(Δ.Α. 35/2010 – Π.Κ.Τμ.Κοιν.Επιθ.Ηρακλείου 4 / 15-7-2010) 
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Δ.Α. 35/2010 Δ.Α. που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών – οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου. (Π.Κ. 4 Τμήμα Κοιν. Επιθ. Ν. Ηρακλείου)
Στις 15 Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο GALAXY Ηρακλείου Κρήτης, Λ. Δημοκρατίας αριθ. 75, ο επιλεγείς μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, Διαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω ενδιαφερομένων μερών, για την επίλυση συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Σωματείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων με την επωνυμία «Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου» (ΟΕΒΕΝΗ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου και Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Νομού Ηρακλείου.
Η διαφορά αφορά την σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών – οδηγών ή πωλητών επί αυτοκινήτου (ΑΧVAN) και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση του παραπάνω Νομού, οι οποίοι είναι μέλη των εν διενέξει εργοδοτικών οργανώσεων και δραστηριοποιούνται με την εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος, είναι δε μέλη του Σωματείου με την επωνυμία Σωματείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου με τον διακριτικό τίτλο «Προμηθέας» και με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 15-7-2010 παρέστησαν, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, από την εργατική πλευρά, οι κ.κ. Γεώργιος Παπαδημητράκης, Καλλίοπη Καλαϊτζάκη, Δημήτριος Παπαδάκης, Ιωάννης Βόμβας, Πρόεδρος ΔΣ, Γεν. Γραμματέας, Β’ Αντιπρόεδρος, Β’ Γραμματέας, αντιστοίχως, του Σωματείου Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», καθώς και ο Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ). Από την εργοδοτική πλευρά παρέστησαν νόμιμα εξουσιοδοτημένοι: α) για τον Σύνδεσμο Εμπορικών Αντιπροσώπων Νομού Ηρακλείου οι κ.κ. Εμμανουήλ Μανωλιδάκης και Ηλίας Δαπουλάκης, Πρόεδρος και Ταμίας του ΔΣ, αντιστοίχως, β) για τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου ο κ. Γεώργιος Καραντεμοίρης, Οικονομικός Επόπτης, γ) για την Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ) ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος κ. Εμμανουήλ Μανωλιαδάκης.
Δεν παρέστη, αν και κλητεύθηκε νόμιμα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παρισταμένων μερών ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.
Ο Διαιτητής σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.
β) Την με αριθμ. πρωτ. 1302/036Δ/30-6-2010 αίτηση που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ από το «Σωματείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» για προσφυγή στην Διαιτησία, μετά το πέρας της διαδικασίας μεσολάβησης.
γ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1379/9-7-2010 πρόσκληση κοινής συνάντησης και ακρόασης των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό την έκδοση Διαιτητικής Αποφάσεως, που εστάλη στα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να γίνει κοινή συνάντηση και συζήτηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών – οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου. Και
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ
α) Τα στοιχεία του φακέλλου, τα υποβληθέντα από τα μέρη Υπομνήματα, τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των μερών, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας.
β) Την εκ μέρους του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» από 10-2-2010 εξώδικη καταγγελία της υπ’ αριθμ. 35/2009 Διαιτητικής Απόφασης (αρ. καταθ. 4/2009) και πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων και υπογραφή ΣΣΕ για το έτος 2010, που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών – οδηγών ή πωλητών επί αυτοκινήτου (EXVAN) και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου.
γ) Την υπ’ αριθμ. 54Μ/24-3-2010 αίτηση της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης, που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης και σύναψη ΣΣΕ.
δ) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 1144/17-6-2010 πρόταση Μεσολαβητή κ. Γιάννη Τουτζιαράκη για σύναψη ΣΣΕ, η οποία έγινε αποδεκτή εμπροθέσμως από την πλευρά των εργαζομένων (αριθμ. πρωτ. 1170/18-6-2010) και απερρίφθη από την εργοδοτική πλευρά, γεγονός που γνωστοποιήθηκε προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1230/24-6-2010 έγγραφο του ΟΜΕΔ.
ε) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 1302/036Δ/30-6-2010 αίτηση που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ από το «Σωματείο Περιοδευόντων Πωλητών,  Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου ìå ôïí äéáêñéôéêü ôßôëï «Ðñï­ìç­èÝáò» για προσφυγή στην Διαιτησία, μετά το πέρας της διαδικασίας μεσολάβησης και μετά την εκ μέρους του αποδοχή και απόρριψη εκ μέρους της εργοδοτικής πλευρά της ως άνω πρότασης.
