(Π.Κ.Y.E. 65 / 15-7-2008)
ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΠΛΑΙΣΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ – ΣΣΕ ετών 2008-2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανιών κατασκευής πλαισίων και αμαξωμάτων και συνεργείων αυτών, καθώς και των συνεργείων επισκευής γεωργικών μηχανημάτων όλης της χώρας (Π.Κ.: 65/15.7.2008)
Στην Αθήνα σήμερα στις 23.6.2008, οι υπογράφοντες αφενός: Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και Κων/νος Πνευματικός, σύμβουλος εργασιακών σχέσεων, νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Πλαισίων και Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων και αφετέρου: Ιωάννης Στεφανόπουλος, πρόεδρος και Κωνσταντίνος Σταματάκης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Μετάλλου «ΠΟΕΜ», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:
1. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό των βιομηχανιών κατασκευής πλαισίων και αμαξωμάτων αυτοκινήτων και των συνεργείων αυτών, καθώς και των συνεργείων επισκευής γεωργικών μηχανημάτων όλης της χώρας.
2. Η σύμβαση αυτή καθορίζεται διετούς διάρκειας και ισχύει από την 1.1.2008.
3. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3% και, όπως θα διαμορφωθούν την 31.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2008 με ποσοστό 3,5%.
Εξάλλου, οι ίδιοι μισθοί και τα ημερομίσθια, ως ανωτέρω, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 3% και αυτά, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2009, αυξάνονται από 1.7.2009 κατά ποσοστό 3,3%.
Έτσι, από 1.1.2008 οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια κατά ειδικότητα των υπαγόμενων ως ανωτέρω στη σύμβαση αυτή, αυξάνονται ως εμφαίνονται στον κατωτέρω πίνακα: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
4. Όλα τα επιδόματα τριετιών, δεκαετίας και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπονται μέχρι σήμερα από προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., εξακολουθούν να ισχύουν και υπολογίζονται στους καθοριζόμενους ανωτέρω κατά περίπτωση βασικούς μισθούς και ημερομίσθια.
5. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στον κλάδο αυτόν που προβλέπονται από νόμους, τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς, την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε.
6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.