(Π.Κ.Τμ.Κοιν.Επιθ.Ηρακλείου 1 / 11-3-2008) 
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣυλλογική σύμβαση εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητων Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου.
1. του σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου», με το διακριτικό τίτλο «Προμηθέας» και με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Γεώργιο Παπαδημητράκη και
1. του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, οδός Καντανολέων 24, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Πόπη Μαστοράκη
2. της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, οδός Βλαστών 10 και 1770, 71 202 , όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Χαράλαμπο Λεκάκη
3. του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Νομού Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου 9, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Εμμανουήλ Μανωλιδάκη
4. Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (Σ.Ε.Βι.Πε.Η.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Κτίριο Διοίκησης Βι.Πε. οδός Α (Α΄ όροφος), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Μιλτιάδη Καθέρη.
Με την παρουσία του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ κ. Γεωργίου Κατρούγκαλου κατά το στάδιο της Μεσολάβησης, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαίως τα εξής:
1. Βασικός μισθός
βασικοί μισθοί των εργαζομένων, όπως ίσχυαν την 31.12.2007 προσαυξάνονται από την 1.1.2008 σε ποσοστό 3% και όπως θα ισχύουν την 31.8.2008 προσαυξάνονται από την 1.9.2008 σε ποσοστό 4%
2.Επίδομα ευθύνης περιοδευόντων πωλητών
Στο ήδη καταβαλλόμενο μηνιαίο επίδομα ευθύνης πωλητών που καταβάλλεται στους περιοδεύοντες πωλητές των 50 €, δίνονται φέτος άλλα 50 € μηνιαίως και το επίδομα αυτό διαμορφώνεται σε ποσό 100 € μηνιαίως
Μετά τα ανωτέρω συμφωνηθέντα η σ.σ.ε κωδικοποιείται ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι περιοδεύοντες πωλητές, περιοδεύοντες πωλητές-οδηγοί ή πωλητές επί αυτοκινήτου (ΕΧVΑΝ) και περιοδεύοντες προωθητές πωλήσεων Νομού Ηρακλείου, πού απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση του παραπάνω Νομού, που είναι μέλη των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και .δραστηριοποιούνται με την εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος, είναι δε μέλη του σωματείου με τη επωνυμία «Σωματείο; Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου», με τον διακριτικό τίτλο «Προμηθέας» και με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Αρθρο 2
Ειδικότητες
Οι ειδικότατες των εργαζομένων, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή είναι οι εξής:
Α) Περιοδεύοντες πωλητές, δηλαδή οι εργαζόμενοι οι οποίοι χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους αυτοκίνητο του εργοδότη και περιοδεύουν στους υπάρχοντες πελάτες αλλά και σε νέους, που οι Ίδιοι δημιουργούν. Πωλούν αποκλειστικά τα προϊόντα της επιχείρησης, λαμβάνουν παραγγελίες, οι οποίες αποστέλλονται με άλλους εργαζόμενους; εισπράττουν χρήματα από τις παραγγελίες αυτές ή από προηγούμενους λογαριασμούς.
Β) Περιοδεύοντες πωλητές – οδηγοί ή Πωλητές επί αυτοκινήτου (ΕΧ VA Ν), δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι οποίοι μεταφέρουν με αυτοκίνητο του εργοδότη τα προϊόντα που πωλούν, επισκέπτονται παλιούς και δημιουργούν νέους πελάτες, παραδίδουν οι ίδιοι τα εμπορεύματα για τα οποία λαμβάνουν παραγγελίες, εκδίδουν τιμολόγια (χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά) και εισπράττουν το αντίτιμο.
Γ) Περιοδεύοντες προωθητές πωλήσεων, δηλαδή οι εργαζόμενοι που κινούνται οδηγώντας αυτοκίνητο σε συγκεκριμένους πελάτες, τους οποίους έχει ορίσει ο εργοδότης να επισκεφτούν και στα καταστήματα των πελατών αυτών τακτοποιούν στα ράφια τα εμπορεύματα του εργοδότη τους και προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες -καταναλωτές, χωρίς να εισπράττουν χρήματα ή να εκδίδουν τιμολόγια.
Αρθρο 3
Βασικός μισθός
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, όπως ίσχυαν την 31.12.2007 προσαυξάνονται από την 1.1.2008 σε ποσοστό 3% και όπως θα ισχύουν την 31.8.2008 προσαυξάνονται από την 1.9.2008 σε ποσοστό 4%
Αρθρο 4
Επιδόματα
1. Στους εργαζόμενους ,που υπάγονται στη σύμβαση αυτή καταβάλλονται τα εξής επιδόματα, υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού.
