Πλαφόν σε Νέους ΑσφαλιζόμενουςΘΕΣΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 2084/92

Όπως είναι γνωστό, οι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. μισθωτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) Στους παλαιούς ασφαλισμένους (που έχουν πρωτοασφαλισθεί στο Ι.Κ.Α. μέχρι 31/12/1992). Γι’ αυτούς οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. και των λοιπών οργανισμών, των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., υπολογίζονται μέχρι ενός (ανώτατου) ποσού αποδοχών, το οποίο για το έτος 2004 ορίσθηκε σε (25*85,62=) 2.140,50 ευρώ μηνιαίως.

β) Στους νέους ασφαλισμένους (που έχουν πρωτοασφαλίσθηκαν από 1/1/1993 και μετά). Γι’ αυτούς οι εισφορές υπολογίζονταν –μέχρι την ψήφιση του Ν.3232/2004- στο σύνολο των αποδοχών των ασφαλισμένων, χωρίς κανένα περιορισμό στο ύψος αυτών. Ήδη, όμως, με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Ν. 3232/2004, θεσπίστηκε απαλλαγή από τις άνω εισφορές για το ποσό των αποδοχών που μηνιαίως υπερβαίνει το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Για το έτος 2004 ορίσθηκε το ανώτατο ποσό μηνιαίων αποδοχών, πέραν των οποίων δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, σε 4.693,52 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό λαμβάνετε υπόψη ως σύνολο καταβληθεισών μηνιαίων αποδοχών στον μισθωτό, ανεξαρτήτως πραγματοποιηθεισών ημερών εργασίας μέσα στο συγκεκριμένο μήνα.

Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής υπ’ αριθμ.50/Α40/28/19.4.04 εγκυκλίου Ι.Κ.Α.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 13 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/12.12.04) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα εξής: Όπως είναι γνωστό , οι εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τους νεοασφαλιζομένους από 1/1/93 και εφεξής υπολογίζονταν επί του συνόλου των αποδοχών τους χωρίς κανένα περιορισμό (εγκ. 73/93)
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις απαλλάσσονται εισφορών μηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Το ανωτέρω ποσό για το έτος 2004 ανέρχεται στα 586,69 ευρώ και επομένως το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών (ανεξαρτήτως ημερών ασφάλισης) επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές για τους νεοασφαλιζόμενους από 1/1/93 και εφεξής, ανέρχεται στα 4.881,26 ευρώ.
Συνεπώς, τίθεται, από 12/2/2004 και για λόγους πρακτικής εφαρμογής από 1/2/2004, ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές για τους νεοασφαλιζομένους. Τα ως άνω ισχύουν και για τον υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων & Πάσχα) και το επίδομα αδείας, τα οποία, ως γνωστόν, υπόκεινται αυτοτελώς σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μπορεί να ανέρχονται μέχρι 4.693,52 ευρώ. Τέλος , εάν έχουν καταβληθεί εισφορές επί αποδοχών που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Για τις περιπτώσεις της πολλαπλής ασφάλισης ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 162/65.

«ANACONDA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ»

Η ANACONDA φρόντισε να καλύψει και αυτήν την ρύθμιση προσθέτοντας ένα πεδίο
ακόμα στο ιστορικό των ταμείων ως πλαφόν «παλ. εργ.» και «νέου εργ.» όπου καταχωρείτε αντίστοιχα τα ποσά 2.140,50 και 4.881,26.

ΠΡΟΣΟΧΗ και στα κύρια ταμεία αλλά και στα επικουρικά ταμεία ειδικά αυτά που έχετε ανοίξει μόνοι σας.