(Π.Κ. 41 / 23-5-2007)
ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΣΣΕ 2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών στις επιχειρήσεις πλεκτού ενδύματος – Π.Κ.: 41/23.5.2007
Στην Αθήνα σήμερα 9.5.2007,
1. η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Δήμο Θεοδώρου και τη Βάσω Μάμαλη, αφενός και
2. ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Λάζαρο Δραγογιάννη και
3. ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος και συναφών κλάδων Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο, αφετέρου,
συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω Σ.Σ.Ε.:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες των επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος και οι απασχολούμενοι στα βαφεία – τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006 με την από 18.7.2006 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.3.2007 κατά το ποσοστό 5,1% και εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Άρθρο 3
Ανθυγιεινό επίδομα
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που χορηγείται στους απασχολούμενους στα βαφεία, τυποβαφεία και φινιριστήρια, υπολογίζεται από 1.7.2007 και εφεξής στους εκάστοτε βασικούς μισθούς σε ποσοστό 20%.
Άρθρο 4
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α. ή υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.