Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πεδίων Αρχικός Συντελεστής Απόσβεσης και Νέος Συντελεστής Απόσβεσης, στην οθόνη καταχώρισης παγίου;

Στο πεδίο Αρχικός Συντελεστής Απόσβεσης , που βρίσκεται στην οθόνη καταχώρισης παγίου (η οποία καλείται από την επιλογή Κύριες Εργασίες-Πάγια ή από το εικονίδιο Διαχείριση Παγίων), δηλώνεται ο συντελεστής απόσβεσης του παγίου. Το πεδίο Νέος Συντελεστής Απόσβεσης είχε εφαρμογή μόνο για εκείνα τα πάγια που έπρεπε να επανυπολογιστούν οι αποσβέσεις τους με νέο συντελεστή απόσβεσης και με έτος εφαρμογής από το 2013, σύμφωνα με το Ν.4110/2013.