(Π.Κ.Τμ.Κοιν.Επιθ.Ηρακλείου 4 / 23-6-2006) 
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Δ.Α. 15/2006 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών – οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου. (Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ν. Ηρακλείου 4/23-6-2006)
1. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, κληρώθηκα Διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών – οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου, μελών του Σωματείου Εργαζομένων «Προμηθέας», μεταξύ της παραπάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης και των παρακάτω εργοδοτικών οργανώσεων: Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κρήτης, Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Νομού Ηρακλείου.
2. Η προσφυγή στη Διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με βάση το άρθρο 16 παρ. 1γ του Ν. 1876/90, λόγω αποδοχής από αυτήν της πρότασης του Μεσολαβητή την οποία απέρριψαν οι παραπάνω εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις.
3. Στις 24-05-2006 ανέλαβα τα καθήκοντα του Διαιτητή.
4. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση στις 25-05-2006, τα μέρη της διαφοράς για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς και η εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και δεν προσήλθαν οι εκπρόσωποι των υπολοίπων φορέων της εργοδοτικής πλευράς. Η εργατική πλευρά υποστήριξε τις θέσεις της με βάση την Πρόταση του Μεσολαβητή και την αίτηση προσφυγής στη Διαιτησία.
5. Έλαβα επίσης υπόψη μου τα εξής:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο Διαιτησίας.
β. Την από 11-05-2006 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον ΟΜΕΔ για προσφυγή στη Διαιτησία.
γ. Το από 25-05-2006 Πρακτικό Διαιτησίας.
δ. Την από 26-04-2006 Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητού κ. Α. Ζησιμόπουλου και το σκεπτικό της.
ε. Την από 31-05-2005 Δ.Α. 20/2005.
στ. Την από 29-03-2005 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών – οδηγών και περιοδευόντων πωλητών πωλήσεων Ν. Ηρακλείου (Πράξη Κατάθεσης ΣΕΠΕ Τμήμα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 1/30-03-2005).
ζ. Την από 13-03-2006 Αίτηση Μεσολάβησης προς τον ΟΜΕΔ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων.
η. Την από 16-02-2006 εξώδικη καταγγελία της από 29-03-2005 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών Νομού Ηρακλείου» (αρ. κατ. 1/30-03-2005 στην Επιθεώρηση Εργασίας Ηρακλείου) και της υπ’ αριθμ. 20/2005 Δ.Α. του ΟΜΕΔ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών Νομού Ηρακλείου» (αρ. κατ. 1/03-06-2005 στην Επιθεώρηση Εργασίας Ηρακλείου) της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τις εργοδοτικές οργανώσεις (Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου, ΟΕΒΝΗ, Σύνδεσμο Βιομηχανιών Κρήτης και Σύνδεσμο Εμπορικών Αντιπροσώπων Νομού Ηρακλείου), για απευθείας διαπραγματεύσεις, οι οποίες απέβησαν άκαρπες.
ι. Τις προηγούμενες ρυθμίσεις στον κλάδο, σε συσχετισμό με παρόμοιες κλαδικές ΣΣΕ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
θ. Τις ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2006 – 2007.
ια. Την τελική εξέλιξη του πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα για το έτος 2005 (3,6%) καθώς και τις πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις για την εξέλιξή του κατά το έτος 2006.
ιβ. Την επιδιωκόμενη σύγκλιση των μισθών με το μέσο κοινοτικό όρο.
6. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
Η παρούσα ρύθμιση αφορά στους περιοδεύοντες πωλητές, περιοδεύοντες πωλητές – οδηγούς ή πωλητές επί αυτοκινήτου (EXVAN) και περιοδεύοντες προωθητές πωλήσεων Νομού Ηρακλείου, που είναι μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νομού Ηρακλείου», με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση του παραπάνω νομού εισαγωγής, παραγωγής και εμπορίας οποιουδήποτε προϊόντος που είναι μέλος των συμβαλλομένων στην παρούσα εργοδοτικών οργανώσεων.
Άρθρο 2
Αναπροσαρμογή αποδοχών
α) Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από την 01-01-2006 κατά 3,3%.
β) Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-08-2006 με την αύξηση της παρ. α), αυξάνονται από 01-09-2006 κατά ποσοστό 3,3%.
Άρθρο 3
Πρόσθετη παροχή
Στους περιοδεύοντες πωλητές – οδηγούς ή πωλητές επί αυτοκινήτου (EXVAN) χορηγείται το ποσόν των 60 ευρώ μηνιαίως ως πρόσθετη παροχή.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (σ.σ.ε. και δ.α.) που δεν έχουν τροποποιηθεί και δεν θίγονται με την παρούσα.
2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 14-03-2006.