στ) Τις καταχωρηθείσες στο από 15-7-2010 Πρακτικό Διαιτησίας δηλώσεις, των μεν εκπροσώπων της εργατικής πλευράς, ότι «για οικονομικούς και ψυχολογικούς λόγους επιβάλλεται να υπάρξει αύξηση τουλάχιστον 1,5%», των δε εκπροσώπων της εργοδοτικής πλευράς, ότι «δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυξήσεις, διότι απέχει από την ΣΣΕ εμπορικών επιχειρήσεων από 30% έως 50% και ζητούν την υπογραφή μίας νέας ΣΣΕ, αποδεχόμενοι μία αύξηση 10% επί των αποδοχών που προβλέπονται σε ομοειδείς περιπτώσεις στην ΣΣΕ εμπορικών επιχειρήσεων».
ζ) Το από 16-6-2010 έγγραφο του Σωματείου, που απευθύνθηκε στον ΟΜΕΔ (αριθμ. πρωτ. 1143/17-6-2010) όπου επί λέξει αναφέρεται ότι το ΔΣ του Σωματείου κατέληξε στα εξής: «1. Να παραμείνει ως έχει η τοπική σύμβαση του 2009. 2. Στο θέμα των μισθολογικών αυξήσεων συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας που επικρατούν σήμερα στην αγορά, θα αποδεχθεί τις αυξήσεις μισθών που θα προέλθουν από την σύμβαση της γενικής συλλογικής σύμβασης όσον αφορά το θέμα των αυξήσεων και μόνο».
η) Την δυσμενή γενικά οικονομική συγκυρία, αλλά και τις κακές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο.
θ) Την αδυναμία σύγκλισης απόψεων μεταξύ των μερών κατά την κοινή συνάντηση αυτών, που έλαβε χώρα στις 15-7-2010.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
Στους όρους της παρούσας διαιτητικής απόφασης αυτής υπάγονται οι περιοδεύοντες πωλητές, περιοδεύοντες πωλητές-οδηγοί ή πωλητές επί αυτοκινήτου (ΕΧVAN) και περιοδεύοντες προωθητές πωλήσεων Νομού Ηρακλείου, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση του παραπάνω Νομού που είναι μέλη των εν διενέξει εργοδοτικών οργανώσεων και δραστηριοποιούνται με την εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος, είναι δε μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου», με τον διακριτικό τίτλο «Προμηθέας» και με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Άρθρο 2
Ειδικότητες
Οι ειδικότητες των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση είναι οι εξής:
Α) Περιοδεύοντες πωλητές, δηλαδή οι εργαζόμενοι οι οποίοι χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους αυτοκίνητο του εργοδότη και περιοδεύουν στους υπάρχοντες πελάτες αλλά και σε νέους, που οι ίδιοι δημιουργούν. Πωλούν αποκλειστικά τα προϊόντα της επιχείρησης, λαμβάνουν παραγγελίες, οι οποίες αποστέλλονται με άλλους εργαζόμενους, εισπράττουν χρήματα από τις παραγγελίες αυτές ή από προηγούμενους λογαριασμούς.
Β) Περιοδεύοντες πωλητές – οδηγοί ή Πωλητές επί αυτοκινήτου (ΕΧVAN), δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μεταφέρουν με αυτοκίνητο του εργοδότη τα προϊόντα που πωλούν, επισκέπτονται παλιούς και δημιουργούν νέους πελάτες, παραδίδουν οι ίδιοι τα εμπορεύματα για τα οποία λαμβάνουν παραγγελίες, εκδίδουν τιμολόγια (χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά) και εισπράττουν το αντίτιμο.
Γ) Περιοδεύοντες προωθητές πωλήσεων, δηλαδή οι εργαζόμενοι που κινούνται οδηγώντας αυτοκίνητο σε συγκεκριμένους πελάτες, τους οποίους έχει ορίσει ο εργοδότης να επισκεφτούν και στα καταστήματα των πελατών αυτών, τακτοποιούν στα ράφια τα εμπορεύματα του εργοδότη τους και προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες – καταναλωτές, χωρίς να εισπράττουν χρήματα ή να εκδίδουν τιμολόγια.
Άρθρο 3
Αποδοχές
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα, θα παραμείνουν κατά το έτος 2010, όπως είχαν διαμοσφωθεί στις 31-12-2009 με βάση την 35/2009 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών – οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Ν. Ηρακλείου (Π.Κ. Τμήμα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου 4/23-9-2010)
Άρθρο 4
Επιδόματα
1. Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή καταβάλλονται τα εξής επιδόματα, υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού.
