Πώς υποβάλλεται ο πίνακας προσωπικού σε περίπτωση κυλιόμενων ωραρίων:Αν υπάρχουν κυλιόμενα ωράρια, δηλαδή εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης με διαδοχική εναλλαγή περισσότερων της μίας ομάδας βαρδιών ή αν υπάρχει λειτουργία- εκμετάλλευση συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενς βάρδιες τότε επιβάλλεται κατάθεση προγράμματος -2- φορές κατ’έτος.