(Π.Κ.Τμ.Κοιν.Επιθ.Ηρακλείου 4 / 23-9-2009) 
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2009 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Ν. Ηρακλείου. (Πράξη Κατάθεσης Τμήμα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου: 4/23.9.2009)
1. To Σωματείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Ν. Ηρακλείου με τον διακριτικό τίτλο «Προμηθέας», με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, που εκπροσωπείται νόμιμα ζήτησε με την υπ΄ αριθ. 042/17.07.2009 αίτηση του την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας από τον Ο.ΜΕ.Δ., με σκοπό την έκδοση διαιτητικής απόφασης για το έτος 2009, επειδή στις απευθείας διαπραγματεύσεις των μερών αλλά και οτο οτάδιο της μεσολάβησης δεν επήλθε συμφωνία.
2. Στις 4-9-2009 αναδείχθηκα με κλήρωση διαιτητής σε αυτήν την υπόθεση και οτις 9-9-2009 ανέλαβα κανονικά τα καθήκοντα μου.
3. Η προσπάθεια σύγκλισης των θέσεων των μερών πραγματοποιήθηκε με μία (1) συνάντηση (17.9.2009) στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο Γαλαξίας) στην οποία προσήλθαν εκπρόσωποι και των δύο μερών (του εργατικού Σωματείου Προμηθέας, του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Ν. Ηρακλείου και του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου )
4. Μετά τη διαπίστωση ότι η προσπάθεια σύγκλισης των θέσεων των μερών δεν ήταν εφικτό να οδηγήσει στην επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με το Ν. 1876/1990 και αφού προηγουμένως έλαβα υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου, τις προτάσεις των μερών και ειδικότερα:
α) την υπ. αριθ. πρωτ. ΟΜΕΔ M15/2009 αίτηση παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης του Σωματείου Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καθώς και τα αιτήματα και τις προτάσεις της πλευράς των εργαζομένων, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο ίδιο έγγραφο της εργατικής πλευράς, που κατατέθηκε στον ΟΜΕΔ καθώς και όπως αναπτύχθηκαν προφορικά από τους εκπροσώπους της στην παραπάνω συνάντηση και καταγράφηκαν στο σχετικό πρακτικό διαιτησίας.
β) τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς, όπως αυτές αναπτύχθηκαν προφορικά από τους εκπρόσωπους της στην παραπάνω συνάντηση και καταγράφηκαν στο σχετικό πρακτικό διαιτησίας.
γ) την προηγούμενη ρύθμιση και ειδικότερα την από 26-2-2008 ΣΣΕ για τη ρύθμιση όρων αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Ν. Ηρακλείου.
δ) Την πρόταση του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ που χειρίστηκε την ίδια υπόθεση στο στάδιο της μεσολάβησης (M15/2009) και που έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά, καθώς και τις απόψεις των μερών, όπως αυτές καταγράφηκαν στο πρακτικό μεσολάβησης.
ε) Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που καταγράφουν αύξηση του ΔΤΚ κατά 0,8% στο διάστημα Αυγ. 2009-Αυγ. 2008, την αύξηση του εναρμονισμένου ΔΤΚ κατά 1,0% στο διάστημα Αυγ. 2009-Αυγ. 2008, καθώς και τον ρυθμό αύξησης του Ακαθ. Εγχ. Προϊόντος κατά -0,3% (Β΄τριμ. 2009) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι όποιες μισθολογικές βελτιώσεις που προβλέπει η παρούσα ρύθμιση δε θα καταβληθούν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της αλλά τουλάχιστον με χρονική υστέρηση 9 μηνών, με ότι αυτό συνεπάγεται για το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών πουυπάγονται στην παρούσα (τα σχετικά στοιχεία βρίσκονται στον ιστοτόπο www.mnec.gr/el/economics/teleftaia_statistika_stoixeia).
στ)Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008-2009, η οποία προβλέπει ότι οι μισθοί και ημερομίσθια των εργαζομένων αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοοτό 5,5%, σε συνδυασμό με την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης για το έτος 2009.
ζ) Τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, που επιτάσσει τη οτοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων εν μέσω της οικονομικής κρίσης και των ήπιων πληθωριστικών πιέσεων, αλλά δεν επιτρέπει την πλήρη και άμεση ικανοποίηση όλων των οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων που έθεσε η εργατική πλευρά.
η) την αναγκαιότητα του συνυπολογισμού της εν γένει οικονομικής κατάοτασης της χώρας, της συμπίεσης της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών εξαιτίας της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και της συμμετοχής του συντελεοτή παραγωγής «εργασία» οτην αύξηση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ κατά τον καθορισμό των ετήσιων αναπροσαρμογών των αμοιβών των εργαζομένων.
θ) κάθε άλλο ισχυρισμό που εκφράοτηκε από τα δύο μέρη κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Αρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγονται οι περιοδεύοντες πωλητές, περιοδεύοντες πωλητές-οδηγοί ή πωλητές επί αυτοκινήτου (EXVAN) και περιοδεύοντες προωθητές πωλήσεων Νομού Ηρακλείου, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση του παραπάνω Νομού, που είναι μέλη των εν διενέξει εργοδοτικών οργανώσεων και δραστηριοποιούνται με την εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος, είναι δε μέλη του σωματείου με τη επωνυμία «Σωματείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου», με τον διακριτικό τίτλο «Προμηθέας» και με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Αρθρο 2
Ειδικότητες
Οι ειδικότητεςτων εργαζομένων, που υπάγονται στην απόφαση αυτή είναι οι εξής:
Α) Περιοδεύοντες πωλητές, δηλαδή οι εργαζόμενοι οι οποίοι χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους αυτοκίνητο του εργοδότη και περιοδεύουν στους υπάρχοντες πελάτες αλλά και σε νέους, που οι ίδιοι δημιουργούν. Πωλούν αποκλειστικά τα προϊόντα της επιχείρησης, λαμβάνουν παραγγελίες, οι οποίες αποστέλλονται με άλλους εργαζόμενους, εισπράττουν χρήματα από τις παραγγελίες αυτές ή από προηγούμενους λογαριασμούς.
Β) Περιοδεύοντες πωλητές – οδηγοί ή Πωλητές επί αυτοκινήτου (EXVAN), δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μεταφέρουν με αυτοκίνητο του εργοδότη τα προϊόντα που πωλούν, επισκέπτονται παλιούς και δημιουργούν νέους πελάτες, παραδίδουν οι ίδιοι τα εμπορεύματα για τα οποία λαμβάνουν παραγγελίες, εκδίδουν τιμολόγια (χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά) και εισπράττουν το αντίτιμο.
Γ) Περιοδεύοντες προωθητές πωλήσεων, δηλαδή οι εργαζόμενοι που κινούνται οδηγώντας αυτοκίνητο σε συγκεκριμένους πελάτες, τους οποίους έχει ορίσει ο εργοδότης να επισκεφτούν και στα καταστήματα των πελατών αυτών τακτοποιούν στα ράφια τα εμπορεύματα του εργοδότη τους και προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες -καταναλωτές, χωρίς να εισπράττουν χρήματα ή να εκδίδουν τιμολόγια.
Αρθρο 3
Βασικός μισθός
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, όπως ίσχυαν την 31.12.2008 με βάση την από 26-2-2008 ΣΣΕ αυξάνονται από την 01.01.2009 σε ποσοστό 2% και όπως διαμορφώνονται την 30.06.2009 αυξάνονται περαιτέρω από την 01.07.2009 σε ποσοστό 4,9%.
Αρθρο 4
Επιδόματα
1. Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή καταβάλλονται τα εξής επιδόματα, υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού.
1.1. Οικογενειακά επιδόματα:
α) Επίδομα γάμου
Στους εργαζόμενους, που είναι έγγαμοι ή διαζευγμένοι ή ευρίσκονται σε κατάσταση χηρείας, άνδρες και γυναίκες, καθώς και στους άγαμους γονείς, χορηγείται επίδομα γάμου 10% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό.
β) Επίδομα τέκνων
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για το πρώτο, 5% για το δεύτερο και 5% για το τρίτο παιδί, μέχρι του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον αποδεδειγμένα σπουδάζουν μέχρι του 25ου έτους.
1.2. Επίδομα πολυετίας
Σε όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοοτό 5%, μετά τη συμπλήρωση 5ετούς υπηρεσίας και για κάθε 5ετία απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τρεις πενταετίες.
1.3. Επιστημονικά επιδόματα
(α) Επίδομα σπουδών Α.Ε.Ι.
Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε σχολής Πανεπιοτημιακού τομέα ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίδεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.
(β) Επίδομα σπουδών Τ.Ε.Ι.
Στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. καθώς και οποιασδήποτε άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίδεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 13% επί του βασικού μισθού.
1.4. Επίδομα επικινδύνου εργασίας.
Σε όλους τους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή καταβάλλεται επίδομα επικινδύνου εργασίας σε ποσοστό 10%.
1.5. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
Σε όλους τους οδηγούς πωλητές – διανομείς κατεψυγμένων προϊόντων ή προϊόντων ψυγείου καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 10%.
1.6. Επίδομα προϊσταμένου.
Στους εργαζόμενους, που χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων καταβάλλεται επίδομα προϊοταμένου ποσοστού 10%.
1.7. Διαχειριστικό επίδομα
Στους εργαζόμενους που εισπράττουν χρήματα (έστω κι αν η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή) χορηγείται διαχειριστικό επίδομα σε ποσοστό 5%.
1.8. Πρόσθετη οικονομική παροχή οδηγών πωλητών
Στους περιοδεύοντες πωλητές-οδηγούς ή πωλητές επί αυτοκινήτου (EXVAN) χορηγείται το ποσόν των 60 ευρώ μηνιαίως ως πρόσθετη παροχή.
1.9. Επίδομα ευθύνης περιοδευόντων πωλητών
To επίδομα ευθύνης περιοδευόντων πωλητών μέχρι τις 30.11.2009 παραμένει στα 100 ευρω και από από 1.12.2009 αυξάνεται σε 150 ευρώ μηνιαίως.
4. Αμοιβές – Αποζημιώσεις εκτός έδρας
Σε όσους εργάζονται εκτός έδρας, θα χορηγείται για κάθε ημέρα εργασίας εκτός έδρας το ποσό των 30 ευρώ για έξοδα διατροφής, εφ΄ όσον διανυκτερεύουν και 12 ευρώ εάν δεν υπάρχει διανυκτέρευση. Εκτός έδρας εργασία νοείται η εργασία εκτός των ορίων του νομού Ηρακλείου. Για τα έξοδα ξενοδοχείου, μεταφορικά κ.λ.π. θα εκδίδεται τιμολόγιο.
Αρθρο 5
Λοιπές ρυθμίσεις και παροχές
1. Ωράριο εργασίας
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή απασχολούνται πέντε ημέρες την εβδομάδα με συνεχές ωράριο, οκτώ ώρες ημερησίως και σαράντα ώρες εβδομαδιαίως. Η Κυριακή είναι αργία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
2. Προϋπηρεσία
Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισμό του βασικού μισθού αναγνωρίζεται η προγενέοτερη εργασία οτην ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ανεξαρτήτως εργοδότη. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τους προηγούμενους εργοδότες ή από το βιβλιάριο ενσήμων.
3. Έξοδα επικοινωνίας
Όλα τα απαραίτητα έξοδα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, φαξ κ.λ.π.) με πελάτες ή και εταιρίες καλύπτονται αποκλειστικά από τον εργοδότη, οτον οποίο απασχολείται ο εργαζόμενος και δεν επιβαρύνουν τον εργαζόμενο.
4. Παράνομη στάθμευση
Όλες οι κλήσεις για παράνομη οτάθμευση, οι οποίες διαπιοτώνονται από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της εργασίας, επιβαρύνουν τον εργοδότη.
5. Αδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
6. Αδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια με αποδοχές.
7. Ετήσια άδεια με αποδοχές
Α) Για την ετήσια άδεια ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Β) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια εικοσιπέντε (25) εργασίμων ημερών.
Αρθρο 6
Γενική ρύθμιση
1. Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις) καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι όροι αυτής της διαιτητικής απόφασης κωδικοποιεί όλους τους ισχύοντες όρους προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων των οποίων η διατήρηση σε ισχύ παραμένει.
Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1.1.2009, εκτός αν επιμέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.