Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 12 παρ.2 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 1), όπως η παρά­γραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του ν.2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 291).

β) του άρθρου 20 παρ. 1-3 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά­των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

 

2. Το π.δ. 33/2006 (Α’ 35) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

 

3.  Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφα­ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ­πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 1432), όπως τροποποιήθηκε.

 

4.  Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δη­μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β’ 527).

 

5. Την υπ’ αριθμ. 179/1/Συν.386/3.3.2003 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ καθώς και το πόρισμα της Επιτροπής Κατάρτισης Οργανισμού του ΟΑΕΕ που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.Γ5/183/27.2.2002 (Β’ 265) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί­ας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ.Γ5/354/3.4.2002 (Β’ 455) και ΦΓ5/οικ.718/4.7.2002 (Β’ 889) αντίστοιχα, όμοιες υπουργικές αποφάσεις.

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προε­δρικού Διατάγματος και μετά τη μείωση των πεντακο­σίων (500) κενών οργανικών θέσεων, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου.

 

7. Την υπ’ αριθμ. 50/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχό­λησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

 

Αποστολή Ο.Α.Ε.Ε.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε.

 

1.  Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελ­ματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αποτελεί φορέα κύριας ασφάλισης των υπαγόμενων στην ασφάλιση αυτού προσώπων, όπως ορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2676/99 (Α’ 1) και τις καταστατικές του διατάξεις.

 

2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η ασφαλιστική κάλυ­ψη των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση γήρατος αναπηρίας θανάτου, ατυχήματος, ασθενείας και μητρότητας καθώς και των μελών της οικογένειας τους σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου τους (άρθρο 2 του ν. 2676/1999).

 

Αρθρο 2

 

Όργανα Διοίκησης

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διοικητή, ο οποίος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβου­λίου (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2676/1999).

 

Αρθρο 3

 

Γενική Διάκριση Υπηρεσιών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)

 

Οι Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. διακρίνονται σε Κεντρική, με αρμοδιότητες κυρίως επιτελικού χαρακτήρα, και σε Περιφερειακές με αρμοδιότητες κυρίως λειτουργικές και εκτελεστικές.

 

Αρθρο 4

 

Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας

 

1. Η Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. διαρθρώνεται ως εξής:

α) Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, συ­γκροτούμενη από τις υπηρεσιακές μονάδες:

αα) Δ/νση Ασφάλισης

αβ) Δ/νση Εσόδων

αγ) Δ/νση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελετών

β) Γενική Διεύθυνση Παροχών, συγκροτούμενη από τις υπηρεσιακές μονάδες:

βα) Δ/νση Παροχών Συντάξεων

ββ) Δ/νση Παροχών Ασθενείας

βγ) Δ/νση Υγειονομικού

γ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, συγκρο­τούμενη από τις υπηρεσιακές μονάδες:

γα) Δ/νση Διοικητικού

γβ) Δ/νση Οικονομικού

γγ) Δ/νση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης

γδ) Δ/νση Προμηθειών, Στέγασης και Αξιοποίησης Περιουσίας

γε) Δ/νση Πληροφορικής

δ) Δ/νση Επιθεώρησης

ε) Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών

στ) Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

ζ) Γραφείο Διοικητή

Οι υπό στοιχεία δ-ζ υπηρεσιακές μονάδες υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε.

 

2. Έργο των ανωτέρω Υπηρεσιών είναι:

α) Η υποβοήθηση της Διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητή) στον καθορισμό της ασφαλιστικής πολιτικής και στη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων λειτουργίας του Οργανισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Η καθοδήγηση και ο έλεγχος των περιφερειακών υπηρεσιών καθώς και η παροχή σε αυτές γενικής φύ­σεως υπηρεσιών για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως στελέχωση, στέγαση, εφο­διασμός με υλικό.

 

3. Έργο των Γενικών Διευθυντών είναι:

α) Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και ο συντονισμός της λειτουργίας των μονάδων που υπάγο­νται σε αυτούς, καθώς και η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους.

β) Η εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγή­σεων προς τα υπερκείμενα όργανα.

γ) Η εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημοσίου το­μέα στο χώρο της ευθύνης τους.

δ) Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των διευθύνσεων της αρμοδιότητας τους και η εκτίμηση, με ειδική ση­μείωση, της αξιολόγησης από τους τελευταίους των προϊσταμένων των τμημάτων, καθώς και η αξιοποίηση και η ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού στις υπηρεσίες της αρμοδιότητας τους.

ε) Η προσυπογραφή των εγγραφών που υπογράφο­νται από τα υπερκείμενα αυτών όργανα σε θέματα της αρμοδιότητας τους.

στ) Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία τους ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτών όργανα.

ζ) Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών με προτάσεις και οδηγίες, ανάλογα με το αντικείμενο ευθύνης τους, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νομότυπη, παραγωγική, αποτελεσματική λειτουργία τους και την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών.

 

Αρθρο 5

 

Διάκριση και Οργάνωση Περιφερειακών Υπηρεσιών

 

1. Οι περιφερειακές Υπηρεσίες διακρίνονται σε:

α) Περιφερειακές Δ/νσεις

β) Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία υπάγονται στις Περιφερειακές Δ/νσεις και αποτελούν γεωγραφικά απο­κεντρωμένες μονάδες.

 

2. Έργο των ανωτέρω Υπηρεσιών είναι:

α) Περιφερειακές Δ/νσεις: Επιμελούνται όλων των ζητημάτων απονομής συντάξεων και ασκούν αποφα­σιστικές αρμοδιότητες σε θέματα πληρωμών παροχών συντάξεων και ασθένειας της ασφαλιστικής περιοχής τους.

β) Περιφερειακά Τμήματα: Παρέχουν επί τόπου υπη­ρεσίες προς τους ασφαλισμένους και ασκούν αρμοδι­ότητες επί ασφαλιστικών θεμάτων, μέσα στα όρια της κατά τόπον, αρμοδιότητας τους.

 

Αρθρο 6

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ασφάλισης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Την Διεύθυνση Ασφάλισης συγκροτούν τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Ασφάλισης

β) Τμήμα Μητρώου

γ) Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας

 

2.  Η Διεύθυνση Ασφάλισης έχει τις ακόλουθες αρ­μοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Ασφάλισης

αα) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού των αναφερομένων στο άρθρο 3 του ν. 2676/99 και στις καταστατικές διατάξεις προσώπων, την έναρξη, διάρκεια και λήξη της ασφαλι­στικής σχέσης καθώς και ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με την τυπική ασφάλιση, την παράλληλη ασφάλιση, την πολλαπλή απασχόληση, την προαιρετική ασφάλιση, την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋ­πηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πλασματικού χρόνου και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

αβ) Η μέριμνα για την παροχή οδηγιών και διευκρινή­σεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε, για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, δικαστικών αποφά­σεων κι αποφάσεων Δ.Σ. σε ασφαλιστικά θέματα.

αγ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν την εξαίρε­ση των άμεσα ασφαλισμένων από την υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας.

αδ) Η μελέτη, η επεξεργασία και η υποβολή προτά­σεων για θέματα που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση, στην εξαίρεση από αυτή, στην αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων με την υπαγωγή σ’ αυτή και άλλων τυχόν ανασφαλίστων ομάδων ή ατόμων που ασκούν παρεμφερές επάγγελμα ή που επιδιώκουν την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. καθώς και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητας τους.

αε) Η επίλυση διαφορών επί θεμάτων ασφαλιστικού περιεχομένου με άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα.

β) Τμήμα Μητρώου

βα) Ο χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων και η παροχή σχετικών οδηγιών.

ββ) Η μέριμνα υποβολής των απαραίτητων στοιχεί­ων στο επόπτευαν Υπουργείο για την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων και η παροχή σχετικών οδηγιών.

γ) Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας

γα) Ο χειρισμός θεμάτων ασφάλισης που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) για τον εντοπισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών και διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών.

γβ) Η μελέτη θεμάτων σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω δια­τάξεων των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των διμερών συμβάσεων.

γγ) Η παροχή σχετικών οδηγιών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. για την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών της Ε.Ε. και των διμερών συμβάσεων.

 

Αρθρο 7

Διάρθρω και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εσόδων

 

1. Τη Διεύθυνση Εσόδων συγκροτούν τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Εσόδων

β) Τμήμα Αναγκαστικών μέτρων

 

2.  Η Διεύθυνση Εσόδων έχει τις ακόλουθες αρμοδι­ότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Εσόδων

αα) Ο χειρισμός θεμάτων και η υποβολή προτάσεων σχετικά με τη βεβαίωση και την είσπραξη των εισφορών των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε.

αβ) Η μέριμνα για την ενημέρωση των περιφερεια­κών υπηρεσιών πάνω στη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, στις υπουργικές και δικαστικές αποφάσεις και στις αποφάσεις του Δ.Σ. για θέματα βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών, όπως διαμόρφωση ύψους ασφαλί­στρου, τρόπου είσπραξης, επιβολής προσθέτων τελών, ρύθμισης οφειλών, παραγραφής, επιστροφής εισφορών, χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

αγ) Η παροχή οδηγιών για την κατάταξη των ασφα­λισμένων σε ασφαλιστικές κατηγορίες, τον τρόπο και το χρόνο μετάταξης τους από κατηγορία σε κατηγορία και την αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών.

αδ) Ο χειρισμός θεμάτων εισφορών που προκύπτουν από την ενοποίηση στον Ο.Α.Ε.Ε. των Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ ή άλλων Ταμείων που στο μέλλον θα ενταχθούν στον Ο.Α.Ε.Ε. και η παροχή σχετικών οδηγιών.

αε) Η παροχή οδηγιών για την ενημέρωση των ατο­μικών μερίδων των ασφαλισμένων καθώς και για τον τρόπο τήρησης των ασφαλιστικών λογαριασμών, όπως αυτός θα καθορισθεί με την προβλεπόμενη από το άρ­θρο 12 παρ. 3β του ν. 2676/1999 υπουργική απόφαση.

αστ) Η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν στην πράξη από την είσπραξη εισφο­ρών κλάδου ασθένειας ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ υπέρ ΙΚΑ και την απόδοση αυτών.

αζ) Η υποβολή προτάσεων για την αύξηση ασφαλι­στικών εισφορών.

αη) Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση συμβά­σεων είσπραξης εισφορών από φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα και η παρακολούθηση καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών.

αθ) Η εισήγηση για τον καθορισμό της τοπικής αρμο­διότητας των περιφερειακών τμημάτων.

αι) Η επιμέλεια σύνταξης καταστάσεων για την από­δοση από το κράτος της διμερούς χρηματοδότησης.

β) Τμήμα Αναγκαστικών μέτρων.

βα) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στα προ­βλεπόμενα από το νόμο μέτρα για την είσπραξη των καθυστερουμένων εσόδων από εισφορές των ασφα­λισμένων του Οργανισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η υποβολή προτάσεων για τα θέματα αυτά.

ββ) Η παροχή οδηγιών για τη βεβαίωση και την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων του Οργα­νισμού.

βγ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν την υποβολή και παρακολούθηση μηνυτήριων αναφορών κατά ασφα­λισμένων που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.

βδ) Ο χειρισμός θεμάτων και η παροχή οδηγιών που αφορούν στην παραγραφή και διαγραφή των βεβαιωθεισών οφειλών και η υποβολή προτάσεων.

 

 

Αρθρο 8

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελετών

 

1. Τη Διεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελε­τών συγκροτούν τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Στατιστικής

β) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

 

2. Η Διεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελε­τών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Στατιστικής

αα) Η συγκέντρωση, επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις δραστηριότητες των υπη­ρεσιακών μονάδων του Ο.Α.Ε.Ε. και η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσμάτων.

αβ) Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας νοσηρό­τητας, θνησιμότητας και κάθε άλλου είδους στατιστικού δεδομένου του ασφαλιστικού πληθυσμού και η σύνταξη συναφών εκθέσεων.

αγ) Η διανομή όλων των ανωτέρω στοιχείων και πλη­ροφοριών στις Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε.

αδ) Η συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για θέματα συναφή ,με τα αντικείμενα του Ο.Α.Ε.Ε.

β) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

αα) Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών που σχετίζονται με την οικονομική πορεία του Οργανισμού.

