(Π.Κ. 114 / 18-9-2008) 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Συλλογική σύμβαση εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (Συμπληρωματική και Τροποποιητική) (Π.Κ. 114/18-9-2008)
 Στην Αθήνα σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφ’ ενός (1) Διονύσης Νικολάου ως Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και ο Γεώργιος Αναστασόπουλος ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ανων. εταιριών και ΕΠΕ και αφ’ ετέρου (2) οι Ν. Κιούσης και Α. Μήλιος Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία, νόμιμοι εκπρόσωποι και εξουσιοδοτημένοι, όλοι, από τα αρμόδια όργανα των Οργανώσεων που εκπροσωπούν, απεφάσισαν την υπογραφή της παρούσας συμπληρωματικής και τροποποιητικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας δια της οποίας συμφωνήθηκαν και συναπεδέχθηκαν τα: α) η από 17ης Νοεμβρίου 1950 «Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του υπαλληλικού και υπηρετικού Προσωπικού Γραφείων των εν Ελλάδι Επιχειρήσεων Πετρελαίων», ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια των: 1) από 1.11.51 Σ.Σ.Ε. (αριθ. πραξ. καταθ. Ειρην. Αθηνών 210/2.11.51), 2) από 16.4.57 Σ.Σ.Ε. του Προσωπικού των Πάσης Φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίων (υπ’ αριθ. 31936/6007/16.5.57 απόφασης Υπουργού Εργασίας δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 142/16.5.57 ΦΕΚ τεύχος Β΄, 3) από 21.9.1960 Σ.Σ.Ε. του Προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίων (υπ’ αριθ. πραξ. καταθ. Ειρην. Αθηνών 116/ 12.10.1960), 4) από 1.6.63 Σ.Σ.Ε. του Προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίων (υπ’ αριθ. 51672/2934/11.6.63 απόφασης Υπουργού Εργασίας, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 260/12.6.63 ΦΕΚ τεύχος Β΄, 5) από 5.10.64 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίων (υπ’ αριθ. 96934/64 απόφασης Υπουργού Εργασίας, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 479/31-10-64 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’ (καταργουμένου του άρθρου 4 αυτής) και β) η από 19 Οκτωβρίου 1950 Σ.Σ.Ε. ως και η από 5 Αυγούστου 1955 Σ.Σ.Ε. του υπαλληλικού, υπηρετικού και εργατοτεχνικού προσωπικού Εγκαταστάσεων εν γένει και εξωτερικών υπηρεσιών των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίων (υπ’ αριθ. 53523/3875/25-8-55 απόφασης Υπουργού Εργασίας δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 156/26-8-55 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’ ως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν δια των ως άνω από 16-4-57, 21-9-60, 1-6-63, 5-10-64 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πετρελαίων, 53/66 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών (υπ’ αριθ. 106043 /66 απόφασης Υπουργού Εργασίας, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 662/14-11-1966 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, 14/68 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Πειραιώς (υπ’ αριθ. 116481/5470/21-9-1968 απόφασης Υπουργού Εργασίας περί εγκρίσεως τροποποιήσεως ταύτης, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 476/22-9-1968, Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, 4/70 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Πειραιώς (υπ’ αριθ. 65843/2297/17-7-70 απόφασης Υπουργού Εργασίας περί εγκρίσεως μετά τροποποιήσεως ταύτης, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 497/17-7-70 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, 14/72 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Πειραιώς (υπ’ αριθ. 38600/2173/22-7-1972 απόφασης Υπουργού Εργασίας δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 520/27-7-72 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, 2/74 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών (υπ’ αριθ. 9043/ 1251/21-2-1974 απόφασης Υπουργού Εργασίας περί εγκρίσεως μετά τροποποιήσεως ταύτης, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 217/ 21-2-1974 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, της από 24 Απριλίου 1975 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως εν Ελλάδι Επιχειρήσεων Εμπορίας Πετρελαιοειδών (υπ’ αριθ. 21828/3804/7-5-75 απόφασης Υπουργού Απασχόλησης δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 477/12-5-75 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, της από 31 Ιουλίου 1975 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Υγραερίων (υπ’ αριθ. 35610/ 7440 απόφασης Υπουργού Απασχόλησης δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 883/20.8.75 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, της από 10 Μαϊου 1976 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (υπ’ αριθ. 21415/4374 απόφασης Υπουργού Απασχόλησης δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 673/20-5-1976 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, της 3/76 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών κατατεθείσης νομίμως εις το Ειρηνοδικείο Αθηνών της από 6 Απριλίου 1977 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (υπ’ αριθ. 17237/3919 απόφασης Υπουργού Εργασίας, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 402/25-4-77 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, της 25/78 αποφάσεως του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών (υπ’ αριθ. 26205/5605 απόφασης Υπουργού Εργασίας δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 571/27-6-78 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, της 107/78 αποφάσεως Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών (υπ’ αριθ. 10279 απόφασης Υπουργού Εργασίας, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 87/30-1-79 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, της από 30-3-1979 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων ολοκλήρου της χώρας (υπ’ αριθ. 13118 απόφασης Υπουργού Εργασίας δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 408/26-4-79 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, της από 14-2-80 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων ολοκλήρου της χώρας (υπ’ αριθ. 11967 απόφασης Υπουργού Εργασίας δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 200/28-2-80 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, της από 20-1-81 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (υπ’ αριθ. 11332 απόφασης Υπουργού Εργασίας δημοσιευθείσα εις τον υπ’ αριθ. 94/ 12-2-81 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β’, της από 29-4-82 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (υπ’ αριθ. 41/82 πρακτικό καταθέσεως εις το Ειρηνοδικείο Αθηνών), της από 25-10-83 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (υπ’ αριθ. 42/83 πρακτικό καταθέσεως εις το Ειρηνοδικείο Αθηνών), της από 9-7-1984 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (υπ’ αριθ. 17458 απόφασης Υπουργού Εργασίας, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 479/18-7-1984 Φ.