξης στην περίπτωση αυτή θεωρείται η επομένη της διακοπής.

Ευνόητο είναι ότι και στην περίπτωση αυτή εφόσον παραστεί ανάγκη θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και η μεταβολή για μεταφορά έδρας, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 3.

5. Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους μεμονωμένους εκμεταλλευτές έχουν υποβάλει, στο μεταξύ, δήλωση έναρξης εργασιών για άσκηση άλλης δραστηριότητας, θα υποβάλουν (μέχρι 2-2-2002) στη Δ.Ο.Υ. του επιτηδεύματός τους και όχι στη Δ.Ο.Υ. των Σ.ΕΠ δήλωση μεταβολής εργασιών για παράλληλη άσκηση δραστηριότητας, ως εκμεταλλευτές Λ.ΔΧ.

Τέλος τονίζεται ότι κατά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις γενικά που προβλέπονται από φορολογικές διατάξεις.