(Δ.Α. 1/2007) 
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣΠΩΛΗΤΕΣ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας – Δ.Α.: 1/2007
 Στις 15.12.2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 01:30 μ.μ. στα γραφεία του ΟΜΕΔ, ο επιλεγείς με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 4 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, διαιτητής Φώτης Σ. Κλαουδάτος, μετά από πρόσκληση των μερών, σύμφωνα με τον νόμο, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω αναφερόμενων μερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της Πανελλήνιας Ένωσης Περιοδευόντων Πωλητών Ο ΕΡΜΗΣ και αφετέρου των: α) Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, β) Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και γ) Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος.

Κατέληξα στην απόφαση
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Δ.Α. αφορά τους περιοδεύοντες πωλητές που απασχολούνται, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής, εμπορίας και εισαγωγής οποιουδήποτε προϊόντος.
Άρθρο 2
Αυξήσεις έτους 2006
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα διαμορφώνονται:
α) Από την 1.1.2006 έως και 31.8.2006 ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Επίδομα διαχειριστικών λαθών
Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών, οριζόμενο από την 1.1.2006 σε 36,00 ευρώ και από την 1.9.2006 σε 40,00 ευρώ. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όσους διαχειρίζονται χρήματα και εφόσον κάνουν εισπράξεις – πληρωμές.
Ως προς τα λοιπά επιδόματα και τους λοιπούς όρους, ισχύουν όλες οι διατάξεις της από 27.7.2005 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 93/31.8.2005) και των προηγούμενων αυτής συλλογικών ρυθμίσεων.
Άρθρο 4
Συγκρότηση επιτροπής
Συγκροτείται διμερής επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς, η οποία, εντός τριών (3) μηνών από τη συγκρότησή της, θα εξετάσει τα προβλήματα στη διάρθρωση του μισθολογίου (βασικοί μισθοί, επιδόματα) των περιοδευόντων πωλητών, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τα ισχύοντα για συναφείς ειδικότητες εργαζομένων.
Άρθρο 5
Εφαρμογή όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που ρυθμίζουν θεσμικά θέματα.
Άρθρο 6
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α., υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας Δ.Α. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.