Ποιες μητέρες δικαιούνται την εξάμηνη προστασία μητρότητας;Την δικαιούνται:

– Μισθωτές
– Εργατοτεχνίτριες
– Με πλήρη ή με μερική απασχόληση
– Με αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή έργου