(Π.Κ.Υ.Ε. 71/6-7-2006)
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας Πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας.  (Π.Κ. 71/6-7-2006)
Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός Ε. Θεοχάρης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος και αφετέρου Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε. συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1. Τα κατώτατα ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σ’ αυτή τη ΣΣΕ αυξάνονται την 1-1-2006 κατά ποσοστό 3% και διαμορφώνονται ως εξής: (Βλέπε πίνακες)
 Τα παραπάνω ημερομίσθια προσαυξάνονται την 1-9-2006 με ποσοστό 3%.
2. Τα ημερομίσθια του άρθρου 1 αυξάνονται για το 2007 κατά ποσοστό 5,2%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1-5-2007 στα ημερομίσθια όπως έχουν διαμορφωθεί την 30-4-2007.
3. Από την 1-1-2007 εισάγεται νέο κλιμάκιο υπηρεσίας ως εξής: (Βλέπε πίνακες)
 4. Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων αυτής της Σ.Σ.Ε. έτσι όπως αναμορφώνονται κάθε φορά.
5. Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1989 (άρθρο 7) και των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), 1996-1997 (άρθρο 6), 1998-1999 (άρθρο 4), 2000-2001 (άρθρο 5), 2002-2003 (άρθρο 4), 2004-2005 (άρθρο 4) και 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (τριας):
 Προϋπηρεσία Αποζημίωση
Από 2 µήνες έως 1 έτος 5 ηµεροµίσθια
Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη 7 ηµεροµίσθια
Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη           15 ηµεροµίσθια
Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη 30 ηµεροµίσθια
Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη 60 ηµεροµίσθια
Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη 100 ηµεροµίσθια
Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη 120 ηµεροµίσθια
Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη 145 ηµεροµίσθια
Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω 165 ηµεροµίσθια
6. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
7. Χορηγείται άδεια 9 μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους/νες, που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.ΑΝ.Ε.Π. – Γ.Σ.Ε.Ε.).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζομένου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζομένους.
Επίσης η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
8. Όσες διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. του κλάδου και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
9. Καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από τα παραπάνω, άλλες παροχές σε είδος ή σε χρήμα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους του κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν.
10. Η ισχύς αυτής της ΣΣΕ αρχίζει την 1-1-2006.