(Π.Κ.Υ.Ε. 35 / 22-12-2009)
ΠΛΑΚΩΝ, ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΚΛΠ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΠΛΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΩΣΑΪΚΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Κ.ΛΠ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Δ.Α. 57/2009 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Π.Κ. 35/22-12-2009)
1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, κληρώθηκα διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μωσαϊκών πλακών, τσιμεντοπλακών, πλακών μάλτας και πλακοποιών όλης της χώρας» μεταξύ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας αφενός και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) αφετέρου.
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από την Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, με βάση το άρθρο 16§1 του Ν. 1876/90, λόγω μη αποδοχής της πρότασης μεσολάβησης από την εργοδοτική οργάνωση.
3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., σε κοινή συνάντηση στις 11-11-2009 τους εκπροσώπους των δύο πλευρών. Στις συναντήσεις αυτές προσήλθαν οι εκπρόσωποι των μερών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους και υπέβαλαν σχετικά υπομνήματα, έγγραφα και άλλα στοιχεία.
4. Για να καταλήξω στην απόφασή μου, έλαβα υπόψη όσα αναπτύχθηκαν προφορικά στις συναντήσεις των μερών, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:
Την από 5-1-2009 εξώδικη καταγγελία της από 2-6-2008 σσε «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μωσαϊκών πλακών, τσιμε­ντοπλακών, πλακών μάλτας και πλακοποιών όλης της χώρας».
Την πρόσκληση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας προς τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών και τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνιών στην οποία επισυνάπτεται και το σχέδιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών μωσαϊκών πλακών, τσιμεντο­πλακών, πλακών μάλτας και πλακοποιών  γενικά όλης της χώρας».
Την καταγγελθείσα από 2-6-2008 σσε «Για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται στα εργοστάσια ή εργοτάξια κατα­σκευής βιομηχανοποιημένων Μωσαϊκών πλακών, Τσιμεντοπλακών, Πλακών μάλτας και πλακοποιών γενικά όλης της χώρας».
Την υπ’ αριθμ. 1396/105Μ/6-7-2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
Την με αρ. πρωτ. 1928/8-10-09 πρόταση μεσολάβησης, τα στοιχεία του φακέλου μεσολάβησης, τα έγγραφα και υπομνήματα που είχαν υποβάλει τα μέρη κατά τη διάρκεια της μεσολάβησης και τα πρακτικά μεσολάβησης.
Το από 19-10-2009 έγγραφο του προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. προς τα μέρη της συλλογικής διαφοράς, με το οποίο ενημερώνονται ότι η πρόταση του μεσολαβητή έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά και απερρίφθη από την πλευρά των εργοδοτών και τα σχετικά με την αποδοχή και την απόρριψη της πρότασης μεσολάβησης έγγραφα των μερών της συλλογικής διαφοράς.
Την με αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 2012/060Δ/23-10-2009 αίτηση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για προσφυγή στη διαιτησία.
Το από 11-11-2009 πρακτικό διαι­τησίας, όπου αναγράφεται ότι η εργατική πλευρά ζητά αύξηση των αποδοχών κατά 5,5% από 1-1-2009, ότι ο ΣΕΒ προτείνει αυξήσεις των αποδοχών κατά 1,8% με έναρξη ισχύος της ΔΑ βάσει των ρυθμίσεων του ν.1876/1990 και ότι η ΓΣΕΒΕ προτείνει αυξήσεις των αποδοχών κατά 3%.
Το γεγονός ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, για την περίοδο Φεβρουαρίου 2009 / Φεβρουαρίου 2008 στο 1,6%, Μαρτίου 2009 / Μαρτίου 2008 στο 1,3% και έκτοτε βαίνει μειούμενος.
Την από 2-4-2008 ΕΓΣΣΕ, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν αυξήσεις σε ποσοστό 3,45% από 1-1-2008, 3% από 1-9-2008 και περαιτέρω 5,5% από 1-5-2009.
Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας.
Αποφασίζω τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες – τριες που απασχολούνται στην κατασκευή μωσαϊκών πλακών, τσιμεντοπλακών, πλακών μάλτας και πλακοποιοί γενικά (και των δύο φύλων) όλης της χώρας.
Άρθρο 2
1) Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 2-6-2008 Σ.Σ.Ε. αυξάνονται κατά 3,7% από 1-1-2009 και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2) Τα νέα βασικά ημερομίσθια της παραγράφου 1 του παρόντος προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10%, β) το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι δέκα (10) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά 12% και δ) το επίδομα σπουδών κατά 5% στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ (4) εξαμήνων φοίτησης.
Άρθρο 3
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από την παρούσα ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ’ αυτήν.
Άρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Δ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 5
Η ισχύς της Διαιτητικής Απόφασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2009.