αβ) Η κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Οργανισμού και άλλων πληροφοριών, καθώς και η διενέργεια ερευνών σχετικά με την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Ο.Α.Ε.Ε.

 

 

Αρθρο 9

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παροχών Συντάξεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

1. Τη Διεύθυνση Παροχών Συντάξεων συγκροτούν τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Συντάξεων

β) Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης

γ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

 

2. Η Διεύθυνση Παροχών Συντάξεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Συντάξεων

αα) Ο χειρισμός θεμάτων απονομής των ασφαλιστικών παροχών, που αφορούν στο δικαίωμα των ασφαλισμένων στις παροχές του κλάδου αυτού.

αβ) Η αντιμετώπιση θεμάτων κλάδου σύνταξης, που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής με τα θέματα αυτά νομοθεσίας και η έκδοση σχετικών οδηγιών.

αγ) Ο χειρισμός θεμάτων παροχών συντάξεων, που προκύπτουν από την ενοποίηση στον Ο.Α.Ε.Ε. των Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ ή άλλων Ταμείων που στο μέλλον θα ενταχθούν στον Ο.Α.Ε.Ε. και η παροχή σχετικών οδηγιών.

αδ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων απονομής ή μη συντάξεων, παροχών πρόνοιας και λοιπών παροχών στο υπαλληλικό προσωπικό του πρώην ΤΣΑ.

αε) Η μελέτη και υποβολή προτάσεων σχετικά με τη συμπλήρωση ή τροποποίηση των απαιτούμενων προϋ­ποθέσεων χορήγησης των παροχών συντάξεων και με κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητας του.

β) Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης

βα) Η μελέτη και η αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και η έκδοση σχετικών οδηγιών.

ββ) Η συνεργασία με άλλα Ταμεία και Οργανισμούς Ασφάλισης για τα παραπάνω θέματα.

βγ) Η τήρηση ιδιαίτερων λογαριασμών κατά Ασφαλιστικό Οργανισμό των περιπτώσεων Διαδοχικής Ασφάλισης.

βδ) Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της Διαδοχικής Ασφάλισης.

βε) Η υποβολή προτάσεων για τα παραπάνω θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

γ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

γα) Ο χειρισμός θεμάτων παροχών κλάδου σύνταξης που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων Ε.Ε. και διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών.

γβ) Η παροχή σχετικών οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. για συνταξιοδοτικά θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή διατάξεων Ε.Ε, και διμερών συμβάσεων.

γγ) Η έρευνα, η παρακολούθηση, η μελέτη, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των εξελίξεων του διεθνούς περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού.

 

 

Αρθρο 10

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παροχών Ασθένειας

 

1. Τη Διεύθυνση Παροχών Ασθένειας συγκροτούν τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης

β) Τμήμα Θεραπευτικών Μέσων

γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Κλάδου Υγείας

 

2. Η Διεύθυνση Παροχών Ασθένειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης

αα) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στο δικαίωμα των ασφαλισμένων στη Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη καθώς και στις παροχές σε χρήμα.

αβ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν τη μετάβαση ασφαλισμένων στο εξωτερικό για παροχή περίθαλψης.

αγ) Η αντιμετώπιση ζητημάτων, που προκύπτουν για τα παραπάνω θέματα, κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και η έκδοση σχετικών οδηγιών.

αδ) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό μελών οικογενείας άμεσα ασφαλισμένων, ως δικαιοδόχων παροχών κλάδου υγείας.

αε) Η υποβολή προτάσεων για τα παραπάνω θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

αστ) Ο χειρισμός θεμάτων περίθαλψης που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων Ε.Ε. και διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών.

αζ) Η παροχή σχετικών οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. για θέματα περίθαλψης που προκύπτουν από την εφαρμογή διατάξεων της Ε.Ε. και διμερών συμβάσεων.

αη) Η τήρηση μητρώου των δικαιούχων παροχών κλάδου Υγείας (άμεσων – έμμεσων ασφαλισμένων).

αθ) Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης καταβολής των δαπανών νοσηλείας και άλλων παροχών όπως επιδόματος τοκετού, εξόδων κηδείας, στους εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους του πρώην ΤΣΑ καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 665/1962, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

β) Τμήμα θεραπευτικών Μέσων

βα) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση θεραπευτικών μέσων καθώς και η εισήγηση για την επέκταση χορήγησης αυτών,

ββ) Η έρευνα αγοράς και η σύνταξη τιμοκαταλόγων,

βγ) Η παροχή σχετικών οδηγιών.

γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Κλάδου Υγείας

γα) Η επιμέλεια για την έγκριση σύναψης συμβάσεων με θεραπευτές γιατρούς και οδοντιάτρους.

γβ) Η σύνταξη και δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.

γγ) Η επιμέλεια για τη συγκέντρωση των αιτημάτων και την υπογραφή των συμβάσεων με τους επιλεγέντες ιατρούς και οδοντιάτρους.

γδ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ του Οργανισμού και των φαρμακοποιών ή των Συλλόγων τους.

γε) Η επιμέλεια για τη συγκέντρωση των αιτημάτων σύναψης συμβάσεων με φυσικοθεραπευτήρια, ιατρικά εργαστήρια, νοσοκομεία, ιδιωτικά θεραπευτήρια, άσυλα χρονίως πασχόντων, καθώς και η επιμέλεια υπογραφής των συμβάσεων.

γστ) Η αποστολή των συμβάσεων στις αρμόδιες περιφερειακές Δ/νσεις.

γζ) Η έκδοση γενικών οδηγιών για την τήρηση των όρων των συμβάσεων καθώς και η υποβολή εισηγήσεων για την καταγγελία αυτών.

γη) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην ένταξη των θεραπευτών γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων σε κλιμάκια, βάσει των οποίων υπολογίζεται η αμοιβή τους.

γθ) Η υποβολή προτάσεων για τα παραπάνω θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

 

Αρθρο 11

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υγειονομικού

 

1. Τη Διεύθυνση Υγειονομικού συγκροτούν τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Ιατρικής Αντίληψης

β) Τμήμα Φαρμακευτικής Περίθαλψης

 

2. Η Διεύθυνση Υγειονομικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Ιατρικής Αντίληψης

αα) Ο χειρισμός θεμάτων, που αφορούν στο έργο των ελεγκτών γιατρών του Οργανισμού.

αβ) Η παροχή οδηγιών προς τους θεραπευτές γιατρούς σχετικά με το είδος, την έκταση και τον τρόπο των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών, τη διαδι­κασία έκδοσης των παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες και θεραπευτικά μέσα.

αγ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών.

αδ) Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων στα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης Παροχών σε θέματα κλάδου ασθένειας.

αε) Η έρευνα και η υποβολή προτάσεων σε θέματα κοστολόγησης ιατρικών πράξεων, για τα οποία δεν προβλέπεται η κοστολόγηση τους από κανονιστική πράξη.

αστ) Η υποβολή προτάσεων για την αναγκαιότητα χορήγησης ή μη θεραπευτικών μέσων.

αζ) Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σε θέματα καθορισμού ποσοστού αναπηρίας παθήσεων για τη διευκόλυνση του έργου των Υγειονομικών Επιτροπών και την ενιαία εφαρμογή της διέπουσας τον Οργανισμό νομοθεσίας.

β) Τμήμα Φαρμακευτικής Περίθαλψης

βα) Ο χειρισμός θεμάτων, που αφορούν στις διαδικασίες χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

ββ) Η παροχή οδηγιών στους θεραπευτές γιατρούς σχετικά με την έκδοση συνταγών φαρμάκων και τη διαδικασία εκτέλεσης τους.

βγ) Η παροχή οδηγιών στα φαρμακεία σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών φαρμάκων.

βδ) Η έκδοση οδηγιών για τη διενέργεια ελέγχων στα φαρμακεία.

βε) Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων αρμοδίως για τα παραπάνω θέματα.

 

 

Αρθρο 12

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικού

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

1.  Την Διεύθυνση Διοικητικού συγκροτούν τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Μόνιμου προσωπικού

β) Τμήμα Λοιπού προσωπικού

γ) Τμήμα Πειθαρχικού

δ) Τμήμα Γραμματείας

 

2.  Η Διεύθυνση Διοικητικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού

αα) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην πρόσληψη ή στο διορισμό, στις προαγωγές, μετατάξεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, μετακινήσεις, παραιτήσεις, απολύσεις και γενικά στην υπηρεσιακή κατάσταση του μονίμου προσωπικού.

αβ) Η μέριμνα για την ποιοτική αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού.

αγ) Η μέριμνα για την αναγνώριση προϋπηρεσιών υπαλλήλων του πρώην ΤΣΑ.

αδ) Η τήρηση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των μονίμων υπαλλήλων.

αε) Η μέριμνα για την μισθολογική εξέλιξη των μονίμων υπαλλήλων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

αστ) Η χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών.

αζ) Η μελέτη υπηρεσιακών θεμάτων του μόνιμου προσωπικού και η εισήγηση για τη ρύθμιση των ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου προσωπικού.

αη) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση του μόνιμου προσωπικού κατά το υποχρεωτικό ωράριο και πέραν αυτού, στις αποδοχές, στις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απα­σχόλησης.

αθ) Ο έλεγχος της τήρησης του νόμιμου ωραρίου του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού.

αι) Η έκδοση, ετήσια θεώρηση και συμπλήρωση άλλων μεταβολών των ατομικών βιβλιαρίων ασθενείας υπαλλήλων, συνταξιούχων και προστατευομένων μελών αυτών, του πρώην ΤΣΑ.

αια) Η επιμέλεια κατάρτισης και προώθησης στο Δ.Σ. του ετήσιου προγράμματος μετακίνησης εκτός έδρας των μόνιμων υπαλλήλων του Οργανισμού, για υπηρε­σιακές ανάγκες.

β) Τμήμα Λοιπού Προσωπικού

βα) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην πρόσληψη, στις μετατάξεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, μετα­θέσεις, μετακινήσεις, παραιτήσεις, απολύσεις και γενικά στην υπηρεσιακή κατάσταση του λοιπού προσωπικού.

ββ) Η μέριμνα για την ποιοτική αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού.

βγ) Η τήρηση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του λοιπού προσωπικού.

βδ) Η μέριμνα για τη μισθολογική εξέλιξη του λοιπού προσωπικού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

βε) Η χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών.

βστ) Η μελέτη υπηρεσιακών θεμάτων του λοιπού προσωπικού και η εισήγηση για τη ρύθμιση των ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού.

βζ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση του λοιπού προσωπικού κατά το υποχρεωτικό ωράριο και πέραν αυτού, στις αποδοχές, στις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης.

βη) Ο έλεγχος της τήρησης του νόμιμου ωραρίου του λοιπού προσωπικού του Οργανισμού.

βθ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση συμβάσεων, στην παρακολούθηση αυτών και κάθε θέματος που αφορά στην εν γένει απασχόληση του μη μόνιμου προσωπικού του Ο.Α.Ε.Ε.

βι) Η επιμέλεια για την κατάρτιση και προώθηση στο Δ.Σ. του ετήσιου προγράμματος μετακίνησης εκτός έδρας του λοιπού προσωπικού, για υπηρεσιακές ανάγκες.

γ) Τμήμα Πειθαρχικού

γα) Ο χειρισμός θεμάτων, που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου, στο σύνολο του προσωπικού του ΟΑΕΕ (μόνιμου και λοιπού).

γβ) Η κίνηση της σχετικής διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.

δ) Τμήμα Γραμματείας

δα) Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας με ηλεκτρονικό ή μη ταχυδρομείο, καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων διακίνησης.

δβ) Η τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας ηλεκτρονικού ή μη.

δγ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων καθώς και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.

δδ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δε) Η οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση του αρχείου των σχεδίων εγγράφων της Κεντρικής Υπηρεσίας.

δστ) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και των Γενικών Δ/ντών.

 

 

Αρθρο 13

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικού

 

1)  Τη Διεύθυνση Οικονομικού συγκροτούν τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Λογιστηρίου

β) Τμήμα Μισθοδοσίας

γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών

δ) Τμήμα Ταμείου

ε) Τμήμα Προϋπολογισμού

στ) Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων

 

2)  Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Λογιστηρίου

αα) Η τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του Οργανισμού, ο τρόπος τήρησης αυτών, η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης καθώς και των αναλύσεων και εκθέσεων που τις συνοδεύουν.

