(Π.Κ.Τμ.Κοιν.Επιθ.Ηρακλείου 8 / 13-11-2002) 
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Δ.Α. 49/2002 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών Νομού Ηρακλείου.
Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών ανέλαβα, μετά από κλήρωση στις 3-10-2002, καθήκοντα διαιτητή στις 8-10-2002 προς επίλυση συλλογικής διαφοράς εργασίας των

1. Σωματείου Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου, Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, Λεωφ. Δημοκρατίας, Ηράκλειο Κρήτης
2. Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης
3. Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΝΗ), Βλαστών 10, Ηράκλειο Κρήτης
4. Συνδέσμου Βιομηχανιών Κρήτης, Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης
5. Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου

Κατά τις συζητήσεις της συλλογικής διαφοράς, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου στις 15 Οκτωβρίου 2002 παρέστη με νόμιμους εκπροσώπους του το Σωματείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου. Εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, όπως προκύπτει από τις με αριθμό 11437β, 11438β, 11439β, 11440β, 11441β εκθέσεις επιδόσεως του δικ. επιμελητή Ν. Δημητράκη.
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ
1. Ότι η προσφυγή στη διαιτησία έγινε με πρωτοβουλία της εργατικής πλευράς (υπ’ αριθμ. πρωτ. 057Δ/30-9-2002 αίτηση διαιτησίας προς τον Ο.ΜΕ.Δ.), η οποία επιδιώκει την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.
2. Τη με αριθμό 1757/2002 πρόταση της μεσολαβήτριας Ελ. Πάτρα.
3. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο της μεσολάβησης και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά.
4. Τα όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά την προαναφερόμενη συνάντηση
5. Το Πρακτικό Μεσολάβησης, όπου διαπιστώθηκε συμφωνία των μερών «να ισχύσει το τελικό κείμενο που θα υπογραφεί της ΣΣΕ εμπορίου και της ΕΓΣΣΕ. Επί πλέον προσαύξηση των βασικών μισθών σε ποσοστό 2% της ΣΣΕ εμπορίου, όπως θα υπογραφεί για το 2002», καθώς και τα δέκα τέσσερα συμφωνηθέντα σημεία του Πρακτικού. Η παραπάνω αύξηση του 2% επιμερίσθηκε σε 1% για κάθε εξάμηνο, έχοντας ως βάση για τους βασικούς μισθούς τη ΣΣΕ Εμπορίου 2002-2003.
6. Την «Κλαδική ΣΣΕ Εμπορίου για τα έτη 2002-2003» όπως υπεγράφη την 19-7-2002.
7. Την ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2002-2003.
8. Τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως η διαχείριση χρηματικών ποσών κ.α. και αφετέρου την ανάγκη οι επιχειρήσεις να παραμείνουν παραγωγικές και αποτελεσματικές και
9. Το αναλογικά υψηλό κόστος ζωής του νομού Ηρακλείου, οφειλόμενο εν μέρει και στον τουριστικό χαρακτήρα της πόλεως
ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Αρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
Η παρούσα συλλογική ρύθμιση αφορά τους Περιοδεύοντες Πωλητές, Περιοδεύοντες Πωλητές – Οδηγούς και Περιοδεύοντες Προωθητές Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση του παραπάνω νομού εισαγωγής, παραγωγής και εμπορίας οποιουδήποτε προϊόντος.
Αρθρο 2
Βασικός μισθός
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Επιδόματα
1. Επίδομα τέκνων
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, από το δεύτερο παιδί και για κάθε παιδί επί πλέον τούτου έως και τρία παιδιά, μέχρι του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον αποδεδειγμένα σπουδάζουν μέχρι του 25ου.

2. Επίδομα γάμου
Στους έγγαμους μισθωτούς, διαζευγμένους, ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας, άνδρες και γυναίκες, καθώς και στους άγαμους γονείς, που καλύπτονται από αυτή τη ρύθμιση χορηγείται επίδομα γάμου 10% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό.

3. Επίδομα πολυετίας
Στους εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 5%, μετά τη συμπλήρωση 5ετούς υπηρεσίας και για κάθε 5ετία στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τρεις πενταετίες. Το παρόν επίδομα υπολογίζεται επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο εργαζόμενος.

4. Διαχειριστικό επίδομα
Στους εργαζόμενους που εισπράττουν χρήματα (έστω κι αν η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή) χορηγείται διαχειριστικό επίδομα σε ποσοστό 5% επί του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο εργαζόμενος.

5. Επιστημονικό επίδομα
(α) Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε σχολής Πανεπιστημιακού τομέα ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίδεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18% επί του βασικού μισθού.
(β) Στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. καθώς και οποιασδήποτε άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίδεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 13% επί του βασικού μισθού.
Αρθρο 4
Διάφορες παροχές και λοιπές διατάξεις
1. Ωράριο εργασίας
Για τους μισθωτούς της παρούσας το ωράριο εργασίας είναι πενθήμερο και συνεχές. Ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως και σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Η Κυριακή είναι αργία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

2. Προϋπηρεσία
Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισμό του βασικού μισθού αναγνωρίζεται η προγενέστερη εργασία στην ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ανεξαρτήτως εργοδότη. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τους προηγούμενους εργοδότες.

3. Έξοδα επικοινωνίας
Όλα τα απαραίτητα έξοδα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, φαξ κ.λπ.) με πελάτες ή και εταιρίες καλύπτονται αποκλειστικά από τον εργοδότη στον οποίο απασχολείται ο εργαζόμενος και δεν επιβαρύνουν τον εργαζόμενο.

4. Παράνομη στάθμευση
Όλες οι κλήσεις για παράνομη στάθμευση, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της εργασίας, επιβαρύνουν τον εργοδότη.
5. Αδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητος ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων.
Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

6. Αδεια γέννησης τέκνου.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια με αποδοχές.

7. Ετήσια άδεια με αποδοχές
Α. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για την γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
Β. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξηρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια εικοσιπέντε (25) εργασίμων ημερών.

Τελικές διατάξεις
Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις) καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 16-4-2002.