Ε.Κ., τεύχος Β’, της από 24-4-85 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 299/16-5-85 Φ.Ε.Κ., τεύχος Β’, της από 19-5-86 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 15762/16-6-86 Φ.Ε.Κ., τεύχος Β’, της από 13-5-87 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (υπ’ αριθ. 7/10-6-87 πρακτικό καταθέσεως εις το Ειρηνοδικείο Αθηνών) της από 11-5-88 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (υπ’ αριθ. 40/7-6-88 πρακτικό καταθέσεως εις το Ειρηνοδικείο Αθηνών), της από 5-6-89 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (υπ’ αριθ. 15439 απόφασης Υπ. Εργασίας, δημοσιευθείσα εις το υπ’ αριθ. 490/16-6-89 Φ.Ε.Κ., τεύχος Β’, της από 1-6-90 Σ.Σ.Ε. του Προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (υπ’ αριθ. 27/19-6-90 πρακτικό καταθέσεως Υπουργείου Εργασίας), από 13-6-91 Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (υπ’ αριθ. 35/13-6-91 πρακτικό καταθέσεως Υπ. Εργασίας), της από 7-5-92 Σ.Σ.Ε. του Προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (πράξης καταθέσεως Υπ. Εργασίας 33/8-5-92), της από 25/6/93 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων (πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 50/30-6-93) και της από 10-5-1994 ΣΣΕ του Προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πετρελαίου ή Υγραερίων. (Πράξης καταθέσεως Υπ. Εργασίας 60/25-5-94), και της από 10-07-1996 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου ή Υγραερίων (Πράξης καταθέσεως Υπ. Εργασίας 84/19-07-1996), της από 24-07-1998 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου ή Υγραερίων (Πράξης καταθέσεως Υπ. Εργασίας 98/03-08-1998), και της από 27-07-2000 ΣΣΕ του Προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου ή Υγραερίων (Πράξης καταθέσεως Υπ. Εργασίας 112/04-08-2000) και της από 11-07-2002 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πετρελαίου ή Υγραερίων (πράξης καταθέσεως Υπ. Εργασίας 77/15.7.2002 και της από 12/7/2004 ΣΣΕ του Προσωπικού των Πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πετρελαίου ή Υγραερίων (πράξης καταθέσεως Υπ. Εργασίας 63/15-7-2004) και της από 20-9-2006 ΣΣΕ Προσωπικού των Πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου ή Υγραερίων (πράξης καταθέσεως Υπ. Εργασίας 118/26-9-2006), τροποποιηθούν και συμπληρωθούν ως κατωτέρω:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγεται το πάσης φύσεως εργατικό, βοηθητικό και υπαλληλικό προσωπικό, που εργάζεται στην Ελλάδα, σε όλες τις εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των κατά κύριο λόγο με την εισαγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων απασχολούμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνδεόμενο με αυτές με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της ΣΣΕ πράκτορες, εμπορικοί αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι πωλήσεως και πρατηριούχοι, των παραπάνω επιχειρήσεων που είναι στις επαρχίες και πόλεις καθώς και τα συνδεόμενα με αυτούς με σύμβαση εργασίας πρόσωπα.
Άρθρο 2
Το εργατοτεχνικό προσωπικό κατατάσσεται σε πέντε (5) κατηγορίες ως εξής:
α) Στην Α’ κατηγορία.
β) Στην Β’ κατηγορία.
γ) Στην Γ’ κατηγορία στην οποία υπάγονται:
1) Εργάτες γενικά.
2) Μαθητευόμενοι τεχνίτες μέχρι να συμπληρώσουν 300 ημέρες εργασίας από την ημερομηνία πρόσληψης ως μαθητευόμενοι τεχνίτες.
δ) Στην Δ’ κατηγορία στην οποία υπάγονται:
1) Οι ειδικευμένοι εργάτες δηλαδή εκείνοι που έχουν εργασθεί από την ημερομηνία πρόσληψής τους 100 τουλάχιστον ημέρες σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες (ως πετρελαιοεργάτες):
α) Συνεργείο συνδέσεως δεξαμενόπλοιων
β) Εργατοτεχνίτης δεξαμενών
γ) Γεμιστής – Ζυγιστής
δ) Συνοδός εμπορευμάτων μεταφερομένων δι’ αυτοκινήτων
ε) Ανεφοδιαστής αεροσκαφών
ζ) Πυροσβέστης
στ) Φορτοεκφορτωταί φιαλών υγραερίου
η) Γεμισταί φιαλών υγραερίων
θ) Σφραγιστής
Οι εργάτες που δεν έχουν συμπληρώσει 100 ημέρες εργασίας σε μία από τις παραπάνω ειδικότητες θα υπάγονται στην προηγούμενη τρίτη κατηγορία.
2) Βοηθοί τεχνίτες μετά τη συμπλήρωση 300 ημερών εργασίας ως μαθητευόμενοι τεχνίτες και μέχρι συμπλήρωσης 600 ημερών εργασίας από την αρχική ημερομηνία πρόσληψής τους ή εφόσον προσλαμβάνονται απευθείας ως βοηθοί τεχνίτες οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τα προσόντα που απαιτούνται.
ε) Στην Ε’ κατηγορία υπάγονται:
1. Τεχνίτες θεωρούνται οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες και έχουν συμπληρώσει τον καθοριζόμενο χρόνο υπηρεσίας που αναφέρεται στις υποπαραγράφους γ και δ της σύμβασης, ή εφόσον προσλαμβάνονται σαν τεχνίτες και έχουν τα προσόντα που απαιτούνται:
α) Εφαρμοστής
β) Τορναδόρος
γ) Ηλεκτροσυγκολλητής
δ) Ηλεκτροτεχνίτης
ε) Οξυγονοκολλητής
στ) Φανοποιός
ζ) Θερμαστής
η) Μάγειρος
θ) Συντηρητές και βαφείς φιαλών υγραερίων
ι) Αμμοβολιστής
Σε όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις ως ημέρες εργασίας θεωρούνται μόνον οι πραγματοποιηθείσες ημέρες εργασίας.
Τόσο οι ειδικευμένοι εργάτες όσο και οι βοηθοί τεχνίτες υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε εργασία στις εγκαταστάσεις και ως απλοί εργάτες όσες φορές δεν υπάρχει ανάγκη απασχόλησης στην ειδικότητα στην οποία συνήθως απασχολούνται. Στον χρόνο όμως αυτής της απασχόλησής τους καμία μείωση των αποδοχών τους για τον προαναφερόμενο λόγο δεν επιτρέπεται να υποστούν.
Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις κατηγορίες Δ’ και Ε’ αυτού του άρθρου θα αμείβονται μετά από συνεχή συμπληρωμένη πραγματική υπηρεσία 1 έτους στην ίδια επιχείρηση με το 26πλάσιο του ημερομίσθιου της κατηγορίας τους, ενώ μετά από 4ετή υπηρεσία θα θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία Δ΄ του παρακάτω άρθρου 4 και μετά από 8ετή υπηρεσία στην κατηγορία Ε΄ του παρακάτω άρθρου 4 και θα απολαμβάνουν όπως αυτά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή πρόσωπα, και τα πλεονεκτήματα παρά τη συνεχιζόμενη υποχρέωσή τους να προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία πράγματι αυτοί αντίστοιχα υπάγονται.
Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων για όλες τις κατηγορίες που αμείβονται με ημερομίσθιο, καθορίζονται από 01.01.2008 ως εξής:
γ) Για την Γ’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αναφερόμενα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων δεν μπορούν να είναι κατώτερα εκείνων που προβλέπουν οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή όμοιας έκτασης εφαρμογής αποφάσεων καθορίζονται μέσω του ΟΜΕΔ.
Άρθρο 3
Στο άρθρο αυτό υπάγονται οι οδηγοί βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων εγκαταστάσεων και αερολιμένων για τους οποίους τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών καθορίζονται από 01-01-2008, ως εξής, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 4
Το υπαλληλικό και το βοηθητικό προσωπικό, καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό που έχει υπαλληλική ιδιότητα κατατάσσεται σε δέκα κατηγορίες όπως καθορίζονται παρακάτω, ανάλογα με την κάθε παρεχόμενη εργασία, δηλ.:
α) Στην Α’ κατηγορία.
β) Στην Β’ κατηγορία.
γ) Στην Γ’ κατηγορία.
δ) Στην Δ’ κατηγορία: Ελεγκτές – μετρητές και ζυγιστές βυτιοφόρων, βοηθοί αποθηκάριων και αποθηκάριοι των δευτερευουσών αποθηκών στις εγκαταστάσεις.
ε) Στην Ε’ κατηγορία: Φύλακες, νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών, κατώτεροι τεχνικοί, αδειούχοι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, ειδικοί ελεγκτές πύλης στις εγκαταστάσεις και οι επικεφαλείς της ομάδας παραγωγής και φορτώσεων.
στ) Στην ΣΤ’ κατηγορία: Αποθηκάριοι κυρίων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων και οι επικεφαλείς ομάδας παραγωγής και φόρτωσης μετά την συμπλήρωση 4ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, καθώς και οι φύλακες/νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών και ειδικοί ελεγκτές πύλης μετά τη συμπλήρωση 8ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
ζ) Στην ΣΤ’ (1) κατηγορία: Μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών εφόσον έχουν αποκτήσει άδεια ή πτυχίο σύμφωνα με το νόμο. Τεχνίτες γενικά που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 8ετή υπηρεσία σαν τεχνίτες στην ίδια επιχείρηση ή έχουν 4ετή υπηρεσία σαν τεχνίτες στην ίδια επιχείρηση και είτε άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος είτε πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και αποθηκάριοι κυρίων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων και οι επικεφαλείς ομάδας παραγωγής και φόρτωσης μετά την συμπλήρωση 8ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, καθώς και φύλακες/νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών και ειδικοί ελεγκτές πύλης μετά την συμπλήρωση 12ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
η) Στην Ζ’ κατηγορία: Τεχνικοί Εργοδηγοί και Εργοδηγοί Α’ τάξεως ως και Προϊστάμενοι βάρδιας αεροδρομίου. Μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών εφόσον έχουν αποκτήσει άδεια ή πτυχίο σύμφωνα με το νόμο καθώς και το προσωπικό που καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσης ΣΣΕ, μετά την συμπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση. Τεχνίτες γενικά μετά την συμπλήρωση 14ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση καθώς και αποθηκάριοι κυρίων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων και οι επικεφαλείς ομάδας παραγωγής και φόρτωσης μετά την συμπλήρωση 17ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
Στην ίδια κατηγορία υπάγονται φύλακες/ νυχτοφύλακες, μετρητές δεξαμενών και ειδικοί ελεγκτές πύλης μετά την συμπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
θ) Στην Ζ (1) κατηγορία: Τεχνικοί Εργοδηγοί και Εργοδηγοί Α’ τάξεως, Προϊστάμενοι βάρδιας αεροδρομίου, μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών με άδεια ή πτυχίο, τεχνίτες είτε με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος είτε με πτυχίο τουλάχιστον μέσης τεχνικής σχολής ανεγνωρισμένης από αρμόδιο κρατικό φορέα υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν καθήκοντα σχετικά με την άδεια ή τις σπουδές τους, καθώς και το προσωπικό που καλύπτεται από το άρθρο 3 της παρούσης ΣΣΕ, μετά την συμπλήρωση 17ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση καθώς και φύλακες/νυχτοφύλακες, επικεφαλείς ομάδας παραγωγής και φόρτωσης, αποθηκάριοι κύριων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, μετρητές δεξαμενών, ελεγκτές πύλης μετά την συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση (και από 01-01-2003 23 χρόνων υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση).
ι) Στην Ζ (2) κατηγορία: Τεχνικοί Εργοδηγοί και Εργοδηγοί Α’ τάξεως καθώς και Προϊστάμενοι βάρδιας αεροδρομίου μετά την συμπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση. Μηχανικοί γκαράζ, μηχανοδηγοί, πρακτικοί μηχανικοί, τεχνίτες συνεργείου αντλιών με άδεια ή πτυχίο, τεχνίτες είτε με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος είτε με πτυχίο τουλάχιστον μέσης τεχνικής σχολής αναγνωρισμένης από αρμόδιο κρατικό φορέα υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν καθήκοντα σχετικά με την άδεια ή τις σπουδές τους, καθώς και το προσωπικό που καλύπτεται από το άρθρο 3 αυτής της ΣΣΕ, μετά την συμπλήρωση 23ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση.
