Συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού κατατίθεται εντός 15 ημερών μετά από τις ακόλουθες μεταβολές:-Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης
-Σε περίπτωση πρόσληψης νέων εργαζόμενων

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργοδότης οφείλει να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες μόνο ως προς τα νέα στοιχεία.

Αν αλλάξει το ωράριο τότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει με οποιονδήποτέ τρόπο συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία το αργότερο ως και την ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε πειρίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.