αβ) Η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων λογιστικού περιεχομένου.

αγ) Η παρακολούθηση των χρηματικών υπολοίπων, η μέριμνα για τον εφοδιασμό των Τραπεζών που έχουν ταμειακή διαχείριση με τα αναγκαία χρηματικά ποσά, η παραλαβή και ο έλεγχος των υπό των Τραπεζών απο­στελλομένων δικαιολογητικών πληρωμής των παροχών και δαπανών.

αδ) Η ενταλματοποίηση των πάσης φύσεως δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας.

αε) Η μέριμνα για τη διενέργεια του ετήσιου τακτικού ελέγχου για την έγκριση του Ισολογισμού.

αστ) Η παρακολούθηση της κανονικής είσπραξης των Κοινωνικών πόρων, των επιχορηγήσεων, του Επιδόμα­τος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) και της διμερούς χρηματοδότησης και η αποστολή εγγράφων αρμοδίως για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.

αζ) Ο έλεγχος και η συμφωνία των μηνιαίων αντιγρά­φων λογαριασμών του Ταμείου και Τραπεζών (EXTRAIT) και η ανάλυση της χρέωσης και πίστωσης τους με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά κατά κατηγορία εσόδου-εξόδου.

αη) Η παρακολούθηση των επισφαλών απαιτήσεων του Οργανισμού και η μέριμνα για την εκκαθάριση ή τακτοποίηση τους.

αθ) Η τήρηση ειδικών λογαριασμών υπόλογων διαχει­ριστών ενσήμων και η συμφωνία αυτών με τους λογα­ριασμούς που τηρούνται στο Τμήμα Εσόδων.

αϊ) Η μέριμνα για την απόδοση στο Λογαριασμό Αλλη­λεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) του επιπλέον ποσού των βεβαιωθέντων εσόδων του έτους 1992 από κάθε είδους αναλογικά πάγια τέλη χαρτοσή­μου (ν.δ. 4435/1964).

αια) Η απόδοση κάθε τέλος του έτους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ) και Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) της ειδικής εισφοράς επί των πραγματοποιηθέντων εσόδων του Οργανισμού.

αιβ) Η απόδοση στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλ­λήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) των υπέρ αυτού κρατήσεων.

αιγ) Η παρακολούθηση των απαιτήσεων και υποχρε­ώσεων του Οργανισμού από την εφαρμογή των διατά­ξεων για τη διαδοχική ασφάλιση.

β) Τμήμα Μισθοδοσίας

βα) Η υλοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης και η κα­ταβολή λοιπών επιδομάτων του τακτικού προσωπικού (μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ββ) Η εκκαθάριση των αποδοχών του τακτικού προ­σωπικού (μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), των πάσης φύσεως αποζη­μιώσεων αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών από Συμβούλια και Επιτροπές.

βγ) Η επιμέλεια απόδοσης των εισφορών προς ασφα­λιστικά Ταμεία και των κρατήσεων φόρου και χαρτο­σήμου του προσωπικού.

βδ) Η μέριμνα για την είσπραξη από το προσωπικό επιδικασθεισών δαπανών καθώς και πάσης φύσεως υπο­χρεώσεων αυτού προς τον Οργανισμό.

βε) Η έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής, εί­σπραξης.

βστ) Η εισήγηση στο Δ.Σ. για τη χορήγηση δανείων σε υπαλλήλους του Οργανισμού, η κατάρτιση των δα­νειακών συμβάσεων και η παρακολούθηση της τακτικής καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων.

βζ) Η παρακράτηση δανείων που χορηγήθηκαν σε υπαλλήλους από άλλους φορείς και η απόδοση αυτών αρμοδίως.

βη) Η εκκαθάριση εκτός έδρας αποζημιώσεων και εξό­δων κίνησης του προσωπικού του Οργανισμού.

βθ) Οι εξαγορές προϋπηρεσιών του προσωπικού.

βι) Η επιμέλεια και υποβολή δήλωσης φόρου μισθω­τών υπηρεσιών (περιοδικές και οριστική δήλωση του Ταμείου).

γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών

γα) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση των εν γένει δαπανών και υποχρεώσεων του Οργανισμού.

γβ) Η εκκαθάριση των αμοιβών του προσωπικού με συμβάσεις έργου (ελεγκτών γιατρών, οδοντιάτρων, φαρ­μακοποιών, επιμελητών εισπράξεων-ενσημοπωλητών, θεραπευτών γιατρών), καθώς και των αμοιβών των δι­αχειριστικών οργάνων.

γγ) Η εκκαθάριση αμοιβών για συμμετοχή σε Συμβούλια και Επιτροπές του ανωτέρω προσωπικού.

γδ) Η εκκαθάριση των αμοιβών των δικηγόρων καθ’ υπόθεση.

γε) Η επιμέλεια απόδοσης των εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία κρατήσεων φόρου και χαρτοσήμου του προαναφερόμενου προσωπικού.

γστ) Η μέριμνα για την είσπραξη από το παραπάνω προσωπικό, καθώς και από ασφαλισμένους και συντα­ξιούχους, επιδικασθεισών δαπανών και πάσης φύσεως υποχρεώσεων αυτών προς τον Οργανισμό.

γζ) Η έκδοση των σχετικών εσωτερικών εντολών πληρωμής ή εισπράξεως. Η εκκαθάριση εκτός έδρας αποζημιώσεων και εξόδων κίνησης των μελών Δ.Σ. και επιτροπών.

γη) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και των δια­τάξεων για θέματα που αφορούν φόρους, χαρτόσημο, ασφαλιστικές κρατήσεις και η ενημέρωση των Υπηρε­σιών του Οργανισμού.

δ) Τμήμα Ταμείου

δα) Η διεξαγωγή της Ταμειακής υπηρεσίας (εισπράξεις-πληρωμές) της Κεντρικής Υπηρεσίας.

δβ) Η κατάθεση των εισπράξεων και η ανάληψη των ποσών για την πληρωμή των δαπανών.

δγ) Η τήρηση βιβλίου ταμείου στο οποίο εμφανίζονται χρονολογικά οι ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές και ο έλεγχος του υπολοίπου ημέρας σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Τμήμα Λογιστηρίου.

δδ) Ο εφοδιασμός των επιμελητών εισπράξεων με ένσημα, στις περιπτώσεις που αυτό για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να γίνει από τα υποκαταστήματα των εξουσιοδοτημένων από τον Οργανισμό Τραπεζών.

ε) Τμήμα Προϋπολογισμού

εα) Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε. και των δύο κλάδων (συντάξεων – υγείας).

εβ) Η παρακολούθηση της έγκρισης και της εκτέ­λεσης του προϋπολογισμού και η εισήγηση για την αναμόρφωση του κατά τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

εγ) Η επιμέλεια για την κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού και τη χορήγηση συμπληρωματικών στις περιφερειακές Δ/νσεις του Οργανισμού.

εδ) Η έκδοση, παραλαβή και διάθεση στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ επιταγών καθώς και η παρακολούθηση και συμφωνία πληρωμών με τις επιταγές αυτές.

στ) Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων

στα) Η έκδοση εντολών πληρωμής των τακτικών μηνι­αίων συντάξεων και λοιπών παροχών συντάξεων.

στβ) Η υποβολή προτάσεων βελτίωσης του τρόπου καταβολής των συντάξεων και του τρόπου παρακολού­θησης των μεταβολών της συνταξιοδοτικής κατάστασης του δικαιούχου.

στγ) Η επιμέλεια τήρησης του Γενικού Μητρώου Συνταξιούχων.

στδ) Η επιμέλεια έγκαιρης εκκαθάρισης και εκτέλεσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων πρώην υπαλλήλων ΤΣΑ, η παρακράτηση και η απόδοση των υπέρ τρίτων υποχρεώσεων.

στε) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων αυτών με τις εκάστοτε μεταβολές καθώς και των ήδη συνταξι­ούχων υπαλλήλων πρώην ΤΣΑ, Οργανισμού Ελέγχου των δι’ Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (ΟΕΑΣ) και Ταμείου Συντάξεως Εκτελωνιστών (ΤΣΕ).

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του αντίστοιχου τμήματος των Περιφερειακών Διευθύνσεων ασκεί επιπρό­σθετα αρμοδιότητες ως ακολούθως:

α) Την επιμέλεια για την έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και λοιπών πα­ροχών συντάξεων. Την παρακράτηση και απόδοση των υπέρ τρίτων υποχρεώσεων.

β) Την ενημέρωση των τηρουμένων κατά κατηγορία ατομικών μερίδων των συνταξιούχων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.

γ) Την αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και λοιπών παροχών συ­ντάξεων.

δ) Την παρακολούθηση των επιστρεφομένων συντάξεων και τη χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων που αφορούν στο ύψος, στην αιτία, “τη χρονική διάρκεια των καταβαλλομένων συντάξεων και λοιπών παροχών συντάξεων.

ε) Το χειρισμό κατασχετηρίων εις χείρας του ΟΑΕΕ ως τρίτου.

 

 

Αρθρο 14

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Δ/νσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης

 

1. Τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης συγκρο­τούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών

β) Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

δ) Τμήμα Εκπαίδευσης

 

2. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών

αα) Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων καθώς και η οργάνωση των μονάδων αυτών.

αβ) Η εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε θέσεις, κλάδους και ειδικότητες του προσωπικού και η υποβολή προτάσεων για τη σύσταση των αντίστοιχων θέσεων και την ορθολογική κατανομή αυτών.

αγ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εκχώρη­ση αρμοδιοτήτων και την ορθολογική κατανομή τους μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιακών μο­νάδων του Οργανισμού.

αδ) Η εισήγηση αρμοδίως για παροχή οδηγιών – διευ­κρινίσεων εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος Οργα­νισμού Λειτουργίας.

αε) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρ­μογής μέτρων για την απλούστευση διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας του κανονιστικού περιβάλ­λοντος.

αστ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγ­χρονων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγω­γικότητας και την καθιέρωση συστημάτων: α) μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπη­ρεσιών του Οργανισμού με βάση γενικούς και ειδικούς δείκτες και β) διοίκησης μέσω στόχων.

αζ) Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

αη) Η μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη βελτίωση και τον σχεδιασμό νέων -απλουστευμένων-εντύπων για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τον Ο.Α.Ε.Ε.

αθ) Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπο­γραφείο των ΦΕΚ ή άλλων εντύπων και η διανομή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

αϊ) Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και των υπηρεσι­ακών οδηγιών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας.

αια) Η μέριμνα για την εκκαθάριση και μικροφωτογράφηση των αρχείων των Υπηρεσιών του Οργανισμού.

αιβ) Η επιμέλεια χωροθέτησης, τοποθέτησης και δια­φύλαξης σε ενιαίο χώρο των αρχείων των Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών περιφερειακών Δ/νσεων της Αττικής.

αιγ) Η επιμέλεια για την έκδοση ενημερωτικών εντύ­πων.

β) Τμήμα Συλλογικών Οργάνων.

βα) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ΟΑΕΕ και η εισήγηση σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων και την αμοιβή των μελών και των γραμματέων τους.

ββ) Η επιμέλεια για την όλη διεξαγωγή και τήρηση της διαδικασίας ανάδειξης της αιρετής Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Ε.

βγ) Ο χειρισμός θεμάτων, σχετικών με τη λειτουργία κατασκηνώσεων για το πάσης φύσεως προσωπικό του Ο.Α.Ε.Ε. και των μελών των οικογενειών τους.

γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

γα) Η παροχή πληροφοριών, η σωστή ενημέρωση του πολίτη σε θέματα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, τα δι­καιώματα του και οι ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του.

γβ) Η κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του Υπηρεσίες.

γγ) Η διερεύνηση των παραπόνων των συναλλασσο­μένων με τις Υπηρεσίες του Οργανισμού πολιτών και η

υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους.

γδ) Ο συντονισμός της συνεργασίας των υπηρεσιών του Οργανισμού με τα «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι­τών»,

δ) Τμήμα Εκπαίδευσης

δα) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρ­φωσης για τους υπαλλήλους του Οργανισμού.

