(Π.Κ. 8/26-2-2008) 
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΣΣΕ που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας
(Π.Κ. 8/26-2-2008)
Στην Αθήνα σήμερα 14/1/2008 οι υπογράφοντες αφενός, 1) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, 2) Δημήτρης Αρμενάκης, Πρόεδρος, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, 3) Δημήτρης Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και  αφετέρου 1) Παναγιώτης Χριστόπουλος, Πρόεδρος και Ηλίας Μπουρδούβαλης, Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Περιοδευόντων Πωλητών «Ο ΕΡΜΗΣ», 2) Δημήτριος Κουρκούτας, Πρόεδρος, εκπρόσωπος της Ένωσης Περιοδευόντων Πωλητών Βορείου Ελλάδος, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε. συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. αφορά τους Περιοδεύοντες Πωλητές που απασχολούνται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής εμπορίας και εισαγωγής οποιουδήποτε προϊόντος.

2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2006 αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 3,1% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31/8/2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2007 κατά ποσοστό 3,3%.

3. Στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. μισθωτούς έχουν εφαρμογή οι κατωτέρω θεσμικές διατάξεις και ειδικότερα:

 Επίδομα Γάμου:
(συζύγου) σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-χήρες, διαζευγμένους-διαζευγμένες, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
 Άδεια Γάμου:
Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές εάν εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργασίμων ημερών εάν εργάζονται εξαήμερο, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.
 Χρόνος Εργασίας:
Ο χρόνος εργασίας κατά εβδομάδα των μισθωτών που αφορά η ρύθμιση αυτή ορίζεται σε 40 ώρες. Για τους εργαζόμενους σε βιομηχανίες που είναι μέλη του ΣΕΒ ισχύει η με αριθ. 25/83 απόφαση το ΔΔΔ Αθηνών σε ότι αφορά την εβδομάδα των πέντε ημερών και την ρύθμιση των ημερών της εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
 Ετήσια άδεια με αποδοχές.
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται, για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (Α.Ν. 539/1945) ισχύει όπως ειδικός Νόμος ορίζει.
 Άδεια μητρότητας.
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
 Γονική άδεια.
Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της αδείας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των τριών ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως και τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/1984.
 Άδεια φροντίδας παιδιού.
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τον τοκετό είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επίπλέον μήνες.
β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε) Η άδεια φροντίδας παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
 Μονογονεϊκές οικογένειες.
Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (-η) γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
 Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης.
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
 Άδεια λόγω AIDS.
Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
 Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς.
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέων και αδελφών.
 Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτημένων” ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης.
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό, και για μία φορά.
 Άδεια σπουδών.
Αυξάνεται σε 30 ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.
 Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.
Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.
 Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής.
Οι συμβαλλόμενοι θεωρούν υποχρέωσή τους να επαναλάβουν το άρθρο 5 της ΕΓΣΣΕ των ετών 1991-1992 που έχει ως εξής:
– Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές.
– Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον Τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε.. Η δήλωση αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου θα δηλώσουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου.

4. Προϊσχύουσες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν
Τα επιδόματα, που προβλέπονται από προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις υπολογίζονται επί των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών όπως διαμορφώνονται με τις αυξήσεις της παρ. 2.

5. Το επίδομα διαχειριστικών λαθών καταβάλλεται σε ποσό 40 ΕΥΡΩ το μήνα σ’ όσους διαχειρίζονται χρήματα και εφόσον κάνουν εισπράξεις – πληρωμές.

6.
α) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει ή παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
β) Όσες διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί η τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.

7. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2007.