1.1 Οικογενειακά επιδόματα
        α) Επίδομα Γάμου
Στους εργαζόμενους που είναι έγγαμοι ή διαζευγμένοι ή βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας, άνδρες και γυναίκες, καθώς και στους άγαμους γονείς, χορηγείται επίδομα γάμου 10% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό.
      β) Επίδομα τέκνων
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για το πρώτο, 5% για το δεύτερο και 5% για το τρίτο παιδί, μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον αποδεδειγμένα σπουδάζουν μέχρι το 25ο έτος.
1.2. Επίδομα πολυετίας
Σε όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5%, μετά τη συμπλήρωση 5ετούς υπηρεσίας και για κάθε 5ετία απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τρεις πενταετίες.
1.3 Επιστημονικά επιδόματα
      α) Επίδομα σπουδών Α.Ε.Ι.
Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε σχολής Πανεπιστημιακού τομέα ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίδεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.
      β) Επίδομα σπουδών Τ.Ε.Ι.
Στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. καθώς και οποιασδήποτε άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίδεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοσστό 13% επί του βασικού μισθού.
1.4. Επίδομα επικινδύνου εργασίας
Σε όλους τους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή καταβάλλεται επίδομα επικινδύνου εργασίας σε ποσοστό 10%.
1.5. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Σε όλους τους οδηγούς πωλητές – διανομείς κατεψυγμένων προϊόντων ή προϊόντων ψυγείου καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 10%.
1.6. Επίδομα προϊσταμένου
Στους εργαζόμενους, που χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων καταβάλλεται επίδομα προϊσταμένου ποσοστού 10%.
1.7 Διαχειριστικό επίδομα
Στους εργαζόμενους, που εισπράττουν χρήματα (έστω κι αν η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή) χορηγείται διαχειριστικό επίδομα σε ποσοστό 5%.
1.8. Πρόσθετη οικονομική παροχή οδηγών πωλητών
Στους περιοδεύοντες πωλητές – οδηγούς ή πωλητές επί αυτοκινήτου (EXVAN) χορηγείται το ποσόν των 60 ευρώ μηνιαίως ως πρόσθετη παροχή.
1.9 Επίδομα ευθύνης περιοδεύοντων πωλητών
Το επίδομα ευθύνης περιοδευόντων πωλητών ανέρχεται σε 150 ευρώ μηνιαίως.
Άρθρο 6
Αμοιβές – Αποζημιώσεις εκτός έδρας
Σε όσους εργάζονται εκτός έδρας, θα χορηγείται για κάθε ημέρα εργασίας εκτός έδρας το ποσό των 30 ευρώ για έξοδα διατροφής, εφ’ όσον διανυκτερεύουν και 12 ευρώ εάν δεν υπάρχει διανυκτέρευση. Εκτός έδρας εργασία νοείται η εργασία εκτός των ορίων του Νομού Ηρακλείου. Για τα έξοδα ξενοδοχείου, μεταφορικά κ.λπ. θα εκδίδεται τιμολόγιο.
Άρθρο 6
Λοιπές ρυθμίσεις και παροχές
1. Ωράριο εργασίας
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή απασχολούνται πέντε ημέρες την εβδομάδα με συνεχές ωράριο, οκτώ ώρες ημερησίως και σαράντα ώρες εβδομαδιαίως. Η Κυριακή είναι αργία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
2. Προϋπηρεσία
Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισμό του βασικού μισθού αναγνωρίζεται η προγενέστερη εργασία στην ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ανεξαρτήτως εργοδότη. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τους προηγούμενους εργοδότες ή από το βιβλιάριο ενσήμων.
3. Έξοδα επικοινωνίας
Όλα τα απαραίτητα έξοδα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, φαξ κ.λπ.) με πελάτες ή και εταιρίες καλύπτονται αποκλειστικά από τον εργοδότη, στον οποίο απασχολείται ο εργαζόμενος και δεν επιβαρύνουν τον εργαζόμενο.
4. Παράνομη στάθμευση
Όλες οι κλήσεις για παράνομη στάθμευση, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της εργασίας, επιβαρύνουν τον εργοδότη.
5. Άδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17 εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
6. Άδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια με αποδοχές.
7. Ετήσια άδεια με αποδοχές.
Α) Για την ετήσια άδεια ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Β) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια εικοσιπέντε (25) εργάσιμων ημερών.
Άρθρο 7
Ισχύς προϊγούμενων ρυθμίσεων
1. Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις) καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι όροι της παρούσας διαιτητικής απόφασης κωδικοποιεί όλους τους ισχύοντες όρους προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων το σύνολο των οποίων παραμένει σε ισχύ.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αν δεν προβλέπει διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις αρχίζει από 1-1-2010.