1.1 Οικογενειακά επιδόματα :
α) Επίδομα γάμου
Στους εργαζόμενους, που είναι έγγαμοι ή διαζευγμένοι ή ευρίσκονται σε κατάσταση χηρείας άνδρες και γυναίκες, καθώς και στους αγάμους γονείς, χορηγείται επίδομα γάμου 10% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό.
β) Επίδομα τέκνων
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για το πρώτο, 5% για το δεύτερο και 5% για το τρίτο παιδί, μέχρι του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον αποδεδειγμένα σπουδάζουν μέχρι του 25ου έτους.
1.2. Επίδομα πολυετίας
Σε όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5%, μετά τη συμπλήρωση δετούς υπηρεσίας και για κάθε 5ετία απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τρεις πενταετίες.
1.3. Επιστημονικά επιδόματα
(α) Επίδομα σπουδών Α.Ε.Ι.
Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε σχολής Πανεπιστημιακού τομέα ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίδεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%
(β) Επίδομα σπουδών Τ.Ε.Ι.
Στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. καθώς και οποιασδήποτε άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, δίδεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 13% επί του βασικού μισθού.
1.4. Επίδομα επικινδύνου εργασίας.
Σε όλους τους εργαζόμενους, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή καταβάλλεται επίδομα επικινδύνου εργασίας σε ποσοστό 10%.
1.5. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
Σε όλους τους οδηγούς πωλητές διανομείς κατεψυγμένων προϊόντων ή προϊόντων ψυγείου καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 10%
1.6. Επίδομα προϊσταμένου.
Στους εργαζόμενους, που χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάμενοι πωλήσεων καταβάλλεται επίδομα προϊσταμένου ποσοστού 10%.
1.7. Διαχειριστικό επίδομα
Στους εργαζόμενους που εισπράττουν χρήματα (έστω κι αν η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή) χορηγείται διαχειριστικό επίδομα σε ποσοστό 5% .
1.8. Πρόσθετη οικονομική παροχή οδηγών πωλητών
Στους περιοδεύοντες πωλητές – οδηγούς ή πωλητές επί αυτοκινήτου (ΕΧVΑΝ) χορηγείται το ποσόν των 60 ευρώ μηνιαίως ως πρόσθετη παροχή.
1.9. Επίδομα ευθύνης περιοδευόντων πωλητών
Στους περιοδεύοντας πωλητές καταβάλλεται επίδομα ευθύνης πωλητών ποσού 100 € μηνιαίως
4. Αμοιβές – Αποζημιώσεις εκτός έδρας
Σε όσους εργάζονται εκτός έδρας, θα χορηγείται για κάθε ημέρα εργασίας εκτός έδρας το .ποσό των 30 ευρώ για έξοδα διατροφής, εφ΄ όσον διανυκτερεύουν και 12 ευρώ εάν; δεν υπάρχει διανυκτέρευση. Για τα έξοδα ξενοδοχείου, μεταφορικά κ.λπ. θα εκδίδεται τιμολόγιο.
Αρθρο 5
Λοιπές ρυθμίσεις και παροχές
1. Ωράριο εργασίας
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή απασχολούνται πέντε ημέρες την εβδομάδα με συνεχές ωράριο, οκτώ ώρες ημερησίως και σαράντα ώρες εβδομαδιαίως. Η Κυριακή είναι αργία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
2. Προϋπηρεσία
Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισμό του βασικού μισθού αναγνωρίζεται η προγενέστερη εργασία στην ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ανεξαρτήτως εργοδότη. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τους προηγούμενους εργοδότες.
3. Έξοδα επικοινωνίας
Όλα τα απαραίτητα έξοδα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, φαξ κλπ) με πελάτες ή και εταιρίες καλύπτονται αποκλειστικά από τον εργοδότη, στον οποίο απασχολείται ο εργαζόμενος και δεν επιβαρύνουν τον εργαζόμενο.
4. Παράνομη στάθμευση
Όλες οι κλήσεις για παράνομη στάθμευση, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της εργασίας, επιβαρύνουν τον εργοδότη.
5. Αδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητος ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
6. Αδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια με αποδοχές.
7. Ετήσια άδεια με αποδοχές
Α) Η Διάρκεια της σχέσης της εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945/ όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
Β) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξηρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια εικοσιπέντε (25) εργασίμων ημερών.
Αρθρο 6
Γενική ρύθμιση
1. Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις) καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι όροι αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας κωδικοποιεί όλους τους ισχύοντες όρους προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων των οποίων η διατήρηση σε ισχύ παρέλκει
3. Ρητά συμφωνείται, ότι το παράρτημα του πίνακα αποδοχών του άρθρου 2, που ορίζει τον βασικό μισθό και του άρθρου 3, που ορίζει τα επιδόματα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την 1.1.2008.