ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

(Αριθ. Πρωτ. Σ00/15/2.7.2003)ΣΧΕΤ.: Εγκ.83/83, Γ.Ε. Σ01/52/13.7. 87, Γ.Ε. Ε33/44/8.3.01, Εγκ.16/01, Εγκ. 61/01.

1. Σύμφωνα με τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. ΣΟ01/52/13.7.87 Εγγράφου, για τη συνέχιση της καταβολής της σύνταξης σε πληρεξουσίους των συντ/χων που προσκομίζουν πληρεξούσια, είτε ετήσιας είτε ορισμένης είτε αόριστης διάρκειας, τα Τμήματα Πληρωμών θα πρέπει, στις περιπτώσεις που από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πληρεξουσίου έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος, να ζητούν είτε την παρουσία του ίδιου του συντ/χου είτε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από το Αστυνομικό Τμήμα, στην οποία ο συντ/χος θα δηλώνει ότι επιθυμεί τη συνέχιση της ισχύος του πληρεξουσίου.

Η τήρηση αυτής της διαδικασίας κρίθηκε απαραίτητη για να αποφευχθεί η συνέχιση της καταβολής συντάξεων σε πληρεξουσίους συντ/χων για τους οποίους είτε έχει επέλθει ανάκληση της πληρεξουσιότητας και για την οποία δεν έχε γνώση η Υπηρεσία είτε έχει επέλθει επιγενόμενη ανικανότητα ή θάνατος του συντ/χου.

2. Με τη με αρ. 20230/0050 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το σύστημα πληρωμής που καθιερώθηκε με το άρθρο 1 παρ.5 του Ν. 2303/95, όπως αντικαταστάθηκε άρθρο 15 του Ν. 2837/00, επεκτάθηκε και στις συντάξεις και στα βοηθήματα συντ/χων και βοηθηματούχων που καταβάλλει το ΙΚΑ, δηλαδή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συντ/χων όπου έχουν οριστεί συνδικαιούχοι είναι δυνατή η ανάληψη από το λογαριασμό του ποσού της σύνταξης και από αυτά τα πρόσωπα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πληρεξουσίου, στην πράξη αδρανούν οι λόγοι για τους οποίους οι Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων των Υποκ/των ζητούσαν ανανέωση των παλαιών (αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου ή ετήσιας διάρκειας) πληρεξουσίων και οι οποίοι αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος.

Επομένως, στις περιπτώσεις που τα ποσά συντάξεων των δικαιούχων διαπιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του συστήματος “ΔIΑΣ” δεν θα πρέπει πλέον να γίνεται έλεγχος των πληρεξουσίων με τη διαδικασία που περιγράφεται στο με αρ. Σ01/52/13. 7.87 έγγραφο ούτε η αναζήτηση της υπεύθυνης δήλωσης περί μη ανακλήσεως του πληρεξουσίου εγγράφου που αναφέρεται στη σ.4 του με αρ. πρωτ. E33/44/8.3.01 Γενικού Εγγράφου.

Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο γίνεται χειρόγραφη πληρωμή ποσών συντάξεων από τις Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων των Υποκ/των, ο έλεγχος της διατήρησης της πληρεξουσιότητας θα πρέπει γίνεται σύμφωνα με τα προϊσχύοντα και τα αναφερόμενα στις Εγκ.16/01 (παρ.6 ενότητα Β) και 61/01 (παρ.3).

4. Το παρόν αποτελεί απάντηση στο με αρ. πρωτ. Σ/10213/26.8.02 του Α΄ Τμήματος του Περ/κού Υ ποκ/τος IΚΑ Αθηνών και στο σχετικό έγγραφο Σ/ 5438/26.4.02 της ίδιας Υπηρεσίας, για την περίπτωση 1 του οποίου θα πρέπει να εφαρμοστούν οι οδηγίες της Εγκ. 19/02καθώς και του Γ.Ε. Σ81/40/25. 7.02.