Το προσωπικό των παραπάνω κατηγοριών Δ – ΣΤ θα αμείβεται εκτός αν διαφορετικά κατά το ευνοϊκότερο ορίζεται, από άλλες διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. μετά την συμπλήρωση 14ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση με βάση το αντίστοιχο κλιμάκιο της αμέσως επομένης κατηγορίας από εκείνη στην οποία πράγματι ανήκει, μετά δε την συμπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση με βάση το αντίστοιχο κλιμάκιο της μεθεπόμενης κατηγορίας από εκείνη στην οποία πράγματι ανήκει. Επίσης το προσωπικό του άρθρου 2 το υπαγόμενο στην κατηγορία Δ θα αμείβεται μετά από συνεχή συμπληρωμένη πραγματική υπηρεσία 13 ετών στην ίδια επιχείρηση σύμφωνα με τη ΣΤ κατηγορία του άρθρου 4 και το προσωπικό το υπαγόμενο στην κατηγορία Ε θα αμείβεται μετά από συνεχή συμπληρωμένη πραγματική υπηρεσία 12 ετών στην ίδια επιχείρηση σύμφωνα με την ΣΤ κατηγορία του άρθρου 4, από 1/1/2004, μετά δε την συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση σύμφωνα με την κατηγορία ΣΤ1 του άρθρου 4 από 1/1/2005, και μετά την συμπλήρωση 26ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση (και από 01-01-2002 23ετής υπηρεσία στην ίδια επιχείρηση) σύμφωνα με την Ζ μισθολογική κατηγορία του ίδιου άρθρου.
ια) Επίσης στην Ζ (2) κατηγορία: Επικεφαλείς ομάδας παραγωγής και φορτώσεων, αποθηκάριοι κυρίων αποθηκών, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, μετρητές δεξαμενών, φύλακες, νυκτοφύλακες και ελεγκτές πύλης μετά την συμπλήρωση 26ετούς υπηρεσίας στην ίδια επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια του 1998 βρίσκονται στην Ζ1 κατηγορία.
Άρθρο 5
Τα κατώτατα όρια βασικών μισθών του προσωπικού που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, καθορίζονται για κάθε κατηγορία από 1-1-2008, ως εξής:
α) Για την Δ’ κατηγορία ως εξής και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Διευκρινίζεται ότι οι μεταταχθέντες και οι τυχόν μετατασσόμενοι από το άρθρο 2 της παρούσης κατηγορίας σε άλλη κατηγορία εκ των υπαγομένων στα άρθρα 3 και 4 της παρούσης καθώς και οι θεωρούμενοι ότι ανήκουν εις την κατηγορία Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του ίδιου άρθρου 4 θα απολαμβάνουν στο εξής τις αποδοχές της κατηγορίας εκείνης οι οποίες στο σύνολό τους θα είναι κάθε φορά για το μισθωτό ευνοϊκότερες.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω κατώτατα όρια μισθών του αναφερόμενου άρθρου 5, δεν μπορούν να είναι κατώτερα από τα καθοριζόμενα από τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή ομοίας εκτάσεως εφαρμογής αποφάσεων που καθορίζονται μέσω του ΟΜΕΔ.
Άρθρο 6
Τα κατώτατα όρια μηνιαίων μισθών του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού γραφείων που υπάγεται στην από 17-11-1950 Σ.Σ.Ε., όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, καθορίζονται για κάθε κατηγορία από 01-01-2008, ως εξής:
α) Υπάλληλοι Γραφείων και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 7
Για τον υπολογισμό των παραπάνω καθοριζόμενων βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 της Σ.Σ.Ε., ως προϋπηρεσία εν προκειμένω νοείται η συνολική υπηρεσία σε οποιαδήποτε ειδικότητα, ιδιότητα ή κατηγορία σε κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα, οργανισμό, ίδρυμα ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά σε οποιοδήποτε εργοδότη με τον οποίο είχαν σχέση μίσθωσης εξαρτημένης εργασίας, για όσους απασχολούνται μέχρι και την 25.10.1983 σε επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων.
Η προϋπηρεσία των παραπάνω μισθωτών αποδεικνύεται από τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια της κύριας ασφάλισης.
Η ισχύς των διατάξεων των δύο (2) παραπάνω αναφερόμενων παραγράφων αρχίζει από 1.1.1983. Εξάλλου οι διατάξεις αυτές επεκτείνονται και εφαρμόζονται από 01.01.2008 και σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων μέχρι 31.12.1997, και από 01.01.2009 σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων μέχρι 31.12.1999.
Για τους λοιπούς δε, ως προϋπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία σε οποιαδήποτε ειδικότητα, ιδιότητα ή κατηγορία παρά την αυτήν ή άλλη στην Ελλάδα ή αλλοδαπή όμοια επιχείρηση πετρελαιοειδών και υγραερίων, καθώς και η υπηρεσία σε συναφή ειδικότητα σε κάθε άλλη επιχείρηση, οργανισμό, ίδρυμα ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά σε οποιοδήποτε εργοδότη με τον οποίο είχαν σχέση μίσθωσης εξαρτημένης εργασίας.
Η προϋπηρεσία των παραπάνω μισθωτών αποδεικνύεται με τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια κύριας ασφάλισης, και η ειδικότητα με τις σχετικές βεβαιώσεις των προηγουμένων εργοδοτών.
Εξάλλου, για όσους απασχολούνται μέχρι και την 25-10-83, και από 1-1-2008 μέχρι και την 31-12-1997 και από 01-01-2009 μέχρι και την 31-12-1999 σε επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων, ως προϋπηρεσία νοείται και η εκτός Ελλάδος διανυθείσα εφόσον αποδεικνύεται με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια της κύριας ασφάλισής τους.
Άρθρο 8
Κατώτατα όρια αποδοχών 2008
Τα κατώτατα όρια βασικών μισθών και ημερομισθίων των άρθρων 2, 3, 5 και 6 όπως εμφανίζονται στους αντίστοιχους πίνακες έχουν αυξηθεί την 01-01-2008 και 01-09-2008 ως εξής:
1. Την 01-01-2008 κατά ποσοστό 3,45%
2. Την 01-09-2008 κατά ποσοστό 3,0%
Εφόσον ο επίσημος μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του έτους 2008 είναι αυξημένος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 4%, τότε τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2008, θα αναπροσαρμοσθούν την 1-1-2009 κατά το υπερβάλλον του 4 % ποσοστό αλλα όχι περισσότερο από 0,5%.
