(Π.Κ. 71 / 21-7-2008)
ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΠΛΕΚΤΟ ΕΝΔΥΜΑ – ΣΣΕ 2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας (Π.Κ.: 71/21.7.2008)
Στην Αθήνα σήμερα στις 11.7.2008, μεταξύ: 1. της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 37, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμο Θεοδώρου, πρόεδρο και τη Βάσω Μάμαλη, γενική γραμματέα, 2. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος, που εδρεύει στην Αθήνα, Σωτήρος 2-4, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Λάζαρο Δραγογιάννη και 3. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ερμού 18α’, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο, πρόεδρο, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες των επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος και οι απασχολούμενοι στα βαφεία – τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια όλων των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με την από 9.5.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 41/23.5.2007), αυξάνονται από 1.3.2008 κατά ποσοστό 6,5%.
Άρθρο 3
α) Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, εκτός των εργαζομένων στα βαφεία – τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων του άρθρου 1, χορηγείται έκτη (6η) τριετία σε ποσοστό 5%, που χορηγείται σε δύο (2) δόσεις, 2,5% από 1.3.2008 και 2,5% από 1.1.2009.
β) Στους εργαζόμενους στα βαφεία – τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων του άρθρου 1, χορηγείται πρόσθετη αύξηση σε ποσοστό 5%, σε δύο (2) δόσεις, 2,5% από 1.3.2008 και 2,5% από 1.1.2009, στα κλιμάκια 18-20, 20-22 και 22-35.
Μετά από τις αυξήσεις των άρθρων 2 και 3, οι αποδοχές διαμορφώνονται όπως στον συνημμένο στην παρούσα πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Άρθρο 4
Εφαρμογή όρων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε., ισχύουν και όλες οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008) και τις προηγούμενες αυτών, εφόσον είναι ευνοϊκότερες από τις αντίστοιχες διατάξεις των συλλογικών ρυθμίσεων που ειδικά τους αφορούν.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1. Διατάξεις προηγούμενων ρυθμίσεων που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα και δεν έχουν καταργηθεί με νεότερη ρύθμιση, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α., υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά.