Ποιοι είναι υπόχρεοι στην παρακράτηση φόρου 20%Υπόχρεοι στην παρακράτηση φόρου 20% είναι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων όπως και το Δημόσιο, και τα ΝΠΔΔ, οι οργανισμοί, οι τράπεζες, οι συνεταιρισμοί, τα ιδρύματα, οι σύλλογοι, κτλ εφ`όσον αυτά καταβάλλουν αμοιβές σε τρίτους, για μεσιτείες, ή άλλες παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας σε τρίτους, για τις οποίες δεν προβλέπεται η παρακράτηση φόρου εισοδήματος από άλλες διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση που πληρώνει, εκδίδει μια αθεώρητη απόδειξη δαπανών του ΚΦΑΣ και από το ποσό της αμοιβής που οφείλει να καταβάλλει αφαιρεί τον φόρο 20%, και το χαρτόσημο 3,60%.

Στην Δ.ΟΥ υποβάλλεται η οριστική δήλωση για τον ετήσιο φόρο που παρακρατείται σε όλη τη διάρκεια του έτους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για το Δημόσιο του Μαϊου. Αυτό γίνεται όταν καταβάλλονται προμήθειες, αμοιβές ΔΣ, κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβές σε εργολάβους, σε μεσίτες, σε πράκτορες κτλ. Η οριστική δήλωση για τις παραπάνω αμοιβές υποβάλλονται στη Δ.ΟΥ, ανεξάρτητα από τις προσωρινές δηλώσεις που υποβάλλονται στη Δ.ΟΥ. Οι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι προσωπικά και αλληλέγγυα για την παρακράτηση και απόδοση των παρακρατούμενων φόρων.