δβ) Η μέριμνα για τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Οργανισμού, στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία για την διεύρυνση των επιστημονικών ή επαγ­γελματικών γνώσεων που είναι πρόσφορες για την κα­λύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας ή την ειδίκευση τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης.

δγ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών καθώς και σε επιμορφωτικά προγράμματα, συνέδρια και σεμινάρια για θέματα συναφή προς τα αντικείμενα του Οργανι­σμού, που οργανώνονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.

δδ) Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης, με την οποία ορίζεται το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκτελεί ο Οργανισμός εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

δε) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εισα­γωγικής εκπαίδευσης υπαλλήλων, σύμφωνα με τις ισχύ­ουσες διατάξεις.

δστ) Η παρακολούθηση της κανονικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων και μέριμνα για την ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.

δζ) Η μέριμνα για τη λειτουργία Κεντρικής Βιβλιοθή­κης του Οργανισμού και περιφερειακών βιβλιοθηκών σε κάθε Δ/νση, ο εμπλουτισμός αυτών με βιβλία, πε­ριοδικά έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για χρήση από τους υπαλλήλους.

 

 

Αρθρο 15

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Δ/νσης Προμηθειών -Στέγασης και Αξιοποίησης Περιουσίας

 

1. Τη Διεύθυνση Προμηθειών – Στέγασης και Αξιοποίη­σης Περιουσίας συγκροτούν τα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Προμηθειών

β) Τμήμα Αποθήκης Υλικού

γ) Τμήμα Στέγασης και Συντήρησης

δ) Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας και Επενδύσεων

 

2. Η Διεύθυνση Προμηθειών – Στέγασης και Αξιοποίη­σης Περιουσίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Προμηθειών

αα) Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του ΟΑΕΕ σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες.

αβ) Η μέριμνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η έρευνα αγοράς των υπό προμήθεια ειδών.

αγ) Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

αδ) Η παρακολούθηση των κατατεθημένων εγγυη­τικών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η καταχώρηση αυτών.

αε) Η διενέργεια της νόμιμης διαδικασίας για την εκ­ποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνερ­γασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

αστ) Η μέριμνα για την προμήθεια, εκτύπωση, εφοδι­ασμό και κίνηση ενσήμων.

αζ) Η μέριμνα για την προμήθεια των γραμματίων είσπραξης.

β) Τμήμα Αποθήκης Υλικού

βα) Η παραλαβή, η φύλαξη και η διάθεση στις υπη­ρεσίες του ΟΑΕΕ των πάσης φύσεως εντύπων, ειδών εξοπλισμού, υλικών καθώς επίσης και των γραμματίων είσπραξης.

ββ) Η τήρηση βιβλίου αποθήκης και παραστατικών διακίνησης.

βγ) Η έγκαιρη και τακτική ενημέρωση του τμήματος προμηθειών για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης.

βδ) Η ετήσια απογραφή του υλικού καθώς και η απο­τίμηση αυτού.

βε) Η ενημέρωση των τμημάτων προμηθειών – οργά­νωσης και ποιότητας εργασιών για τα μη χρησιμοποι­ούμενα έντυπα και υλικά.

βστ) Η παραλαβή, διακίνηση και φύλαξη επίπλων-σκευών, μηχανών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού, καθώς και η τήρηση του μητρώου αυτών (παγίων).

γ) Τμήμα Στέγασης και Συντήρησης

γα) Η διαμόρφωση των ετήσιων προγραμμάτων στέ­γασης που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, αγορά, μίσθωση, επέκταση, διαρρύθμιση των κτιριακών χώρων και εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Οργανισμού. Η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, ο έλεγχος των αντίστοιχων προγραμμάτων που συντάσσονται από τρί­τους καθώς και η μέριμνα για την έγκριση τους .

γβ) Η μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά ακινήτων σε εκτέλεση του προγράμματος στέγασης καθώς και για την εγκατάσταση των μονάδων του ΟΑΕΕ σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα.

γγ) Η μέριμνα για την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινή­των του Οργανισμού και η επιμέλεια είσπραξης των μισθωμάτων.

γδ) Η διενέργεια αυτοψιών, η κατάρτιση γνωματεύ­σεων και προδιαγραφών επί τεχνικών θεμάτων, όπως τοπογραφικών – στατικών – αρχιτεκτονικών – πυρασφά­λειας, καθώς και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων – πραγματογνωμοσυνών για τα ακίνητα του ΟΑΕΕ, αλλά και για εκείνα που πρόκειται να αγοραστούν ή να ενοικι­αστούν.

γε) Η διαρκής επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστά­σεων του ΟΑΕΕ και η μέριμνα για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης.

γστ) Η μέριμνα για τη σύνταξη και δημοσίευση δι­ακήρυξης των ανωτέρω έργων και τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών.

γζ) Η επίβλεψη – έλεγχος της ποιότητας (υλικών και κατασκευής) καθώς και συντονισμός των υπό εκτέλεση εργασιών των εγκριθέντων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων.

γη) Η παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέλεσης των έργων, της τήρησης των προθεσμιών ως την οριστική παραλαβή τους.

γθ) Η τήρηση μητρώου ακινήτων του Οργανισμού και η διαρκής ενημέρωση του για τις εκτελούμενες στα κτίρια εργασίες, όπως μετατροπές, προσθήκες.

γι) Η τήρηση μητρώου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και η μέριμνα για την διενέργεια ετήσιας απογραφής αυτών.

για) Η μέριμνα συμπλήρωσης εντύπων για την ακίνη­τη περιουσία του Οργανισμού, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ο χειρισμός των σχετικών θεμάτων.

γιβ) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος σε συ­νεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε μεταφορικά μέσα.

γιγ) Η μέριμνα για την αγορά, επισκευή, συντήρηση και κίνηση μεταφορικών μέσων του ΟΑΕΕ.

γιδ) Η μέριμνα για τη συντήρηση, φωτισμό, ύδρευση, κλιματισμό, τηλεπικοινωνίες, φύλαξη, ασφάλεια των κτιριακών χώρων και εγκαταστάσεων του Οργανισμού, καθώς και η παρακολούθηση εκτέλεσης των έργων αυτών.

γιε) Η μέριμνα για την πώληση ακινήτων του ΟΑΕΕ.

γιστ) Η μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή της ετή­σιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (κινητής και ακίνητης περιουσίας) του Οργανισμού.

δ) Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας και Επενδύσεων

δα) Ο σχεδιασμός μακροπρόθεσμης στρατηγικής κα­τανομής των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και η εισήγηση στο Δ.Σ. για υλοποίηση της στρατηγι­κής με την επιλογή συγκεκριμένων μετοχών, ομολόγων, ακινήτων.

δβ) Η εισήγηση στο Δ.Σ. για πρόσληψη συμβούλου επενδύσεων και διαχειριστή περιουσίας και η συνεργα­σία μαζί τους για τον καλύτερο σχεδιασμό της επενδυ­τικής πολιτικής του Οργανισμού.

δγ) Η τήρηση των διαδικασιών αγοράς και παρακο­λούθησης μετοχών και χρεογράφων του ΟΑΕΕ καθώς και είσπραξης των μερισμάτων.

δδ) Η παρακολούθηση της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχεί­ρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και η ενημέρωση του Δ.Σ. για τα αποτελέσματα αυτής.

 

 

Αρθρο 16

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πληροφορικής

 

1. Τη Διεύθυνση Πληροφορικής συγκροτούν τα παρα­κάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Έρευνας και Νέων Τεχνολογιών

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Πλη­ροφορικής

γ) Τμήμα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης Δικτύων και Εξοπλισμού

δ) Τμήμα 1 Ροής Εφαρμογών και καταχώρησης στοι­χείων

ε) Τμήμα 2 Ροής Εφαρμογών και καταχώρησης στοι­χείων

 

2. Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει τις ακόλουθες αρ­μοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Έρευνας και Νέων Τεχνολογιών

αα) Η παρακολούθηση της επιστημονικής και τεχνολο­γικής εξέλιξης σε θέματα πληροφορικής, επικοινωνιών και νέων τεχνολογιών σχετικών με το αντικείμενο της Διεύθυνσης.

αβ) Η εισήγηση για την προώθηση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία του Οργανισμού.

αγ) Η μελέτη εναλλακτικών λύσεων και η υποβολή προτάσεων για την εξασφάλιση των αναγκαίων δικτύ­ων επικοινωνίας δεδομένων, το διαρκή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού και λογισμικού) και για την εκπόνηση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης του προσωπικού με σκοπό την βέλτιστη απόδοση του πληροφοριακού συστήματος. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων που έχουν ληφθεί και της ενσωμάτωσης των νέων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Α.Ε.Ε.

αδ) Η εισήγηση για την αναβάθμιση του υπάρχοντος και την προμήθεια νέου εξοπλισμού πληροφορικής σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης.

αε) Η δημιουργία, η εφαρμογή και η παρακολούθηση της τήρησης προτύπων (STANDARDS).

αστ) Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων για τη δι­αμόρφωση χώρων και συνθηκών για την εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής σε συνεργασία, όπου αυτό είναι αναγκαίο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργα­νισμού.

αζ) Ο καθορισμός αναγκών για εκπαίδευση του προ­σωπικού του Ο.Α.Ε.Ε. σε θέματα πληροφορικής.

αη) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

αθ) Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η έκδοση οδηγιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας των δικτύων των δεδομένων και του προσωπικού.

β. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Πλη­ροφορικής

βα) Η μελέτη και η εκτίμηση των αναγκών για ανά­πτυξη και συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής στις Υπηρεσίες και η διερεύνηση της δυνατότητας και της σκοπιμότητας εκτέλεσης των (μελέτη, σκοπιμότητα, ανάλυση κόστους – ωφελείας).

ββ) Η συνεργασία μετά των άλλων τμημάτων για τη σύνταξη προδιαγραφών.

βγ) Η ανάλυση και ό σχεδιασμός των εφαρμογών.

βδ) Ο προσδιορισμός του τυχόν αναγκαίου νέου εξο­πλισμού πληροφορικής (Software, Hardware) για τις σχε­διαζόμενες νέες εφαρμογές.

βε) Ο προγραμματισμός και η δοκιμασία προγραμμά­των και συστημάτων.

βστ) Η συγγραφή εγχειριδίων τεκμηρίωσης των εφαρ­μογών και οδηγιών χρήσης.

βζ) Η συντήρηση εφαρμογών ώστε συνεχώς να κα­λύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των Υπηρεσιών του Οργανισμού.

βη) Η ενημέρωση και εκπαίδευση κατά την πρώτη εγκατάσταση των εφαρμογών ή σε περιπτώσεις βελ­τιώσεων και μεταβολών και η παροχή βοήθειας στις Υπηρεσίες οσάκις αιτηθεί.

βθ) Η πρόταση για την κάλυψη ειδικών εφαρμογών ή φόρτου εργασίας με την χρησιμοποίηση εξωτερικών πηγών ή συνεργατών.

βι) Η υποβολή τακτικών αναφορών για την κατάσταση των εφαρμογών που λειτουργούν στον Οργανισμό.

γ. Τμήμα Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης Δικτύων και Εξοπλισμού

γα) Η διαχείριση των δικτύων και η μέριμνα για την αποδοτικότερη μετάδοση των πληροφοριών και δεδο­μένων.

γβ) Η τήρηση των κανόνων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας των δικτύων και των δεδομένων.

γγ) Η μέριμνα για τη λειτουργία των βοηθητικών μη­χανημάτων.

γδ) Η φροντίδα για τη λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής.

γε) Η τήρηση εφεδρικών αρχείων (BACKUP) του συ­στήματος και των εφαρμογών της πληροφορικής και η μέριμνα ασφαλούς φύλαξης αυτών.

γστ) Η φροντίδα για την επάρκεια και προμήθεια του απαιτούμενου υλικού πληροφορικής, όπως έντυπα -αναλώσιμα.

γζ) Η επικοινωνία με όλα τα δικτυωμένα τμήματα για να λυθούν τα τυχόν προβλήματα επικοινωνίας με τα δίκτυα.

