(Π.Κ.Υ.Ε. 73 / 13-7-2007)
ΠΛΑΚΩΝ, ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΚΛΠ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΠΛΑΚΟΠΟΙΩΝ – ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών μωσαϊκών πλακών, τσιμεντοπλακών, πλακών Μάλτας και πλακοποιών γενικά όλης της χώρας – Π.Κ.: 73/13.7.2007
Αθήνα σήμερα 25.6.2007, οι υπογράφοντες: α) Ασημακόπουλος Δημήτριος, πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), β) Νικολάου Διονύσης, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και γ) Πάσουλας Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της συλλογικής σύμβασης, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Σε τούτη τη συλλογική σύμβαση υπάγονται οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται στην κατασκευή μωσαϊκών πλακών, τσιμεντοπλακών, πλακών Μάλτας και πλακοποιοί γενικά (και των δύο φύλων) όλης της χώρας.
Άρθρο 2
1.Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 20.6.2006 Σ.Σ.Ε., διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με:
α) Το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου.
β) Το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι δέκα (10) τριετίες.
γ) Το χορηγούμενο από προηγούμενες ρυθμίσεις επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά 12%.
δ) Το επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεσσάρων (4) εξαμήνων φοίτησης.
Όλα τα επιδόματα υπολογίζονται στα βασικά ημερομίσθια της παρ. 1 αυτού του άρθρου.
Άρθρο 3
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη συλλογική σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται με αυτή.
Άρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 5
Η ισχύς της σύμβασης αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.