Πώς ενημερώνεται ο Κωδικός 101 στον Πίνακα Δ του Ε5 (φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως); Γιατί ενώ έχετε κάνει κίνηση και έχει ενημερωθεί ο λογαριασμός 263 Χοντρική Πώληση εμπορευμάτων, δεν έχει ενημερώσει και τον Κωδικό 101 στο Ε5;
Το ενημερώνει κανονικά από το Ε3. Αν όχι, βάλτε ένα ποσό σε άλλο έσοδο του Ε5 στην καρτέλα της εταιρίας, πχ Ακαθάριστα έσοδα από λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων.