Ποια είναι η χρησιμότητα της πρώτης σελίδας της Οριστικής Δήλωσης Φόρου;

Από την επιλογή Απόδοση Φόρων Οριστική Φόρου-Πρώτη Σελίδα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε την εκτύπωση του εντύπου της πρώτης σελίδας της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα, όπως αυτή ίσχυε στο παρελθόν, πριν την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα. Η δυνατότητα εκτύπωσης παραμένει στην εφαρμογή για λόγους ιστορικότητας και για την περίπτωση που χρειαστεί να παραχθεί για κάποια παλαιότερη χρήση.