ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Ν. 2112/1920, Ν. 3198/55 και Ν. 3899/2010)

Χρόνια υπηρεσίας


Ποσό αποζημίωσης
(+1/6)
Χρόνος
προειδοποίησης
(Ν. 3863/10)
0+ μήνες
συμπληρ. έως
1 έτος
0
1 – 2 χρ.
1 μήνας
1 έτος

4 έτη
2 μισθοί
μικτοί
2 – 5 χρ.
2 μήνες
4 έτη

6 έτη
3 μισθοί μικτοί
5 – 10 χρ.
3 μήνες
6 έτη

8 έτη
4 μισθοί μικτοί
10 – 15 χρ.
4 μήνες
8 έτη

10 έτη
5 μισθοί μικτοί
15 – 20 χρ.
5 μήνες
10 έτη


6 μισθοί μικτοί
> 20 χρ.
6 μήνες
11 έτη


7 μισθοί μικτοί

12 έτη


8 μισθοί μικτοί

13 έτη


9 μισθοί μικτοί

14 έτη


10 μισθοί μικτοί

15 έτη


11 μισθοί μικτοί

16 έτη


12 μισθοί μικτοί

17 έτη


13 μισθοί μικτοί

18 έτη


14 μισθοί μικτοί

19 έτη


15 μισθοί μικτοί

20 έτη


16 μισθοί μικτοί

21 έτη


17 μισθοί μικτοί

22 έτη


18 μισθοί μικτοί

23 έτη


19 μισθοί μικτοί

24 έτη


20 μισθοί μικτοί

25 έτη


21 μισθοί μικτοί

26 έτη


22 μισθοί μικτοί

27 έτη


23 μισθοί μικτοί

28 έτη συμπλ. και άνω

24 μισθοί μικτοίΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Χρόνος υπηρεσίας
Ποσό αποζημίωσης
(+1/6)
έως 1 έτος
0
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη
7 ημερομίσθια μικτά
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη
15 ημερομίσθια μικτά
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη
30 ημερομίσθια μικτά
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη
60 ημερομίσθια μικτά
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη
100 ημερομίσθια μικτά
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη
120 ημερομίσθια μικτά
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη
145 ημερομίσθια μικτά
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω
165 ημερομίσθια μικτά

Σε απόλυση με προειδοποίηση οφείλεται το ½ της αποζημίωσης .
Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση.
Αποζημίωση δεν οφείλεται στην περίπτωση απόλυσης πριν τη συμπλήρωση 12/μηνης απασχόλησης (δοκιμαστική περίοδος)

Στις διαφορετικές απόψεις, για τη χρονική περίοδο ιχύος των διατάξεων για τη δοκιμαστική περίοδο, και εάν αφορά και στους εργαροτεχνίτες, το Υπουργείο Εργασίας στο υπ’ αριθ. 1983/66/24-2-2011 έγγραφο του “Διευκρινήσεις του Ν. 3899/10” αναφέρει ότι, “οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για κάθε απόλυση υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη η οποία γίνεται από 17/12/2010 και εφεξής.