Κατώτατα όρια αποδοχών 2009
Τα κατώτατα όρια βασικών μισθών και ημερομισθίων των άρθρων 2, 3, 5 και 6 όπως θα έχουν τυχόν διαμορφωθεί την 1-1-2009 σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα, θα αυξηθούν περαιτέρω από την 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,5%.
Εφόσον ο επίσημος μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του έτους 2009 είναι αυξημένος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 4%, τότε τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2009, θα αναπροσαρμοσθούν την 1-1-2010 κατά το υπερβάλλον του 4 % ποσοστό αλλα όχι περισσότερο από 0,5%.
Υπολογισμός Επιδομάτων
Τα χρηματικά επιδόματα που προβλέπονται από την παρούσα συλλογική σύμβαση αναπροσαρμόζονται από 01-01-2008 και 01-09-2008 και από 01-05-2009, εάν δεν αναφέρεται ειδικότερη ρύθμιση κατά περίπτωση, κατά το αυτό ποσοστό που αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα όρια βασικών μισθών και ημερομισθίων.
Άρθρο 9
Σε όλους τους υπαγόμενους στην ΣΣΕ άντρες και γυναίκες, χορηγείται επί των ως άνω καθοριζομένων βασικών μηνιαίων μισθών ή ημερομισθίων επίδομα συζύγου σε ποσοστό 10%.
Το παραπάνω εκ ποσοστού 10% επίδομα συζύγου παρέχεται έστω και εάν ο/η έτερος των συζύγων εργάζεται ή συνταξιοδοτείται από το Δημόσιο ή από οποιασδήποτε μορφής Ασφαλιστικό Οργανισμό και δεν διακόπτεται σε περίπτωση χηρείας. Το επίδομα συζύγου δεν θα διακόπτεται επίσης, σε περίπτωση διαζεύξεως του εργαζομένου ή της εργαζομένης, με την ρητή προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερομένη θα προσκομίσει γραπτώς αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία θα τεκμηριώνεται ότι έχει την αποκλειστική επιμέλεια των ανηλίκων παιδιών. Με αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία και τις προϋποθέσεις, το επίδομα συζύγου επεκτείνεται και στις περιπτώσεις των ανύπαντρων μητέρων, που εργάζονται σε επιχειρήσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων, χωρίς να χορηγείται αθροιστικά στην περίπτωση πραγματοποίησης μεταγενέστερου γάμου.
Εξυπακούεται ότι το παραπάνω επίδομα είναι άσχετο από τα μέσω του ΔΛΟΕΜ ενδεχομένως καταβαλλόμενα οικογενειακά επιδόματα στους δικαιούχους εργαζόμενους γονείς.
Άρθρο 10
Στους Ταμίες και Εισπράκτορες που έχουν ως αποκλειστική και μόνον απασχόληση την είσπραξη και πληρωμή ως και την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων του Ταμείου, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού μαζί με άλλα Ταμεία, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενο πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς που προβλέπονται από αυτήν την Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 11
Στους οδηγούς των ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων ή επικαθήμενων ρυμουλκούμενων αυτοκινήτων με τα οποία μεταφέρονται υγρά καύσιμα σε χύμα και ξηρό φορτίο θα καταβάλλεται ειδικό επίδομα σε ποσοστό 20% υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών της κατηγορίας των οδηγών, που προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. Το επίδομα αυτό θα καταβάλλεται και στους οδηγούς αυτοκινήτων μικτού βάρους πάνω από δέκα (10) τόνους παντός φορτίου. Το αυτό επίδομα θα καταβάλλεται και στους οδηγούς μηχανημάτων εδάφους ανεφοδιασμού αεροσκαφών (HYDRANT DISPENSERS).
Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω επίδομα δεν θα καταβάλλεται αθροιστικά σε τυχόν περιπτώσεις οδήγησης οχημάτων που εμπίπτουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες, και ότι το επίδομα αυτό από της καθιέρωσής του ως τακτικού επιδόματος με την από 20-1-1981 Σ.Σ.Ε. (Υ.Α. 11332/81 – ΦΕΚ Β94/ 22-2-81) αποτελεί τμήμα των τακτικών αποδοχών, όπως και όλα τα άλλα πάγια επιδόματα που προβλέπονται από την Σ.Σ.Ε.
Οι εταιρείες αναλαμβάνουν για τους οδηγούν που απασχολούν, την κάλυψη όλων των εξόδων (μετακίνησης, διαμονής, σίτισης, παράβολα, εκπαίδευση κ.λ.π.), σχετικά με την επέκταση διπλωμάτων και ανανέωση ADR.
Άρθρο 12
Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Πανεπιστημιακής ή άλλης ισότιμης Ανώτατης σχολής της χώρας ή της Αλλοδαπής χορηγείται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 20% και θα υπολογίζεται επί των βασικών μηνιαίων μισθών, που προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που υπάγονται από την αρχή και όχι από μετάταξη στις κατηγορίες Ε’ (εξαιρουμένων των φυλάκων) ΣΤ’, ΣΤ1, και Ζ’ του άρθρου 4 καθώς και τους υπαγόμενους στο άρθρο 6 χορηγείται ειδικό επίδομα σε ποσοστό 10% μηνιαίως, υπολογιζόμενο επί των βασικών μηνιαίων μισθών, που προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. Παρομοίως το παραπάνω επίδομα επεκτείνεται και σε πτυχιούχους της Σιβιτανίδειου καθώς και των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, εφ’ όσον το πτυχίο αναγνωρίζεται ως ισότιμο με των Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 13
Το προβλεπόμενο με την απόφαση 3/76 ΔΔΔΔ Αθήνας, επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, όπως έχει συμφωνηθεί να επεκταθεί και στους χώρους των αεροδρομίων των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις επιχειρήσεις υγραερίων, ανέρχεται για το προσωπικό των εγκ/σεων και σταθμών ανεφοδιασμού αερολιμένων, πλην των εις την περιοχή Αττικής εργαζομένων στις εγκαταστάσεις υγραερίων, σε ποσοστό 28%.
