(Π.Κ. 92 /26-7-2006)
ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος, καθώς και των απασχολουμένων στα βαφεία – τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας. (Π.Κ. 92/26-7-2006)
Σήμερα στην Αθήνα την 18/07/2006, ενώπιον του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Μιλτιάδη Σταμπουλή,
 Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο, αφενός και
 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Λάζαρο Δραγογιάννη
 Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο, αφετέρου συμφωνουν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες των επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος, καθώς και οι απασχολούμενοι στα βαφεία – τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικά Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2005 με την Δ.Α. 41/2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 2,9% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-6-2006, αυξάνονται από 1-7-2006 κατά ποσοστό 2,9%.
Στην παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας επισυνάπτονται μισθολογικοί πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα.
Άρθρο 3
Αύξηση ανθυγιεινού επιδόματος
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, που χορηγείται στους απασχολούμενους στα βαφεία, τυποβαφεία και φινιριστήρια, των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχε διαμορφωθεί με την Δ.Α. 41/2005, αυξάνεται από 1-7-2006, κατά 80 λεπτά του ευρώ την ημέρα.
Άρθρο 4
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.