(Δ.Α. 14/2009-Π.Κ. 7 / 19-6-2009)
ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συλλογικές Ρυθμίσεις (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΛΕΚΤΟΥ,ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΕΚΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2009 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων των επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος και των απασχολούμενων στα βαφεία-τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας. (Π.Κ. 7/19-6-2009)
1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, κληρώθηκα διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων των επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος και των απασχολούμενων στα βαφεία-τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας», μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ) και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος και Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής-Ετοίμου Ενδύματος και Συναφών Κλάδων Ελλάδας.
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από την Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδος (ΟΕΚΙΔΕ), με βάση το άρθρο 16 § 1 του Ν. 1876/90, λόγω μη αποδοχής της πρότασης μεσολάβησης από τις εργοδοτικές οργανώσεις,
3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση στις 2-6-2009 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους.
4. Έλαβα υπόψη μου τα ακόλουθα στοιχεία:
Την από 15-12-2008 εξώδικη καταγγελία της από 11-7-2008 σσε καθώς και της πρόσκλησης της ΟΕΚΙΔΕ προς τις εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος και Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής-Ετοίμου Ενδύματος και Συναφών Κλάδων Ελλάδας, στην οποία επισυνάπτεται και το σχέδιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών στα βαφεία-τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας» για το έτος 2009.
Την από 11-7-2008 καταγγελθείσα σ.σ.ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων των επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος και των απασχολούμενων στα βαφεία-τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας».
Την υπ’ αριθμ. 55/2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ) προς τον ΟΜΕΔ για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης
Την με αρ. πρωτ. 850/13-5-2009 πρόταση μεσολάβησης, τα στοιχεία του φακέλου μεσολάβησης, τα έγγραφα και υπομνήματα που είχαν υποβάλει τα μέρη κατά τη διάρκεια της μεσολάβησης και τα πρακτικά μεσολάβησης,
Το από 20-5-2009 έγγραφο του προέδρου του ΟΜΕΔ προς τα μέρη της συλλογικής διαφοράς, με το οποίο ενημερώνονται ότι η πρόταση του μεσολαβητή έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά και απερρίφθη από την πλευρά των εργοδοτών και τα σχετικά με την αποδοχή και την απόρριψη της πρότασης μεσολάβησης έγγραφα των μερών της συλλογικής διαφοράς,
Την με αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 911/017Δ/20-5-2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ) προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για προσφυγή στη διαιτησία.
Όσα υποστήριξαν οι εκπρόσωποι των μερών κατά τη διάρκεια της διαιτησίας και ιδίως το από 2-6-2009 πρακτικό διαιτησίας,
5. Για να καταλήξω στην απόφασή μου έλαβα επίσης υπόψη όσα αναπτύχθηκαν προφορικά στις συνατήσεις των μερών καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:
Τα υπομνήματα και τα στοιχεία που υπέβαλαν τα μέρη,
Το από 10-6-2009 υπόμνημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος και τα συνοδεύοντα αυτά σχετικά έγγραφα. Σχετικά με το υπόμνημα αυτών, σημειώνω ότι περιέχει σειρά στοιχείων χρήσιμων για την οργάνωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να εξετασθούν από τα μέρη αυτής της συλλογικής διαπραγμάτευσης, να αναπτυχθεί λόγος και αντίλογος, να εξετασθεί το σύνολο των παραγόντων που διαμορφώνουν το εργατικό κόστος των επιχειρήσεων, να μελετηθούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αλλά και την επιβίωση των εργαζομένων.
6. Έλαβα υπόψη άλλες συλλογικές ρυθμίσεις και ιδίως:
την από 2-4-2009 ΕΓΣΣΕ, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν αυξήσεις σε ποσοστό 3,45% από 1-1-2008, 3% από 1-9-2008 και περαιτέρω 5,5% από 1-5-2009.
Την από 5-6-2009 σσε για τους όρους αμοιβης και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών που εργάζονται στις επιχειρήσεις τεντοποιίας, σκηνοποιίας, ομπρελοποιίας παντός τύπου και κατασκευής καταλυμμάτων αυτοκινήτων όλης της χώρας (Π.Κ. Υπ. Απασχ. και Κοιν. Προστασίας: 26/16-6-2009), όπου τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων αυξήθηκαν από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,5%.
Την από 2-6-2009 σσε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας (Π.Κ. Υπ. Απασχ. και Κοιν. Προστασίας: 27/16-6-2009), όπου το βασικό ημερομίσθιο των εργαζομένων αυξήθηκε από 1-5-2009 σε ποσοστό 5,5%.
Την από 4-6-2009 πρόταση μεσολάβησης για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας, η οποία έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά και την εργοδοτική, όπου το βασικό ημερομίσθιο των εργαζομένων αυξήθηκε από 1-5-2009 σε ποσοστό 5,5%.
Το γεγονός ότι σε πολλές σ.σ.ε., από τις οποίες άλλες συνήφθησαν το 2008 (διετείς) και άλλες το 2009, ορίσθηκαν αυξήσεις αποδοχών για το έτος 2009 ίσες ή υψηλότερες από την αύξηση αποδοχών που έχει ορισθεί με την ΕΓΣΣΕ.
Το γεγονός ότι, όπως σημείωσαν με ιδιαίτερη ένταση οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα αντιμετωπίζουν το τρέχον έτος ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά επίσης και το γεγονός ότι, όπως σημείωσαν οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς, ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι,
Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας,

Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες των επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος και οι απασχολούμενοι στα βαφεία-τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια όλων των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως είχαν διαμορφωθεί την 30-4-2009, αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,5% όπως εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης.
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
1. Διατάξεις προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα και δεν έχουν καταργηθεί με νεότερη ρύθμιση εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε. όπως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-1-2009.