Όσον αφορά το προσωπικό των εγκαταστάσεων Υγραερίων Περιοχής Αττικής το παραπάνω επίδομα θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων, που προβλέπονται από την Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 14
Το προσωπικό το απασχολούμενο στις εγκαταστάσεις και σταθμούς ανεφοδιασμού αερολιμένων των Εταιριών δικαιούνται ειδικού επιδόματος μηνιαίως Ευρώ 82,76 από 01-01-2008 και Ευρώ 85,24 από 01-09-2008 για όσο χρόνο και μόνον θα εργάζεται στις παραπάνω εγκαταστάσεις και σταθμούς και εφόσον η εκεί υπηρεσία του θα υπερβεί την διάρκεια του ενός μήνα. Στο παραπάνω ποσό έχουν ενσωματωθεί όλα τα αντιστοιχούντα ποσοστά ΑΤΑ και τυχόν διορθωτικά που χορηγήθηκαν συνολικά από 1-5-1982 μέχρι και την 31-12-1990, καθώς και οι πρόσθετες αυξήσεις του 1,2% που χορηγήθηκε την 1-1-1988 και του 2,5% που συμφωνήθηκε σαν επιπλέον αύξηση από 1-1-1990.
Άρθρο 15
Στο προβλεπόμενο από το άρθρο 9 της από 5-8-1955 Σ.Σ.Ε. προβλεπόμενο ειδικό επίδομα προσωπικού του εργαζόμενου στους αερολιμένες, αναπροσαρμόζεται σε Ευρώ 1,32 από 01-01-2008 και Ευρώ 1,36 από 01-09-2008 για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας. Στο παραπάνω ποσό έχουν ενσωματωθεί όλα τα αντιστοιχούντα ποσοστά ΑΤΑ και τυχόν διορθωτικά που χορηγήθηκαν συνολικά από 1-5-1982 μέχρι και την 31-12-1990, καθώς και οι πρόσθετες αυξήσεις του 1,2% που χορηγήθηκε την 1-1-1988 και του 2,5% που συμφωνήθηκε σαν επιπλέον αύξηση από 1-1-1990.
Άρθρο 16
Η υπό του άρθρου 12 της από 5-8-1955 Σ.Σ.Ε. όπως συμπληρώθηκε διά του άρθρου 12 της από 31-7-1975 Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας προβλεπομένη εισφορά των επιχειρήσεων για την παρασκευή συσσιτίου για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας και κατά εργαζόμενο αναπροσαρμόζεται σε Ευρώ 4,13 από 01-01-2008 και Ευρώ 4,25 από 01-09-2008.
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται και το εκ μιας (1) δραχμής επίδομα άρτου που καταβάλλεται σε έγγαμους ημερομίσθιους εργάτες. Όπου από δικαιολογημένη αιτία δεν παρασκευάζεται συσσίτιο καθώς και όταν, για υπηρεσιακούς λόγους, οι εργαζόμενοι αδυνατούν να λάβουν το συσσίτιό τους στους τόπους εργασίας τους, θα λαμβάνουν από 1-1-1990 το εκάστοτε προβλεπόμενο αντίτιμο συσσιτίου σε χρήμα το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 50% για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας τους. Το επίδομα συσσιτίου χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους σε παντός είδους εγκαταστάσεις ή αποθήκες ή σταθμούς ανεφοδιασμού της επιχείρησης. Στα παραπάνω ποσά έχουν ενσωματωθεί όλα τα αντιστοιχούντα ποσοστά ΑΤΑ και τυχόν διορθωτικά που χορηγήθηκαν συνολικά από 1-5-1982 μέχρι και την 31-12-1990, καθώς και οι πρόσθετες αυξήσεις του 1,2% που χορηγήθηκε την 1-1-1988 και του 2,5% που συμφωνήθηκε σαν επιπλέον αύξηση από 1-1-1990.
Σε όλους τους εργαζόμενους στους χώρους των εγκαταστάσεων χορηγούνται για κάθε ημέρα εργασίας αποκλειστικά σε είδος 600 γραμμάρια νωπό γάλα ανεξάρτητα της ποσότητας συσκευασίας τους ή αντίστοιχη ποσότητα συμπυκνωμένο ή γάλα σε σκόνη, η καταβολή της αξίας του οποίου απαγορεύεται.
Άρθρο 16α
Σε όλο το προσωπικό των άρθρων 2 και 4 της ΣΣΕ, το απασχολούμενο σε καθαρά ναυτικής φύσης εργασίες εντός των εγκαταστάσεων, θα καταβάλλεται ειδικό επίδομα σε Ευρώ 1,21 από 01-01-2008 και Ευρώ 1,25 από 01-09-2008 την ημέρα για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, εκτός αν ήδη προβλέπεται και καταβάλλεται σε μια επιχείρηση υψηλότερο ανάλογο επίδομα.
Άρθρο 16β
Στο προσωπικό των άρθρων 2 και 4 της ΣΣΕ, που χειρίζεται ανυψωτικά μηχανήματα ΦΟΡΚ ΛΙΦΤ ΤΡΑΚ, θα καταβάλλεται ειδικό επίδομα σε Ευρώ 1,93 από 01-01-2008 και Ευρώ 1,99 από 01-09-2008 την ημέρα για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, εκτός αν ήδη προβλέπεται και καταβάλλεται σε μια επιχείρηση υψηλότερο ανάλογο επίδομα.
Άρθρο 17
Κατά την διάρκεια αυτής της Σ.Σ.Ε. οι εργοδότες θα εξακολουθήσουν να συμπληρώνουν με κάθε μέτρο το οποίο κρίνουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και κατά το μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενο από αυτούς σύστημα την υπό του ΙΚΑ παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού τους. Επιπλέον, οι εργοδότες θα εφαρμόζουν σύστημα προληπτικών εξετάσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων της κάθε Εταιρίας για κάθε συγκεκριμένο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα δε στους χώρους των εγκαταστάσεων. Υποχρεωτικά στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων κάθε εταιρίας εντάσσεται και η προληπτική εξέταση για την ανίχνευση μολύβδου και βενζολίου των εργαζομένων που από τη φύση της εργασίας τους έρχονται σε επαφή με προϊόντα που έχουν μόλυβδο και βενζόλιο. Επίσης εξέταση ακουογράμματος σε όλους τους εργαζομένους στις εγκαταστάσεις των αερολιμένων κάθε χρόνο.
