(Π.Κ.Y.E. 48/16-6-2006)
ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΣΕ ετών 2006-2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανιών κατασκευής πλαισίων και αμαξωμάτων και συνεργείων αυτών, καθώς και των συνεργείων επισκευής γεωργικών μηχανημάτων όλης της χώρας – Π.Κ.: 48/16.6.2006
Στην Αθήνα σήμερα στις 14.6.2006, οι υπογράφοντες αφενός: Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και Κων/νος Πνευματικός, σύμβουλος εργασιακών σχέσεων, νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Πλαισίων και Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων και αφετέρου: Εμμανουήλ Κοντοπάνος, πρόεδρος και Σταύρος Μαρκάτος, αναπληρωτής γενικός γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Μετάλλου «ΠΟΕΜ», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:
1. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό των βιομηχανιών κατασκευής πλαισίων και αμαξωμάτων αυτοκινήτων και των συνεργείων αυτών, καθώς και των συνεργείων επισκευής γεωργικών μηχανημάτων όλης της χώρας.
2. Η σύμβαση αυτή καθορίζεται διετούς διάρκειας και θα ισχύσει από την 1.1.2006.
3. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 3% και, όπως θα διαμορφωθούν την 31.8.2006, αυξάνονται από 1.9.2006 με ποσοστό επίσης 3%.
Εξάλλου, οι ίδιοι μισθοί και τα ημερομίσθια, ως ανωτέρω, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 2,9% και αυτά, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007, από 1.9.2007 αυξάνονται επίσης κατά 2,9%.
Έτσι, από 1.1.2006 οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια κατά ειδικότητα των υπαγόμενων ως ανωτέρω στη σύμβαση αυτή, αυξάνονται ως εξής: (Βλέπε πίνακες)
4. Όλα τα επιδόματα τριετιών, δεκαετίας και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπονται μέχρι σήμερα από προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., εξακολουθούν να ισχύουν και υπολογίζονται στους καθοριζόμενους ανωτέρω κατά περίπτωση βασικούς μισθούς και ημερομίσθια.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., που αναφέρονται στην αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης των εργατοτεχνιτών – εργατοτεχνιτριών, ετών 2006-2007, που υπογράφηκε στις 12.4.2006, ισχύουν ως έχουν και στην παρούσα σύμβαση εργασίας, για τις τυχόν ανάλογες περιπτώσεις.
6. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στον κλάδο αυτόν που προβλέπονται από νόμους, τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε.
7. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.