(Π.Κ.  53 / 9-12-2010)
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ (ΠΛΑΣΙΕ) Περιοδεύοντες Πωλητές (ΣΣΕ από 29.11.2010 Π.Κ. 53/09-12-2010) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας που απασχολούνται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής, εμπορίας και εισαγωγής οποιουδήποτε προϊόντος.

Στην Αθήνα σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2010 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος,
2. Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής  του ΣΕΒ  – συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών,
3. Δημήτριος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης,  Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών,  Εμπόρων Ελλάδος,
4. Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, παρουσία του Μεσολαβητή Φώτη Κλαουδάτου, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι περιοδεύοντες πωλητές όλης της χώρας που απασχολούνται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής, εμπορίας και εισαγωγής οποιουδήποτε προϊόντος.

Άρθρο 2

Αποδοχές
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα όπως έχουν διαμορφωθεί την 31η –12-2009, με βάση την από 17.11.2008 σσε των ετών 2008-2009 (Αριθμός Πράξης Κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 1/12.1.2009), αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.

Ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

Άρθρο 3
Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος Αδείας
Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος Αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16.7.2010).

Άρθρο 4

Διατήρηση διατάξεων – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
Α. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 17.11.2008 σσε των ετών 2008-2009 (Αριθμός Πράξης Κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 1/12.1.2009), καθώς και των προηγουμένων αυτής συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρηματική πρακτική ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.