Οι εργοδότες που μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμόσει σύστημα συμπληρωματικής της υπό του ΙΚΑ (ή οποιουδήποτε άλλου αρμοδίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης) ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι υποχρεωμένοι να καθιερώσουν συστήματα τόσο προληπτικής όσο και πρόσθετης θεραπευτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με τα ανάλογα προγράμματα που ισχύουν στις Εταιρίες που ήδη τα εφαρμόζουν. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις του οποιουδήποτε προγράμματος, είτε προληπτικής είτε πρόσθετης θεραπευτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δεν θα αντίκεινται στην αρχή ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Οι συγκεκριμένες παροχές και όροι που προβλέπει, το παραπάνω σύστημα της κάθε εταιρίας θα κοινοποιούνται στο προσωπικό με ειδικό ενημερωτικό έντυπο. Με ευθύνη των εργοδοτών που υπάγονται στη ΣΣΕ θα εκδίδεται μια φορά το χρόνο εγκύκλιος για το προσωπικό τους, η οποία θα περιέχει τα ονόματα των συνεργαζόμενων, γιατρών με την κάθε συγκεκριμένη επιχείρηση.
Άρθρο 18
Σε όλους τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις, αποθήκες, αερολιμένες και εξωτερικές υπηρεσίες εργατοτεχνίτες, φύλακες και οδηγούς αυτοκινήτων χορηγούνται κάθε έτος α) δύο (2) ζεύγη υποδημάτων ασφαλείας και β) τέσσερις (4) φόρμες εργασίας, δηλαδή: δύο (2) θερινές και δύο (2) χειμερινές, (1) μάλλινη φανέλα κάθε χρόνο, ένα (1) τζάκετ για κάθε 2ο χρόνο και ένα δερμάτινο ημίπαλτο για κάθε τέταρτο χρόνο. Επιπλέον από την 1-1-2002 θα χορηγούνται στους υπαλλήλους γραφείου των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι απασχολούνται και με εξωτερικές εργασίες, τα δύο (2) ζεύγη υποδημάτων ασφαλείας, οι τέσσερις (4) φόρμες εργασίας και ένα (1) τζάκετ για κάθε 2ο χρόνο.
Από 01-01-2004 προβλέπεται χορήγηση ειδικής φόρμας αντιμετώπισης του ισχυρού ψύχους (ισοθερμική) σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών (Ναυτικές Εργασίες και Μετρητές Δεξαμενών) η οποία θα παραμένει μέσα στην εγκατάσταση. Θα χορηγείται σε περιπτώσεις ισχυρού ψύχους και θα επιστρέφεται στην εγκατάσταση για καθαρισμό και φύλαξη.
Άρθρο 19
Οι μισθωτοί, μέλη των Σωματείων τα οποία ανήκουν στη δύναμη της συμβαλλόμενης Ομοσπονδίας με έγγραφη δήλωσή τους προς τον εργοδότη τους, μπορούν να εκχωρήσουν υπέρ του Σωματείου τους, για παρακράτηση και απόδοση της μηνιαίας συνδρομής τους, τμήμα του μισθού τους ίσο με το προβλεπόμενο ποσό, που ορίζεται από τα καταστατικά των Σωματείων τους.
Για τη δήλωση αυτή οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν το παραπάνω ποσό και να το αποδίδουν αυτό στα Σωματεία υπέρ των οποίων γίνεται κάθε φορά η εκχώρηση. Ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού τους για λογαριασμό των Σωματείων ή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 και 90 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 20
Στο εργατοτεχνικό, βοηθητικό και υπαλληλικό προσωπικό που εργάζεται στην Ελλάδα στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία των κατά κύριο λόγο στην εισαγωγή και εμπορία Πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων ως και υγραερίων, ασχολουμένων Επιχειρήσεων και συνδεόμενο με αυτές με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 299/30-12-80 τεύχος Α’, η εβδομάδα πενθήμερης εργασίας με τους παρακάτω όρους:
α) Οι συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, θα καλύπτονται μέσα στο πενθήμερο.
β) Για την κάλυψη όμως εκτάκτων λειτουργικών αναγκών των παραπάνω επιχειρήσεων, υποχρεώσεών τους σε πελάτες, εξυπηρέτηση του κοινού (π.χ. διανομή καυσίμων κ.λπ.), θα είναι υποχρεωτική για το παραπάνω προσωπικό η εκ περιτροπής εργασία και την έκτη ημέρα της εβδομάδας κατά την έκταση που καθίσταται αυτό αναγκαίο κατά την κρίση του εργοδότη. Σε περίπτωση αυτής της απασχόλησης και την έκτη ημέρα δεν θα στοιχειοθετείται δικαίωμα αντικατάστασης με άλλη ημέρα ανάπαυσης. Οι ώρες απασχόλησης κατά την 6ην ημέρα και όποτε συμβαίνει αυτό, δεν μπορούν να συμψηφίζονται με τις ώρες εβδομαδιαίας εργασίας που διανύθηκαν μέσα στο 5ήμερο. Επίσης για λόγους κάλυψης των παραπάνω λειτουργικών αναγκών αν και οι εργάσιμες ημέρες θα είναι κατ’ αρχήν συνεχόμενες, όπου τούτο είναι δυνατό, εν τούτοις είναι δυνατόν οι δύο ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης να μην είναι απαραίτητα συνεχόμενες.
γ) Για το προσωπικό εφοδιασμού των Αεροδρομίων το οποίο απασχολείται με βάση πρόγραμμα «βάρδιας» περισσότερων εβδομάδων, οι δύο ημέρες ανάπαυσης της εβδομάδας είναι δυνατό αντί να συμπίπτουν στην ίδια εβδομάδα, να χορηγούνται με επιλογή των επιχειρήσεων χωρισμένες και σε άλλη εβδομάδα, μέσα όμως στη χρονική περίοδο και του πλήρους προγράμματος βάρδιας 8 εβδομάδων.
δ) Η παρεχόμενη πρόσθετη παραπάνω ημέρα ανάπαυσης (Σάββατο ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδος) θεωρείται εργάσιμη ημέρα για τον υπολογισμό των κανονικών αδειών και των ασφαλιστικών εισφορών. Σχετικά με τις επιχειρήσεις εμπορίας υγραερίου θα εξακολουθούν να ισχύουν ως προς την εβδομάδα πενθήμερης εργασίας τα συμφωνηθέντα και τα ισχύοντα σήμερα, όπως στο υπογραφέν στις 13-12-1977 Συμφωνητικό μεταξύ των Εταιριών Υγραερίου και της Ομοσπονδίας Προσωπικού Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Διυλιστηρίων Ορυκτελαίων – Πετρελαίων Υγραερίου.
