Ποια είναι η χρήση του πεδίου Κατηγορία Εταιρίας στην επιλογή Λειτουργία των στοιχείων εταιρίας;

Στο πεδίο Κατηγορία Εταιρίας δηλώνεται αν η εταιρία είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. Το button Ν, στο κάτω μέρος του πλαισίου της οθόνης διαχείρισης στοιχείων εταιρίας, το οποίο αφορά τη διαχείριση των στοιχείων του εντύπου Ν ενεργοποιείται μόνο όταν δηλώσουμε ότι η εταιρία αφορά Νομικό Πρόσωπο. Η προτεινόμενη επιλογή του προγράμματος κατά την καταχώριση μιας εταιρίας είναι Φυσικό Πρόσωπο.