Ποια είναι η χρησιμότητα των πεδίων Είδος Αποδοχών, % παρ/σης φόρου, Αριθμ. Τέκνων και ΑΜΚΑ στην καρτέλα Λειτουργία των στοιχείων Προμηθευτή;

Τα πεδία αυτά χρησιμοποιούνται όταν ένας προμηθευτής κινείται με λογαριασμό για την απόδοση φόρων, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψιν στο αντίστοιχο κύκλωμα απόδοσης φόρων και στο παραγόμενο αρχείο βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων.

Στα πεδία Είδος Αποδοχών 2018 και Είδος Αποδοχών 2019 δηλώνεται ο τύπος αποδοχών που πρέπει να εμφανίζεται στο αρχείο παρακρατούμενων φόρων. Ο προεπιλεγμένος τύπος αποδοχών στα πεδία αυτά είναι «Άρθρο 64π1 περ.δ εδάφιο 1 ν. 4172/2013 (20%)», αλλά ανάλογα με την περίπτωση δηλώνεται από τον χρήστη ο αντίστοιχος τύπος αποδοχών. Το πεδίο Είδος Αποδοχών 2018 έχει εφαρμογή για τα αρχεία των ετήσιων βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων έως και το έτος 2018 και το πεδίο Είδος Αποδοχών 2019 έχει εφαρμογή για τα αρχεία των μηνιαίων βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων από το έτος 2019 και μετά.

Στο πεδίο % παρ/σης φόρου δηλώνεται το αντίστοιχο  ποσοστό παρακράτησης.(πχ. 20%). Η προεπιλεγμένη τιμή στο πεδίο % παρ/σης φόρου είναι 20%, και θα μεταβληθεί από τον χρήστη ανάλογα με την περίπτωση, για παράδειγμα, για έναν εργολάβο θα δηλωθεί το αντίστοιχο ποσοστό παρακράτησης φόρου (πχ. 3%).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Το πεδίο % παρ/σης φόρου χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα μόνο στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος προμηθευτής κινείται με τον λογαριασμό (πχ. ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24% ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ) που θα ορίζουμε στο πεδίο Λογ. Ελευθ. Επαγγ. στην Απόδοση Φόρων, για το μηνιαίο αρχείο βεβαιώσεων και την προσωρινή φόρου.

Τα πεδία Αριθμ. Τέκνων και  ΑΜΚΑ δηλώνονται (προαιρετικά) όταν πρέπει να συμπεριληφθούν στο αρχείο βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων για το συγκεκριμένο προμηθευτή.