Άρθρο 21
1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ
Ο τρόπος χορήγησης και οι προϋποθέσεις της ετήσιας άδειας των εργαζομένων ορίζεται και ακολουθεί τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί με το άρθρο 6 του Ν. 3144/2003 και το άρθρο Ι του Ν. 3302/ 2004.
2. Σε περίπτωση γάμου, χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές 7 (επτά) συνεχών ημερολογιακών ημερών. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από το Α.Ν. 539/1945 ετήσια κανονική άδεια.
3. Σε περίπτωση τοκετού, χορηγείται άδεια μητρότητας 17 συνολικά εβδομάδων.
4. Το μειωμένο ωράριο που ισχύει για τις μητέρες για θηλασμό και αποτελεί συμφωνία μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών των εργοδοτικών οργανώσεων και της Ομοσπονδίας των εργαζομένων που υπογράφουν αυτήν την Σ.Σ.Ε., η οποία εφαρμόζεται ήδη με ιδιωτικά συμφωνητικά στον κλάδο επί σειρά ετών, έχει ως εξής:
Όλες οι εργαζόμενες που αποκτούν παιδί μπορούν να απουσιάζουν επί δύο ώρες την ημέρα στην αρχή ή το τέλος της ημερήσιας εργασίας για θηλασμό και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με αρχή την ημερομηνία λήξεως της αδείας λοχείας τους. Επίσης, μπορούν να απουσιάσουν για μία ώρα την ημέρα στην αρχή ή στο τέλος της ημερήσιας εργασίας για θηλασμό για τον δεύτερο χρόνο μετά τον τοκετό.
5. Εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 της από 5-8-55 Σ.Σ.Ε. προβλεπόμενων εορτασίμων ημερών, ισχύουν και οι παρακάτω τοπικές εορτές ως ημέρες αργίας:
α) του Αγίου Ανδρέου εν τη περιοχή Ρίου και Πατρών
β) του Αγίου Σπυρίδωνος εν τη περιοχή Ελληνικού Αττικής και Ελευσίνας
γ) του Αγίου Νικολάου εν τη περιοχή Βόλου.
6. Από τις παραπάνω αναφερόμενες ή προβλεπόμενες εορτές, η εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, καθώς και η γιορτή του Αγ. Σπυρίδωνος, όπου ισχύουν, μπορούν να μετατεθούν σε άλλη εργάσιμη ημέρα, μετά από κοινή συμφωνία των εργοδοτριών εταιριών και της Ομοσπονδίας, με την ρητή προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτουν προ της μεταθέσεώς των, με μη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο, Κυριακή ή άλλη αργία).
Άρθρο 22
Όλοι οι καλυπτόμενοι, από αυτήν την Σ.Σ.Ε. και μετά 6μηνη συνεχή πραγματική υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους θα απολαμβάνουν ως προς αυτήν όσων δικαιωμάτων και οι μισθωτοί της κατηγορίας α) του άρθρου 6 της παρούσης Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 23
Οι ώρες εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού που καλύπτεται από αυτήν την σύμβαση και εργάζεται εντός των Εγκαταστάσεων, Αποθηκών και Ανεφοδιαστικών Κέντρων Αερολιμένων λειτουργούντων Γραφείων, καθορίζονται σε 39 εβδομαδιαία όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 της από 17-11-1950 Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία των Εταιριών.
Άρθρο 24
Διευκρινίζεται ότι για το παντός είδους προσωπικό Εγκαταστάσεων Υγραερίων περιοχής Αττικής το διορθωτικό ποσό της 1-1-1982, το διορθωτικό ποσοστό 4.3% της 1-1-88, το διορθωτικό ποσοστό 1.4% της 1-1-89, το διορθωτικό ποσοστό 0.1% της 1-1-90, οι από 1-1-88, 1-1-89 και 1-1-90 συμφωνηθείσες πρόσθετες αυξήσεις καθώς και τα συσσωρευμένα ποσοστά της ΑΤΑ, που χορηγήθηκαν συνολικά από 1-5-82 μέχρι και την 31-12-1990, έχουν ενσωματωθεί στα βασικά ημερομίσθια και βασικούς μισθούς της από 25-10-1983 Σ.Σ.Ε. (στήλη ΙΙ), δεδομένου ότι εις το προσωπικό αυτό με συμφωνίες (πρακτικών) μεταξύ των Επιχειρήσεων Υγραερίων και του Σωματείου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» χορηγήθηκαν αυξήσεις συνολικά ευνοϊκότερες από εκείνες που προβλέπονται για το λοιπό προσωπικό με βάση την από 9-7-1984 συνομολογηθείσα Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 25
Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον συνεχή υπηρεσία στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακών σταθμών που αφορά παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους ηλικίας ή μέχρι την έναρξη φοίτησης σε δημοτικό σχολείο, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η αναφερόμενη οικονομική ενίσχυση αποτελεί συμφωνία μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών των εργοδοτικών οργανώσεων και της Ομοσπονδίας των εργαζομένων που υπογράφουν αυτή τη Σ.Σ.Ε., η οποία εφαρμόζεται με ιδιωτικά συμφωνητικά στον κλάδο επί σειρά ετών. Αναπροσαρμόζεται σε Ευρώ 1400 από 01-01-2008 και Ευρώ 1442 από 01-09-2008.
Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα γίνεται με βάση τα θεωρημένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 26
Αναφορικά με το άρθρο 8 «Μόνιμη Επιτροπή Διαλόγου: Βήμα Διαλόγου» της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2008-2009, οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα ΣΣΕ δεσμεύονται να συμβάλλουν, όπως και όποτε τους ζητηθεί, για θέματα που αφορούν στον κλάδο.
Άρθρο 27
Εξακολουθούν να ισχύουν όπως έχουν, όλες οι διατάξεις που αναφέρονται χρονικά για αυτήν την Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητικές Αποφάσεις εφόσον αυτές ρητά δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εφαρμόζονται δε επί των προβλεπομένων διατάξεων αυτής της Σ.Σ.Ε. και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 28
Ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της ΣΣΕ αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός αν υπάρχει άλλη ρύθμιση μέσα στις διατάξεις της.