(Π.Κ 65 / 29-12-2010)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων συμπληρωματική και τροποποιητική) (Π.Κ.65/29-12-2010)
Στην Αθήνα σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2010 οι υπογράφοντες αφ’ ενός
1) Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ – συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών
2) Γεώργιος Αναστασόπουλος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ και αφετέρου
3) Οι Νίκος Κιούσης και Αγάπιος Μήλιος, της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία,
νόμιμοι εκπρόσωποι και εξουσιοδοτημένοι, όλοι από τα αρμόδια όργανα των οργανώσεων που εκπροσωπούν, απεφάσισαν την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγεται το πάσης φύσεως εργατ/κό, βοηθητικό και υπαλληλικό προσωπικό, που εργάζεται στην Ελλάδα, σε όλες τις εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των κατά κύριο λόγο με την εισαγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων, απασχολουμένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνδεόμενο με αυτές με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της ΣΣΕ πράκτορες, εμπορικοί αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι πωλήσεως και πρατηριούχοι, των παραπάνω επιχειρήσεων που είναι στις επαρχίες και πόλεις καθώς και τα συνδεόμενα με αυτούς με σύμβαση εργασίας πρόσωπα.
Άρθρο 2
Αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και τα βασικά ημερομήσθια
1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομήσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2009, βάσει της από 11-9-2008 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας ΠΚ 114/18-9-08), εξακολουθούν να ισχύουν έως την 30-6-2011.
2. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομήσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2011 αυξάνονται από 1-7-2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
3. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομήσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2012 αυξάνονται από 1-7-2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
4. Για τους σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3 της παρούσας, ως «ευρωπαΐκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro Area) όπως αυτός ανακοινώνεται από τη Eurostat.
5. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
Άρθρο 3
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη την χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομήσθιο.
3. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομήσθια για τους αμειβόμενους με ημερομήσθιο.
4. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 4
Επίδομα Αδείας
1. Ο μισθωτός που θεμελειώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
2. Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές των 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών για αυτούς που αμείβονται με ημερομήσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
3. Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές άδειας.
4. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
5. Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη της άδειας.
Άρθρο 5
Διατήρηση Συλλογικών και Ατομικών Ρυθμίσεων
1. Τυχόν ανώτερες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα αποδοχές με βάση Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή άλλης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, εξακολουθούν να καταβάλλονται.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 11-9-2008 κλαδικής ΣΣΕ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ΠΚ 114/18-9-08) καθώς και των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων, επιχειρησιακής συνήθειας και ιδιωτικών συμφωνητικών, εφόσον δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα.
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-1-2010 και λήγει την 31-12-2012.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ 2010-2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως εργατικού, βοηθητικού και υπαλληλικού προσωπικού που εργάζεται στην Ελλάδα, σε όλες τις εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των κατά λόγο με την εισαγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων, απασχολούμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνδεόμενο με αυτές με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της ΣΣΕ πράκτορες, εμπορικοί αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι πωλήσεως και πρατηριούχοι των παραπάνω επιχειρήσεων που είναι στις επαρχίες και πόλεις καθώς και τα συνδεόμενα με αυτούς με σύμβαση εργασίας προσωπα.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δε διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας,όταν χορηγούνται κατ’επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνοτναι στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.