ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤο άρθρο 4 του ΝΔ 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄) “περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών” όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 1082/1980 (ΦΕΚ 250 Α΄), καθώς και οι παράγραφοι α και β του άρθρου 13 του ΝΔ 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α’) ‘περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών» αντικαθίσταται ως εξής:
1.Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. – Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τρόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών.
Α. Το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, την ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).
Β. Την ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα.
Γ. Τον αριθμό κάρτας του (Ο.Α.Ε.Δ.) , τον αριθμό βιβλιάριου ανηλίκων (επί απασχολήσεως ανηλίκων) και τον αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί απασχολήσεως αλλοδαπού).
Δ. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας.
Στ. Τις πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές.

2. Η ορθότητα και η ακρίβεια των αναγραφομένων πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και των λοιπών στοιχείων αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου εργοδότη ή του εξουσιοδοτούμενο από αυτόν προσώπου. Ο ανωτέρω πίνακας προσωπικού προσυπογράφεται υποχρεωτικά και από τον Προϊστάμενο Προσωπικού ή Οικονομικού ή Λογιστηρίου ή τον υπεύθυνο λογιστή που συμπράττει στη σύνταξή του, οι οποίοι βεβαιώνουν την ακρίβεια των πάσης φύσεως αποδοχών και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’). Τυχόν παράλειψη της υπογραφής από τον υπεύθυνο λογιστή αιτιολογείται από τον εργοδότη με δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’ ).

3. Οι εποχιακού χαρακτήρα επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως καταθέσουν τον πίνακα προσωπικού εντός μηνός από την έναρξη της εποχιακής περιόδου.

4. Με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας χωρίς τη στήλη των καταβαλλόμενων αποδοχών προφυλασσόμενο κατάλληλα από τυχόν φθορές. Το άλλο παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε.. Στο αρχείο των κατατεθειμένων πινάκων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. έχει άμεση πρόσβαση η αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. σε κάθε περίπτωση.

5. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή σε περίπτωση προσλήψεως νέων εργαζομένων ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικά πίνακα προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της επελεύσεως της μεταβολής. (Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής υπάρχει σεβαστό πρόστιμο, με πράξη που καταλογίζει ο έλεχγος.)

6. Εφόσον η πέραν του νομίμου ωραρίου εργασίας, λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζεται διά διαδοχικής εναλλαγής περισσοτέρων της μιας ομάδων (βάρδιες) ή σε περίπτωση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με εναλασσόμενες ομάδες (βάρδιες) επιβάλλεται η κατάθεση προγράμματος δύο φορές κατ΄έτος (μία τουλάχιστον ανά εξάμηνο).

7.Ο έλεγχος του πίνακα προσωπικού γίνεται σε κάθε στάδιο από την κατάθεση μέχρι τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας όπου ελέγχεται εξαντλητικά.

Ο νόμος δίνει την ευχέρεια στον εργοδότη να καταθέσει τρία αντίγραφα τα δύο με αναγραφόμενες αποδοχές και ένα άνευ αποδοχών. Το τελευταίο το αναρτούμε σε εμφανές σημείο στο χώρο των εργαζομένων.

Σημαντικό: από τον Σεπτέμβριο του 2001 οι κατά τόπους επιθεωρήσεις δεν ελέγχουν και δεν θεωρούν τα προγράμματα ωρών εργασίας απλώς τα παραλαμβάνουν με κάθε επιφύλαξη για μελλοντικό έλεγχο.
Ευθύνη φέρει ο εργοδότης και ο Λογιστής που υπογράφουν το πρόγραμμα.

«ANACONDA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ»

Η ANACONDA καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ως εξής:

Από τα στοιχεία εργαζόμενου καταχωρεί και εκτυπώνει όλα τα ζητούμενα στοιχεία

Από τα στοιχεία εταιρείας καταχωρεί και εκτυπώνει όλα τα στοιχεία εργοδότη, τεχνικού ασφαλείας, ιατρού.

Από την διαχείριση ωραρίων καταχωρεί και εκτυπώνει τις μέρες, ώρες και τα διαλείμματα.

Από τις εκτυπώσεις υπάρχει επιλογή «εκτύπωση αποδοχών» ΝΑΙ – ΟΧΙ

Η ANACONDA είναι η μόνη που έχει module για τα κυλιόμενα ωράρια (με βάρδιες) με αυτόματη ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας και όχι μόνο αλλά και αυτόματη ενημέρωση της μισθοδοσίας βάσει του μηνιαίου αναπτύγματος του προγράμματος εργασίας έτσι απλά πατώντας ένα πλήκτρο.