(Π.Κ.  1 / 12-1-2009) 
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ – ΣΣΕ που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας (Π.Κ.: 1/12.1.2009)
Στην Αθήνα σήμερα 17.11.2008, οι υπογράφοντες αφενός: (1) Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), (2) Δημήτρης Αρμενάκης, πρόεδρος, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και (3) Δημήτρης Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου: (1) Παναγιώτης Χριστόπουλος, πρόεδρος και Ηλίας Μπουρδούβαλης, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Περιοδευόντων Πωλητών «Ο ΕΡΜΗΣ» και (2) Νικόλαος Σαραφιανός, πρόεδρος της Ένωσης Περιοδευόντων Πωλητών Βόρειας Ελλάδας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. αφορά τους περιοδεύοντες πωλητές, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής, εμπορίας και εισαγωγής οποιουδήποτε προϊόντος.
Αρθρο 2
Γενικές αυξήσεις
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,5%. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2% και από 1.9.2009 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 4,1%.
Αρθρο 3
Επίδομα διαχειριστικών λαθών
Με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε., αυξάνεται και το σε ευρώ χορηγούμενο επίδομα διαχειριστικών λαθών σε όσους διαχειρίζονται χρήματα και εφόσον κάνουν εισπράξεις – πληρωμές, με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.).
Αρθρο 4
Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά από 25ετή εργασία
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα και που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
Αρθρο 5
Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση
της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
Αρθρο 6
Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια
εξαρτώμενων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
Αρθρο 7
Συμφιλίωση επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων
Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους ανάδοχους γονείς.
Αρθρο 8
Διατηρούμενες διατάξεις
α) Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε., επιχειρηματική πρακτική ή εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 9
Ισχύς
Η διάρκεια της παρούσας Σ.Σ.Ε. ορίζεται για δύο (2) έτη και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008.