Από το μενού Κύριες εργασίες-Εργαζόμενοι επιλέγετε Εταιρικά. Στο τελευταίο πεδίο δηλώνετε το είδος της Εβδομαδιαίας απασχόλησης (5νθήμερη ή 6ήμερη).