Από πού ενημερώνονται: το πεδίο 17 Συμπληρωματικές μονάδες, το 18 Σύνολο τιμολογίου και και το 16 Σύνολο Μάζας του πίνακα Intrastat;

Πεδίο 17: Συμπληρωματικές μονάδες: Αναγράφεται ανά είδος η ποσότητα των εμπορευμάτων σε συμπληρωματικές μονάδες (μάζα 1, τεμάχια κτλ), δηλαδή μονάδες μέτρησης της ποσότητας εκτός της μάζας, εφόσον αυτό προβλέπεται από την Συνδυασμένη ονοματολογία.

Στο πρόγραμμα συμπληρώνεται: Μέσα από το μενού Intrastat > Εισαγωγές Εξαγωγές, στο tab Είδη, στο πεδίο Σύνολο Συμπ. Μονάδας.

Παρατήρηση:
Στο tab είδη κάτω δεξιά έχουμε τα εξής πεδία:
Σύνολο Μάζας
Σύνολο τιμ. Ποσού
Σύνολο συμπ. Μονάδας

Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται από τα είδη που έχετε περάσει εδώ (είναι δηλαδή τα αθροίσματα) .

Σύνολο Μάζας: Ενημερώνει το πεδίο 16 του Intrastat: Αναγράφεται ανά είδος (πεδίο 7) η μάζα των εμπορευμάτων, χωρίς καμία συσκευασία εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα.
Σύνολο Συμπληρωματικής μάζας: Ενημερώνει το πεδίο 17 του έντυπου.

Σύνολο Τιμολογίου: Ενημερώνει το πεδίο 18 του Intrastat. Αναφέρεται στο πεδίο 18 του πρώτου είδους (πεδίο 7) του εντύπου, το συνολικό τιμολογούμενο ποσό (φορολογητέα αξία) χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο των εμπορευμάτων που δηλώνονται, δηλαδή για όλα τα είδη που περιλαμβάνει η στατιστική δήλωση. Τα υπόλοιπα πεδία 18 του εντύπου δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν. Σε περίπτωση που για μία στατιστική δήλωση χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός έντυπα, το τιμολογούμενο ποσό πρέπει να αναγράφεται μόνο στο πεδίο 18 του πρώτου είδους του πρώτου εντύπου. Ωστόσο μπορεί ο υπόχρεος αν θέλει να αναφέρει το τιμολογούμενο ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε είδος. Αν δεν εκδίδεται τιμολόγιο, στο πεδίο 18 αναγράφεται η μονάδα -1-.

Πεδίο 6: Αναγράφεται η συνήθης περιγραφή των εμπορευμάτων η οποία πρέπει να είναι τόσο ακριβής ώστε να επιτρέπει την σαφή ταξινόμηση των εμπορευμάτων στο αναλυτικότερο επίπεδο της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
Στο πρόγραμμα ενημερώνεται από το Intrastat > Εισαγωγές Εξαγωγές, από το εμπόρευμα που καλείτε.