γη) Η σύνταξη προδιαγραφών συντήρησης δικτύων και εξοπλισμού.

γθ) Η εποπτεία για την ορθή συντήρηση του εξοπλι­σμού εκ μέρους των χρηστών.

γι) Η περιοδική συντήρηση και ο έλεγχος καλής λει­τουργίας του συνόλου των δικτύων και του εξοπλισμού πληροφορικής του Οργανισμού και η ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων με τυχόν νέες εκδόσεις.

για Η πρόταση για συνεργασία με εξωτερικούς φορείς σε θέματα συντήρησης.

γιβ) Η τήρηση και παρακολούθηση αναλυτικού αρχείου που περιέχει τις άδειες χρήσης τις αρχικές εγγυήσεις τις επεκτάσεις, τις περιοδικές συντηρήσεις τις επισκευ­ές και τις αναβαθμίσεις του εξοπλισμού πληροφορικής του Οργανισμού.

γιγ) Η επισκευή δικτύων και εξοπλισμού όπου και όταν αυτό είναι εφικτό ή η προώθηση αυτών σε εξωτερικό φορέα.

γιδ) Η σύνταξη εκθέσεων για την απόσυρση και αντι­κατάσταση πεπαλαιωμένων ή ασύμφορων για επισκευή εξοπλισμού του Ο.Α.Ε.Ε.

γιε) Η υποβολή τακτικών αναφορών για την κατάστα­ση των δικτύων και του εξοπλισμού πληροφορικής.

δ. Τμήμα 1 Ροής Εφαρμογών και Καταχώρησης Στοιχείων

δα) Η καταχώρηση, ο έλεγχος και η διόρθωση των εισαγόμενων στοιχείων από τα παραστατικά.

δβ) Η ροή των εγκατεστημένων εφαρμογών και η παρακολούθηση αυτής προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών καθώς και ο ημερολογιακός προγραμματισμός για εκτέλεση αυ­τών.

δγ) Ο έλεγχος της ορθότητας των εξαγομένων στοιχείων και η προώθηση αυτών στις αρμόδιες υπηρε­σίες.

δδ) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.

ε. Τμήμα 2 Ροής Εφαρμογών και Καταχώρησης Στοιχείων

εα) Η καταχώρηση, ο έλεγχος και η διόρθωση των εισαγόμενων στοιχείων από τα παραστατικά.

εβ) Η ροή των εγκατεστημένων εφαρμογών και η πα­ρακολούθηση αυτής προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών καθώς και ο ημερολογιακός προγραμματισμός για εκτέλεση αυτών.

εγ) Ο έλεγχος της ορθότητας των εξαγομένων στοι­χείων και η προώθηση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσί­ες.

εδ) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για την λειτουρ­γία του πληροφοριακού συστήματος.

 

 

Αρθρο 17

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Επιθεώρησης

 

1. Τη Διεύθυνση Επιθεώρησης συγκροτούν τα παρα­κάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων

β) Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών

 

2. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης έχει τις ακόλουθες αρ­μοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως ορίζεται παρακάτω:

Επιπλέον των αρμοδιοτήτων αυτών, στη Διεύθυνση Επιθεώρησης ανήκει:

α) Η μέριμνα για την κατ’ έτος διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων των υπηρεσιών του Οργανισμού και ιδίως των οργάνων που ασκούν οικονομική διαχείριση και §ιενεργούν εισπράξεις, καθώς και για τη διενέρ­γεια εκτάκτων ελέγχων όταν τούτο κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο.

β) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης.

γ) Η διενέργεια διοικητικών ανακρίσεων κατόπιν εντο­λής Δ.Σ. και Διοικητή επί των διαπιστωμένων κατά τον έλεγχο αδικημάτων ή επί υποβαλλόμενων καταγγελιών.

δ) Η υποβολή ενώπιον του Δ.Σ. εκθέσεων περί της λειτουργίας και του έργου των επιθεωρουμένων υπη­ρεσιών.

α) Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων

Η διενέργεια τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων και ελέγχων των υπηρεσιών του Οργανισμού ως προς:

αα) Τον έλεγχο της εφαρμογής των κειμένων δια­τάξεων, των δικαστικών αποφάσεων, των πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη, του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης των αποφάσεων του Δ.Σ. και των εγκυκλίων διαταγών σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση, την τήρηση του μητρώου ασφαλισμέ­νων, τη χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, την είσπραξη εσόδων, την καταχώριση στις ατομικές μερί­δες των ασφαλιστικών εισφορών, την τήρηση του βι­βλίου Ταμείου, του βιβλίου της αποθήκης την διακίνηση των ενσήμων και κάθε άλλο θέμα ελέγχου.

αβ) Την παρακολούθηση της διάθεσης των ενσήμων και των γραμματίων είσπραξης (μπλοκ).

αγ) Τον έλεγχο των επιβαλλομένων ενεργειών για την είσπραξη των καθυστερουμένων εισφορών.

αδ) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργα­νισμού, τον εντοπισμό δυσλειτουργιών, ελλείψεων σε εξοπλισμό, μέσα και προσωπικό και την συνεχή ενη­μέρωση του Δ.Σ. και του Διοικητή για τα θέματα που απασχολούν τις Υπηρεσίες, με παράλληλη υποβολή προτάσεων.

αε) Την καθοδήγηση των Υπηρεσιών του Οργανισμού επί θεμάτων αρμοδιότητας αυτών κατά τον διενεργού­μενο υπηρεσιακό έλεγχο.

β) Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών

Η διενέργεια τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων των υπηρεσιών του Οργανισμού ως προς:

βα) Τον έλεγχο της εφαρμογής των κειμένων δια­τάξεων, των δικαστικών αποφάσεων, των πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη, του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης των αποφάσεων του Δ.Σ. και των εγκυκλίων διαταγών σχετικά με τον προσδιορι­σμό του ασφαλιστέου χρόνου, τη χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών, την απονομή των συντάξεων και άλλων παροχών, καθώς και την εκκαθάριση αυτών.

ββ) Την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των εγκυκλίων διαταγών, τον έλεγχο της έγκαιρης απονομής συντάξεων καθώς και την υποβολή προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών απονομής συντάξεων, περίθαλψης και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

βγ) Τον έλεγχο της νόμιμης έκδοσης οποιουδήπο­τε παραστατικού εγγράφου για μισθοδοσία, αμοιβές, αποζημιώσεις δαπάνες περίθαλψης, παροχές και γενικά οποιασδήποτε δαπάνης.

βδ) Τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης του προϋπο­λογισμού, της λογιστικής ενημερότητας, της εκκαθάρι­σης των αλληλόχρεων λογαριασμών και της απόδοσης των υπέρ τρίτων κρατήσεων.

βε) Τον έλεγχο της διαχείρισης υπόλογων διαχει­ριστών χρημάτων, υλικού και ενσήμων καθώς και της κανονικής και έγκαιρης απόδοσης του λογαριασμού μετρητών (Ταμείο).

βστ) Τον έλεγχο των πληρωμών με επιταγές γύρου.

βζ) Τον έλεγχο της διαχείρισης των κεφαλαίων και της περιουσίας του Οργανισμού.

βη) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργα­νισμού, τον εντοπισμό δυσλειτουργιών, ελλείψεων σε εξοπλισμό, μέσα και προσωπικό και την υποβολή προ­τάσεων.

 

 

Αρθρο 18

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών

 

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσι­ών ανάγονται στα παρακάτω θέματα:

α) Η νομική κάλυψη και υποστήριξη των υποθέσεων του Οργανισμού ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

β) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν τον Οργανισμό.

γ) Η παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς το Δ.Σ., το Διοικητή και τις υπηρεσίες του Οργανισμού, εφόσον ζητούνται αυτές.

δ) Η νομική επεξεργασία των πάσης φύσεως διακηρύ­ξεων, συμβάσεων και συμφωνιών του Οργανισμού.

ε) Η νομική επεξεργασία των προτεινομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού προσχεδίων νό­μων, διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων.

στ) Η παρακολούθηση νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά τον Οργανισμό και η παροχή σχετικών οδη­γιών προς τις Υπηρεσίες.

ζ) Η μέριμνα για τον εμπλουτισμό και την καλή λει­τουργία της Νομικής Βιβλιοθήκης.

η) Ο έλεγχος νομιμότητας των δικαστικών εξόδων των δικηγόρων Αθηνών και επαρχίας, για κάθε υπόθεση.

θ) Από τις παραπάνω αρμοδιότητες η γνωμοδοτική ασκείται από τους Νομικούς Σύμβούλους και τους δι­κηγόρους του Οργανισμού.

 

2.  Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών συνιστάται σ’ αυτήν Τμήμα με ονο­μασία: Τμήμα Γραμματείας.

 

3. Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος ανάγονται στα παρακάτω θέματα:

α) Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, με ηλεκτρονικά και μη μέσα, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου (περιλαμβανομένου και του αρχείου δικογραφιών).

β) Η μέριμνα για την έκδοση πληρεξουσίων και αποφά­σεων άσκησης ενδίκων μέσων από δικηγόρους Αθήνας και επαρχίας.

γ) Η συγκέντρωση των στοιχείων των επιδίκων δια­φορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. για τη νομική υποστήριξη των υποθέσεων στα δικαστήρια.

δ) Η αποστολή των εισηγητικών εκθέσεων, στοιχεί­ων και φακέλων (επίδικων διαφορών) στα Διοικητικά Δικαστήρια καθώς και η αναζήτηση αυτών μετά την έκδοση απόφασης.

ε) Η τήρηση της διαδικασίας αναγγελίας του Ο.Α.Ε.Ε. σε πλειστηριασμούς ασφαλισμένων.

στ) Η κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στις αρμό­διες Υπηρεσίες του Οργανισμού.

ζ) Η μέριμνα για την εκτέλεση προδικαστικών αποφά­σεων εντός των νομίμων προθεσμιών και η επαναφορά των υποθέσεων στα δικαστήρια.

η) Η επιμέλεια αναζήτησης από δικηγόρους αντιγρά­φων δικαστικών αποφάσεων που δεν επιδίδονται στον Οργανισμό με επιμέλεια των δικαστηρίων.

θ) Ο έλεγχος νομιμότητας των δικαστικών εξόδων των δικηγόρων Αθηνών και επαρχίας, για κάθε υπόθεση.

 

 

Αρθρο 19

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Τμήματος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ανάγονται στα πα­ρακάτω θέματα:

α) Η παρακολούθηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) και του διαδικτύου για θέματα που ενδιαφέρουν τον Οργανισμό, η ενημέρωση της Διοίκησης και των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων και η αρχειοθέτηση των σχετικών πληροφοριών.

β) Η ενημέρωση του κοινού και των παραγόντων του δημοσίου βίου με κάθε πρόσφορο μέσο για τους σκο­πούς και τις δραστηριότητες του Οργανισμού και γενικά η προβολή του έργου του.

γ) Η επιμέλεια σύνταξης ανακοινώσεων του Οργα­νισμού και η προώθηση τους στον Τύπο και τα λοιπά Μ.Μ.Ε. Η σύνταξη των ενδεικνυομένων απαντήσεων σε δημοσιεύματα του ημερησίου και περιοδικού τύπου, που αφορούν στον Οργανισμό.

δ) Η επιμέλεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων του Ορ­γανισμού.

 

 

Αρθρο 20

 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητή

 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διοικητή ανάγονται στα παρακάτω θέματα:

α) Η διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Διοικητή και η συγκέντρωση των αναγκαιούντων σ’ αυτόν στοιχείων.

β) Η οργάνωση της επικοινωνίας του Διοικητή με τις υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού, το προσωπικό και τους συλλόγους του, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικά.

 

 

Αρθρο 21

 

Γενική Διάρθρωση Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις είναι οι εξής:

α) Δ/νση Κέντρου Αθηνών

β) Δ/νση Ιλισίων

γ) Δ/νση Ανατολικής Αττικής

δ) Δ/νση Νοτίου Αττικής

ε) Δ/νση Δυτικής Αττικής

στ) Δ/νση Πειραιά

ζ) Δ/νση Αιγαίου

η) Δ/νση Α’ Τομέα Θεσ/νίκης

θ) Δ/νση Β’ Τομέα Θεσ/νίκης

ι) Δ/νση Δυτικής Μακεδονίας

ια) Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ιβ) Δ/νση Ηπείρου

ιγ) Δ/νση Θεσσαλίας

ιδ) Δ/νση Στερεάς Ελλάδας

ιε) Δ/νση Δυτικής Ελλάδας

ιστ) Δ/νση Πελοποννήσου

ιζ) Δ/νση Κρήτης

 

2.  Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις διαρθρώνονται σε επιμέρους μονάδες ανάλογα με τα υπηρεσιακά αντι­κείμενα (Ασφάλιση και ‘Εσοδα, Συντάξεις Ασθένεια, Οι­κονομικό, Διοικητικό, Υγειονομικό).

 

3. Τα Περιφερειακά Τμήματα δεν διαρθρώνονται σε επιμέρους μονάδες.

 

 

Αρθρο 22

 

Διάρθρωση Περιφερειακών Διευθύνσεων

 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις διαρθρώνονται ως εξής:

α) Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων

β) Τμήμα Συντάξεων

γ) Τμήμα Περίθαλψης

δ) Τμήμα Οικονομικού

ε) Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων

στ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ζ) Τμήμα Υγειονομικού

η) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

θ) Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού

ι) Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής

 

 

Αρθρο 23

 

Περιφερειακά Τμήματα

 

Οι υπαγόμενες στις Περιφερειακές Διευθύνσεις αυτο­τελείς οργανικές μονάδες κατανέμονται μεταξύ αυτών ως εξής:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Κέντρου Αθηνών με έδρα την πόλη των Αθηνών (περιοχή Ομόνοιας).

α) Τμήμα Ομονοίας

β) Τμήμα Πατησίων

γ) Τμήμα Ν. Ιωνίας

 

2. Περιφερειακή Διεύθυνση Ιλισίων με έδρα την πόλη των Αθηνών (περιοχή Χίλτον – Σύνταγμα).

α) Τμήμα Αμπελοκήπων

β) Τμήμα Παγκρατίου

γ) Τμήμα Ζωγράφου

δ) Τμήμα Καισαριανής και Βύρωνα

ε) Τμήμα Συντάγματος

 

3.  Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής.

α) Τμήμα Αγ. Παρασκευής

β) Τμήμα Αμαρουσίου

γ) Τμήμα Ν. Ερυθραίας

δ) Τμήμα Χαλανδρίου

ε) Τμήμα Κορωπίου

στ) Τμήμα Λαυρίου

 

4.  Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αττικής με έδρα την Καλλιθέα Αττικής:

α) Τμήμα Καλλιθέας

β) Τμήμα Ηλιούπολης

γ) Τμήμα Γλυφάδας

δ) Τμήμα Δάφνης

 

5.  Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω Αττικής:

α) Τμήμα Αιγάλεω

β) Τμήμα Περιστερίου

γ) Τμήμα Αγ. Αναργύρων

δ) Τμήμα Ιλίου

ε) Τμήμα Ελευσίνας

στ) Τμήμα Μεγάρων

 

6. Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά με έδρα την πόλη του Πειραιά:

α) Τμήμα Κέντρου Πειραιά

β) Τμήμα Κερατσινίου

γ) Τμήμα Νίκαιας

 

7. Περιφερειακή Διεύθυνση Αιγαίου με έδρα την πόλη του Πειραιά:

α) Τμήμα Μυτιλήνης

β) Τμήμα Λήμνου

γ) Τμήμα Χίου

δ) Τμήμα Σάμου

ε) Τμήμα Ρόδου

στ) Τμήμα Κω

ζ) Τμήμα Καλύμνου

η) Τμήμα Σύρου

θ) Τμήμα Νάξου

ι) Τμήμα Μυκόνου

 

8.  Περιφερειακή Διεύθυνση Α’ Τομέα Θεσσαλονίκης με έδρα την πόλη της Θεσ/νίκης.

α) Τμήμα 25ης Μαρτίου

β) Τμήμα Τούμπας

γ) Τμήμα Φοίνικα

δ) Τμήμα Νεάπολης

ε) Τμήμα Πλ. Δημοκρατίας

στ) Τμήμα Συντριβανίου

ζ) Τμήμα Πολυγύρου

η) Τμήμα Ν. Μουδανιών

 

9.  Περιφερειακή Διεύθυνση Β’ Τομέα Θεσ/νίκης με έδρα την πόλη της Θεσ/νίκης.

α) Τμήμα Αμπελοκήπων

β) Τμήμα Ελ. Κορδελιού

γ) Τμήμα Λαγκαδά

δ) Τμήμα Σερρών

ε) Τμήμα Νιγρίτας

στ) Τμήμα Σιδηροκάστρου

ζ) Τμήμα Κιλκίς

η) Τμήμα Πολυκάστρου

θ) Τμήμα Έδεσσας

ι) Τμήμα Γιαννιτσών

ία) Τμήμα Αριδαίας

ιβ) Τμήμα Βέροιας

ιγ) Τμήμα Νάουσας

ιδ) Τμήμα Αλεξάνδρειας

ιε) Τμήμα Κατερίνης

ιστ) Τμήμα Λιτόχωρου

 

10.  Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την πόλη της Κοζάνης.

α) Τμήμα Κοζάνης

β) Τμήμα Πτολεμάίδας

γ) Τμήμα Σιάτιστας

δ) Τμήμα Γρεβενών

ε) Τμήμα Καστοριάς

στ) Τμήμα Φλώρινας

 

11.  Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την πόλη της Κομοτηνής.

α) Τμήμα Κομοτηνής

β) Τμήμα Καβάλας

γ) Τμήμα Δράμας

δ) Τμήμα Ξάνθης

ε) Τμήμα Αλεξανδρούπολης

στ) Τμήμα Διδυμότειχου

ζ) Τμήμα Ορεστιάδας

η) Τμήμα Σουφλίου

 

12. Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.

α) Τμήμα Ιωαννίνων

β) Τμήμα Πρέβεζας

γ) Τμήμα Αρτας

δ) Τμήμα Κέρκυρας

ε) Τμήμα Ηγουμενίτσας

 

13.  Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας με έδρα την πόλη της Λάρισας.

α) Τμήμα Λάρισας

β) Τμήμα Ελασσόνας

γ) Τμήμα Φαρσάλων

δ) Τμήμα Τρικάλων

ε) Τμήμα Καρδίτσας

στ) Τμήμα Βόλου

ζ) Τμήμα Αλμυρού

η) Τμήμα Σκιάθου

 

14. Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας με έδρα την πόλη της Λαμίας.

α) Τμήμα Λαμίας

β) Τμήμα Αταλάντης

γ) Τμήμα Λιβαδειάς

δ) Τμήμα Θηβών

ε) Τμήμα Χαλκίδας

στ) Τμήμα Αλιβερίου

ζ) Τμήμα Ιστιαίας

η) Τμήμα Καρύστου

θ) Τμήμα Αμφισσας

ι) Τμήμα Καρπενησίου

 

15. Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας με έδρα την πόλη της Πάτρας.

α) Τμήμα Α’ Τομέα Πατρών

β) Τμήμα Β’ Τομέα Πατρών

γ) Τμήμα Αιγίου

δ) Τμήμα Καλαβρύτων

ε) Τμήμα Αγρινίου

στ) Τμήμα Μεσολογγίου

ζ) Τμήμα Ναυπάκτου

η) Τμήμα Λευκάδας

θ) Τμήμα Αργοστολίου

ι) Τμήμα Ζακύνθου

ια) Τμήμα Πύργου

ιβ) Τμήμα Αμαλιάδας

 

16.  Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου με έδρα την πόλη της Τρίπολης.

α) Τμήμα Τρίπολης

β) Τμήμα Αστρους

γ) Τμήμα Μεγαλόπολης

δ) Τμήμα Κορίνθου

ε) Τμήμα Κιάτου

στ) Τμήμα Ναυπλίου

ζ) Τμήμα Αργούς

η) Τμήμα Κρανιδίου

θ) Τμήμα Σπάρτης

ι) Τμήμα Γυθείου

ια) Τμήμα Καλαμάτας

ιβ) Τμήμα Κυπαρισσίας

ιγ) Τμήμα Πύλου

 

17. Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης με έδρα την πόλη του Ηρακλείου.

α) Τμήμα Α’ Τομέα Ηρακλείου

β) Τμήμα Β’ Τομέα Ηρακλείου

γ) Τμήμα Μοιρών

δ) Τμήμα Χανίων

ε) Τμήμα Κισσάμου

στ) Τμήμα Ρεθύμνου

ζ) Τμήμα Αγ. Νικολάου

η) Τμήμα Ιεράπετρας

θ) Τμήμα Σητείας

 

 

Αρθρο 24

 

Αρμοδιότητες Περιφερειακών Διευθύνσεων

 

1. Οι αρμοδιότητες κάθε μιας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ανάγονται στα παρακάτω θέματα που κα­τανέμονται μεταξύ των τμημάτων τους, ως εξής:

α) Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων

αα) Η έκδοση αποφάσεων για την προαιρετική ασφά­λιση, την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και τις λοιπές περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου ασφά­λισης.

αβ) Η μέριμνα για την έκδοση πράξεων καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων.

αγ) Ο έλεγχος των διαχειριστικών στοιχείων των υπο­λόγων στον τομέα των εσόδων.

αδ) Η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τα περιφε­ρειακά τμήματα, των οδηγιών, σε θέματα ασφάλισης-εσόδων και η παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων επί σχετικών ερωτημάτων.

αε) Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων για θέματα της αρμοδιότητας του

αστ) Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης επιστροφής εισφορών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.

β) Τμήμα Συντάξεων

βα) Η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων και επι­δομάτων τύπου σύνταξης με βάση τις κείμενες διατά­ξεις.

ββ) Η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και ο υπολογισμός του ύψους της επιβάρυνσης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

βγ) Η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων με βάση τους κανονισμούς της Ε.Ε. και τις διμερείς συμβάσεις καθώς και η επιμέλεια διακίνησης των σχετικών εντύ­πων.

βδ) Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων για θέματα της αρμοδιότητας του.

βε) Η τήρηση ατομικών συνταξιοδοτικών φακέλων της τοπικής του αρμοδιότητας.

βστ) Η μεταφορά στο ΙΚΑ χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ των μισθωτών οδηγών, μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

γ) Τμήμα Περίθαλψης

γα) Η έκδοση εισιτηρίων νοσηλείας των ασφαλισμέ­νων στα θεραπευτήρια.

γβ) Η μέριμνα για την υπογραφή των αρμοδίως εγκριθεισών συμβάσεων με τα πάσης φύσεως θεραπευτήρια, άσυλα, ιατρικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια.

γγ) Ο έλεγχος και η εκκαθάριση λογαριασμών θεραπευτηρίων, εργαστηριακών γιατρών και φυσικοθεραπευτών της τοπικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο νοσηλίων και ιατρικών πράξεων, η λογιστική εκκαθάριση των λογ/σμών φαρμακείων και η έκδοση των εσωτερικών εντολών πληρωμής τους.

γδ) Η έγκριση ή μη εκπροθέσμως υποβληθέντων δι­καιολογητικών νοσηλείας σε θεραπευτήρια ή εξωνοσοκομειακών παροχών περίθαλψης για τις οποίες δεν τηρήθηκε η ισχύουσα διαδικασία.

γε) Η μέριμνα για την έγκριση νοσηλείας στο εξω­τερικό και η χορήγηση προκαταβολής. Η εκκαθάριση λογαριασμών νοσηλείας, στο εξωτερικό και η έκδοση εσωτερικών εντολών πληρωμής.

γστ) Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων για θέματα της αρμοδιότητας του.

γζ) Η τήρηση στοιχείων για όλα τα παραπάνω θέματα και η αποστολή τους στο Τμήμα Στατιστικών Μελε­τών.

δ) Τμήμα Οικονομικού

δα) Η υποβολή στοιχείων κατάρτισης προϋπολογισμού δαπανών της Δ/νσης και των υπαγομένων σ’ αυτήν πε­ριφερειακών υπηρεσιών καθώς και η παρακολούθηση των εκχωρηθεισών πιστώσεων.

δβ) Η τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών, σύμφωνα με το λογιστικό κανονισμό.

δγ) Η εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών συναλ­λαγών (εισπράξεις και πληρωμές) και η έκδοση των απαραίτητων ταμειακών παραστατικών.

δδ) Η παρακράτηση κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων στις διενεργούμενες δαπάνες και η ενημέρωση αρμοδίως.

δε) Ο έλεγχος παραστατικών πληρωμής δαπανών, που αφορούν λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας.

ε) Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκκαθάρισης Συντάξεων στις περιφερειακές υπηρεσίες είναι οι εξής:

εα) Η επιμέλεια για την έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και λοιπών πα­ροχών συντάξεων. Η παρακράτηση και απόδοση των υπέρ τρίτων υποχρεώσεων.

εβ) Η ενημέρωση των τηρούμενων κατά κατηγορία ατομικών μερίδων των συνταξιούχων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.

εγ) Η αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και λοιπών παροχών συντάξεων.

εδ) Η παρακολούθηση των επιστρεφόμενων συντάξεων και η χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων που αφορούν το ύψος την αιτία, τη χρονική διάρκεια των καταβαλλομένων συντάξεων και λοιπών παροχών συντάξεων.

εε) Ο χειρισμός κατασχετηρίων οφειλετών της τοπι­κής τους αρμοδιότητας που επιδίδονται εις χείρας του ΟΑΕΕ, ως τρίτου.

Η εν όλω ή εν μέρει άσκηση των παραπάνω αρμοδιο­τήτων καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ, ύστε­ρα από εκτίμηση της προόδου των εργασιών αποκέ­ντρωσης.

στ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

στα) Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

στβ) Η τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτο­κόλλου της Δ/νσης.

στγ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωρά­ριο εργασίας.

στδ) Η μέριμνα για τον έλεγχο του προσωπικού που ασθενεί.

στε) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων καθώς και η βεβαίωση της ακριβείας αυτών.

στστ) Η φροντίδα για την καλή εμφάνιση και την αντι­μετώπιση των λειτουργικών αναγκών του κτιρίου. Η πλη­ρωμή λειτουργικών δαπανών, η τήρηση στοιχείων και η αποστολή των παραστατικών πληρωμής στο Τμήμα Οικονομικού της Διεύθυνσης.

στζ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και η επικύρωση αντι­γράφων ή φωτοαντιγράφων από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ζ. Τμήμα Υγειονομικού

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανάγονται στα παρακάτω θέματα:

ζα) Η θεώρηση συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτι­κών παρακλινικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύου­σες διατάξεις.

ζβ) Η γνωμάτευση για τις συνθήκες εκτάκτου εισαγω­γής ασφαλισμένων σε μη συμβεβλημένα θεραπευτήρια (εμπρόθεσμα και μη).

ζγ) Η γνωμάτευση περί του εκτάκτου, σε περίπτωση διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων ή αγοράς φαρμά­κων, λόγω της μη τήρησης της συνήθους διαδικασίας.

ζδ) Η γνωμάτευση περί της αναγκαιότητας χορηγή­σεως θεραπευτικών μέσων και φαρμακευτικών σκευα­σμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

ζε) Ο έλεγχος και η εποπτεία της ιατρικής, φαρμακευ­τικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των δικαιούχων της περιοχής της Δ/νσης και η υποβολή προτάσεων αρμοδίως για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη­ρεσιών.

ζστ) Ο έλεγχος των θεραπευτηρίων και των πάσης φύσεως ιδρυμάτων, εργαστηρίων, φυσικοθεραπευτηρίων, φαρμακείων και θεραπευτών γιατρών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης και η υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων στη Δ/νση Υγειονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας.

ζζ) Η παρακολούθηση της νοσηλείας των δικαιούχων στα πάσης φύσεως θεραπευτήρια και ιδρύματα, η υπο­γραφή των σχετικών δικαιολογητικών νοσηλείας και των καταστάσεων πληρωμής αυτών καθώς και ο έλεγχος και η υπογραφή των υποβληθεισών καταστάσεων μετά την εκκαθάριση, από το αρμόδιο Τμήμα Περίθαλψης.

ζη) Ο έλεγχος της σκοπιμότητας των πάσης φύσεως ιατρικών πράξεων και θεραπειών που περιλαμβάνονται στους υποβαλλόμενους λογαριασμούς.

ζθ) Ο έλεγχος της ορθής τιμολόγησης των υποβαλ­λομένων λογαριασμών των φαρμακείων.

ζι) Η υποβολή εκθέσεων κατόπιν επιτόπιας έρευνας για την ύπαρξη ή όχι των προϋποθέσεων, από πλευράς καταλληλότητας των ιδιωτικών εργαστηρίων και φυσικοθεραπευτηρίων, για την υπογραφή σύμβασης με τον Οργανισμό.

ζκ) Η συμμετοχή των ελεγκτών γιατρών στη συγκρό­τηση των Υγειονομικών Επιτροπών της Δ/νσης.

η) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

ηα) Η τήρηση αρχείου δικογραφιών.

ηβ) Η αποστολή των κοινοποιουμένων κλήσεων, πρά­ξεων και δικαστικών αποφάσεων στο Τμήμα Γραμμα­τείας της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Κ.Υ., εντός των νομίμων προθεσμιών, για την επιμέλεια έκδοσης πληρεξουσίων και αποφάσεων άσκησης ενδίκων μέσων από δικηγόρους επαρχίας.

ηγ) Η συγκέντρωση των στοιχείων των επιδίκων δια­φορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. για τη νομική υποστήριξη των υποθέσεων στα δικαστήρια.

ηδ) Η αποστολή των εισηγητικών εκθέσεων, στοιχείων και φακέλων (επίδικων διαφορών) στα Διοικητικά Δικα­στήρια καθώς και η αναζήτηση αυτών μετά την έκδοση απόφασης.

ηε) Η τήρηση της διαδικασίας αναγγελίας του Ο.Α.Ε.Ε. σε πλειστηριασμούς ασφαλισμένων.

ηστ) Η κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στις αρ­μόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού και στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Κ. Υ.

ηζ) Η μέριμνα για την εκτέλεση προδικαστικών αποφά­σεων εντός των νομίμων προθεσμιών και η επαναφορά των υποθέσεων στα δικαστήρια.

ηη) Η επιμέλεια αναζήτησης από δικηγόρους αντιγρά­φων δικαστικών αποφάσεων που δεν επιδίδονται στον Οργανισμό με επιμέλεια των δικαστηρίων.

ηθ) Η διαβίβαση των δικαστικών εξόδων των δικη­γόρων επαρχίας για κάθε υπόθεση στο Τμήμα Γραμ­ματείας της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Κ.Υ., για έλεγχο νομιμότητας.

θ) Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού

Η διεξαγωγή της Ταμειακής λειτουργίας της Διεύ­θυνσης.

ι) Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής

ία) Η φροντίδα για τη λειτουργία του εξοπλισμού πλη­ροφορικής της Διεύθυνσης.

ιβ) Η μέριμνα για τη λειτουργία των βοηθητικών μη­χανημάτων της Διεύθυνσης.

ιγ) Η φροντίδα για την επάρκεια και προμήθεια του απαιτούμενου υλικού πληροφορικής (π.χ. έντυπα – ανα­λώσιμα) της Διεύθυνσης.

ιδ) Η εποπτεία για την ορθή συντήρηση του εξοπλι­σμού εκ μέρους των χρηστών της Διεύθυνσης.

ιε) Η περιοδική συντήρηση και ο έλεγχος καλής λει­τουργίας του συνόλου των δικτύων και του εξοπλισμού πληροφορικής της Διεύθυνσης καθώς και η ενημέρω­ση των λειτουργικών συστημάτων με τυχόν νέες εκ­δόσεις.

ιστ) Η επικοινωνία με όλες τις δικτυωμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσης, για να λυθούν τα τυχόν προβλήματα επικοινωνίας με τα δίκτυα.

ιζ) Η υποβολή τακτικών αναφορών για την κατάσταση των εφαρμογών που λειτουργούν στη Διεύθυνση.

ιη) Η υποβολή τακτικών αναφορών για την κατάστα­ση των δικτύων και του εξοπλισμού πληροφορικής της Διεύθυνσης.

ιθ) Η τήρηση και παρακολούθηση αναλυτικού αρχείου που περιέχει τις άδειες χρήσης, τις αρχικές εγγυήσεις, τις επεκτάσεις, τις περιοδικές συντηρήσεις, τις επισκευ­ές και τις αναβαθμίσεις του εξοπλισμού πληροφορικής της Διεύθυνσης, καθώς και η ενημέρωση του Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης και Συντήρησης Δικτύ­ων και Εξοπλισμού του Οργανισμού.

Επίσης σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας:

α) Η τήρηση των κανόνων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας των δικτύων και των δεδομένων της Διεύθυνσης.

β) Η τήρηση εφεδρικών αρχείων (BACKUP) των εφαρ­μογών πληροφορικής της Διεύθυνσης.

γ) Η πρόταση για συνεργασία με τοπικούς εξωτερι­κούς φορείς για θέματα συντήρησης εξοπλισμού πλη­ροφορικής της Διεύθυνσης.

δ) Η επισκευή δικτύων και εξοπλισμού της Διεύθυνσης όπου και όταν αυτό είναι εφικτό ή η προώθηση αυτών σε τοπικό εξωτερικό φορέα.

ε) Η σύνταξη εκθέσεων για την απόσυρση και αντι­κατάσταση πεπαλαιωμένου ή ασύμφορου για επισκευή εξοπλισμού της Διεύθυνσης.

στ) Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων για τη δια­μόρφωση χώρων και συνθηκών για την εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής σε συνεργασία, όπου αυτό είναι αναγκαίο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργα­νισμού.

ζ) Η ενημέρωση και εκπαίδευση κατά την πρώτη εγκα­τάσταση των εφαρμογών ή σε περιπτώσεις βελτιώσεων και μεταβολών και η παροχή βοήθειας στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης οσάκις αιτηθεί.

η) Η πρόταση για τη χρησιμοποίηση τοπικών εξω­τερικών πηγών για την κάλυψη ειδικών εφαρμογών ή φόρτου εργασίας.

 

Αρθρο 25

Αρμοδιότητες Περιφερειακών Τμημάτων

 

Οι αρμοδιότητες καθενός από τα περιφερειακά Τμή­ματα ανάγονται στα παρακάτω θέματα και ασκούνται μέσα στα πλαίσια της τοπικής τους αρμοδιότητας:

α) Η υπαγωγή στην ασφάλιση των υπόχρεων προσώ­πων, η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητι­κών υπαγωγής, η έκδοση ασφαλιστικών βιβλιαρίων και δελτίων μεταβολών, η χορήγηση των πάσης φύσεως πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ασφάλισης tf αυτούς, καθώς και εξαίρεση από την ασφάλιση.

β) Η κανονική είσπραξη των εισφορών, ο έλεγχος των οργάνων είσπραξης, των πρακτόρων και διαχει­ριστών.

γ) Η λήψη των νόμιμων μέτρων για την αυτεπάγγελ­τη υπαγωγή στην ασφάλιση και την είσπραξη των ει­σφορών με την υποβολή Πράξης Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) και Πρόσθετων Τελών (Π.Τ.), μηνύσεων, την κίνη­ση της διαδικασίας έγερσης αγωγών ή εφαρμογής των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί Κ.Ε.Δ.Ε. και την εκπροσώπηση του Ταμείου στα ποινικά Δικαστήρια.

δ) Η μέριμνα για την τήρηση του Μητρώου ασφ/νων, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και των μεταβολών του, των ασφαλιστικών φακέλων, του αρχείου και κάθε είδους βοηθητικού στοιχείου που απαιτείται για την παρακολούθηση και συντονισμό των εργασιών της μονάδας.

ε) Η έκδοση πιστοποιητικών προς τους ασφ/νους ή τρίτους και η χορήγηση βεβαιώσεων ταμειακής ενημερότητας.

στ) Η έκδοση πράξεων διαγραφής ή επανεγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού, καθώς και η έκδοση αποφάσεων απαλλαγής κλάδου υγείας.

ζ) Η επιμέλεια για την τήρηση και ενημέρωση του ατομικού λογαριασμού και του ατομικού βιβλιαρίου των ασφαλισμένων καθώς και η επιμέλεια για την έγκαιρη κατάθεση στις Τράπεζες των εισπραττομένων εισφο­ρών.

η) Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών συντα­ξιοδοτικών αιτημάτων.

θ) Η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης, όπου απαι­τείται.

ι) Η έκδοση και ανανέωση των βιβλιαρίων ασθενείας τοπικής αρμοδιότητας, η έκδοση εισιτηρίων νοσηλείας καθώς και η χορήγηση των κοινοτικών εντύπων.

ια) Η καταβολή επιδομάτων τοκετού και εξόδων κηδεί­ας, νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στους ασφαλισμένους καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιβ) Η διαπίστωση των ατυχημάτων, η εξακρίβωση των συνθηκών από τις οποίες προκλήθηκαν αυτά, ο χα­ρακτηρισμός αυτών ως εργατικά ή μη, η παραπομπή στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε) και η πληρωμή της σχετικής δαπάνης.

ιγ) Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.)

ιδ) Η τήρηση του πρωτοκόλλου και η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

ιε) Η πληρωμή λειτουργικών δαπανών, η τήρηση στοι­χείων και η αποστολή των παραστατικών πληρωμής στο Τμήμα Οικονομικού της Διεύθυνσης.

 

 

Αρθρο 26

 

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ καθορίζεται ει­δικότερα η τοπική αρμοδιότητα των περιφερειακών τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος.

 

Αρθρο 27

Προσωπικό Ο.Α.Ε.Ε.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

1. Οι οργανικές θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού, των καταργουμένων Ταμείων, ήτοι του ΤΑΕ εννιακόσιες εβδομήντα έξι (976), του ΤΕΒΕ δυο χιλιάδες εξακόσιες τρεις (2603) και του ΤΣΑ πεντακόσιες εβδομήντα πέντε (575), συνολικά 4154 θέσεις, μειώνονται κατά πεντακό­σιες (500) οι οποίες και καταργούνται. Οι θέσεις που μεταφέρονται πλέον στον ΟΑΕΕ ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα τέσσερις (3654), αποτελούν εφεξής θέσεις αυτού και εμφανίζονται κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και σχέση εργασίας, στα επόμενα άρθρα.

 

2. Οργανικές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού των καταργουμένων Ταμείων, πέραν των ανωτέρω, συστα­θείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος μετα­φέρονται σε αντίστοιχους υφιστάμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Ε.

 

Αρθρο 28

 

Μόνιμο Προσωπικό

 

1. Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα διακρίνονται ως εξής:

Κατηγορία ΠΕ

α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός

Θέσεις: Τετρακόσιες είκοσι δύο (422) στους βαθμούς Δ – Α, εκ των οποίων πέντε (5) προσωρινές: [Μία (1) θέση ν. 1288/82 (Α’ 120), μία (1) θέση ν. 1476/84 (Α’ 136), τρεις (3) θέσεις ν. 2527/1997 (Α’ 206)].

Από τις θέσεις αυτές δεν καλύπτεται μία (1) θέση, δεσμευθείσα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 3230/2004 (Α’ 44), από υπηρετούντα υπάλληλο σε προσωρινή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, του άρθρου 29 παρ. 2 περ. ε του παρόντος.

β. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής

θέσεις: Είκοσι μία (21) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

γ. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών (Περιλαμβάνει όλες τις ειδι­κότητες μηχανικών).

θέσεις: Δύο (2) στους βαθμούς Δ’- Α’.

δ. Κλάδος ΠΕ Αναλογιστών

θέσεις: Δύο (2) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

ε. Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (Περιλαμβάνει τους ιατρούς γενικής ιατρικής και όλες τις ειδικότητες ια­τρών).

θέσεις: Εκατόν εβδομήντα εννέα (179), στους βαθμούς Δ’ – Α’.

Από τις θέσεις αυτές δεν καλύπτονται δύο (2) θέ­σεις, δεσμευθείσες με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2671/1998, από υπηρετούντες σε προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικό­τητας, του άρθρου 29 παρ. 2 περ. δ’ του παρόντος.

η. Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών

θέσεις: Έξι (6) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

Κατηγορία ΤΕ

α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός

θέσεις: Διακόσιες είκοσι έξι (226) στους βαθμούς Δ’- Α’, εκ των οποίων τρεις (3) προσωρινές (ν. 2527/97).

Από τις θέσεις αυτές δεν καλύπτονται δύο (2) θέσεις, δεσμευθείσες με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 3230/2004, από υπηρετούντες υπαλλήλους σε προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, του άρθρου 29 παρ. 2 περ. η’ του παρόντος.

β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής

θέσεις: Δεκαοκτώ (18) στους βαθμούς Δ’ – Α’, εκ των οποίων μία (1) προσωρινή (ν. 1586/1986, Α’ 37).

γ) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών

θέσεις: Πέντε (5) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

δ) Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής

θέσεις: Δύο (2) στους βαθμούς Δ’ – Α’, εκ των οποίων μία (1) προσωρινή (ν. 1586/1986).

Η πάγια θέση του κλάδου, αυτού, όταν κενωθεί με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μεταφέρεται και προστίθεται στις υφιστά­μενες θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

ε) Κλάδος ΤΕ Συντηρητών Μηχανογραφικών Συγκροτημάτων

(προσωρινός άρθρο 17 ν. 1586/1986).

θέσεις: Δεκατέσσερις (14) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

στ) Κλάδος ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων

(προσωρινός, άρθρο 27 ν. 2190/1994, Α’ 28).

θέσεις: Τρεις (3) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

ζ) Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Κτηνοτροφίας, Ιχθυοκομίας

(προσωρινός άρθρο 27 ν. 2190/1994).

θέσεις: Μία (1) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

Κατηγορία ΔΕ

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

θέσεις: Εννιακόσιες τριάντα τρεις (933) στους βαθ­μούς Δ’ – Α’.

θέσεις του κλάδου αυτού και μέχρι τη συμπλήρωση των τριακοσίων (300) θέσεων, όταν κενωθούν με την κα­θοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται κάθε φορά και προστίθενται στις υφιστάμενες θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού.

Από τις θέσεις του κλάδου αυτού δεν καλύπτονται δεκατέσσερις (14) συνολικά θέσεις, δεσμευθείσες με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2527/1997 (Α’ 206) και του άρθρου 12 του ν. 2671/1998 (Α’ 289) από υπηρετούντες υπαλλήλους σε:

ι) Δύο (2) προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αο­ρίστου χρόνου, του άρθρο 29 παρ. 2 περ. ία’ του πα­ρόντος.

ιι) Τρεις (3) προσωρινές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,

ιιι) Τρεις (3) προσωρινές θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,

ιν) Έξι (6) προσωρινές θέσεις του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Μηχανογραφικών Συγκροτημάτων.

β) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

θέσεις: Εκατόν εξήντα (160) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

γ) Κλάδος ΔΕ Εξακριβωτών

θέσεις: Είκοσι έξι (26) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

Οι θέσεις του κλάδου αυτού, όταν κενωθούν με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται κάθε φορά και προστίθενται στις υφιστάμενες θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

δ) Κλάδος ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων

θέσεις: Δύο (2) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

Οι θέσεις του κλάδου αυτού, όταν κενωθούν με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται κάθε φορά και προστίθενται στις υφιστάμενες θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

ε) Κλάδος ΔΕ Υπαλλήλων Φαρμακείου

θέσεις: Τριάντα τέσσερις (34) στους βαθμούς Δ’-Α’.

στ) Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών

θέσεις: Τρεις (3) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

ζ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός.

θέσεις: Δεκαεπτά (17) στους βαθμούς Δ’ – Α’, εκ των οποίων δώδεκα (12) προσωρινές (ν. 2527/1997).

η) Κλάδος ΔΕ Οδηγών

θέσεις: Τέσσερις (4) στους βαθμούς Δ’ – Α’.

θ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικής Υποστήριξης

(Προσωρινός, άρθρο 27 ν. 2190/1994)

θέσεις: Εβδομήντα εννέα (79) στους βαθμούς Δ’-Α’.

Κατηγορία ΥΕ

α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών (Για εργασίες: Θυρωρού, συ­νοδού ανελκυστήρα, μεταφοράς εγγράφων, εποπτείας κτιρίου, χειρισμού μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγρά­φων, ταξινόμησης εγγράφων, φύλαξης χώρων, επιστάτη, αποθηκάριου ή βοηθού αποθηκάριου και άλλες συνα­φείς βοηθητικές εργασίες).

Θέσεις: εκατόν τρεις (103) στους βαθμούς Ε’ – Β’.

Σαράντα τέσσερις (44) θέσεις του κλάδου αυτού, όταν κενωθούν με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται και προσαυξάνουν με την ακόλουθη σειρά τις υφιστάμενες θέσεις των παρακάτω κλάδων:

α) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ θέσεις είκοσι (20)

β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις είκοσι τέσσερις (24)

Από τις θέσεις αυτές, επίσης, δεν καλύπτονται δώδεκα (12) συνολικά δεσμευθείσες με τις διατάξεις του ν. 2527/ 1997 από υπηρετούντες υπαλλήλους σε προσωρινές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού.

β) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Θέσεις: Εννέα (9) στους βαθμούς Ε’ – Β’, εκ των οποίων οι επτά (7) προσωρινές: [Μία (1) ν. 1476/1984 (Α’ 136), πέ­ντε (5) θέσεις ν. 2190/1994 (Α’ 28), μία (1) θέση ν. 2738/1999 (Α’ 180)].

γ) Κλάδος ΥΕ Εργατών

Θέσεις: Τρεις (3) στους βαθμούς Ε’ – Β’.

 

2.  Σε όσους από τους παραπάνω κλάδους περιλαμ­βάνονται περισσότερες από μία ειδικότητες, οι θέσεις κατά ειδικότητα ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης των κενών θέσεων των κλάδων αυτών.

 

3.  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό για καθένα από τους παραπάνω κλάδους ορίζονται τα προ­βλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιή­θηκε με τα π.δ. 347/2003 (Α’ 315) και 44/2005 (Α’ 63) και ισχύει κάθε φορά.

Επιπροσθέτως:

α) Για τον κλάδο ΠΕ Αναλογιστών ως προσόντα διο­ρισμού ορίζονται:

Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογι­στικής Επιστήμης ή Μαθηματικού Τμήματος σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχο­λών της αλλοδαπής και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένου σε Η/Υ και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας εκ των χωρών – μελών της Ε.Ε., η οποία ορίζεται στην προκήρυξη.

β) Οι διοριζόμενοι στους κλάδους ΠΕ Ιατρών Ειδικοτή­των δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτες ή προϊστάμενοι ή δι­οικητικοί υπεύθυνοι ή επιστημονικοί υπεύθυνοι ιδιωτικής κλινικής ή τμήματος κλινικής ή ιδιωτικού εργαστηρίου (άρθρο 6 ν. 656/77, Α’ 217).

γ) Οι διορισμένοι στον κλάδο ΠΕ Φαρμακοποιών δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτες ή να εκμεταλλεύονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο φαρμακείο στην περιοχή, στην οποία διορίζονται (άρθρο 6 ν. 656/1977, Α’ 217).

 

4.  Οι προσωρινές θέσεις, όταν κενωθούν με την κα­θοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση, κάθε φορά, των υπαλ­λήλων που τις κατέχουν, καταργούνται.

 

Αρθρο 29

 

Προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου

 

1. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Τρεις (3) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού (άρθρο 19 ν. 2556/1997, Α’ 270) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) ετών ως εξής:

α. Μια (1) θέση Αναλογιστή

β. Μία (1) θέση Στατιστικολόγου

γ. Μία (1) θέση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Προσόντα πρόσληψης ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003 (Α’ 315) και 44/2005 (Α’ 63) και ισχύει κάθε φορά.

 

2. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

α. Μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Ελεγκτή οδοντιά­τρου.

Προσόντα πρόσληψης ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003 (Α’ 315) και 44/2005 (Α’ 63) και ισχύει κάθε φορά.

β. Τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις ειδικότητας ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων – Βεβαιωτών.

Προσόντα πρόσληψης ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003 (Α’ 315) και 44/2005 (Α’ 63) και ισχύει κάθε φορά.

γ. Δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας δίωρης απασχόλησης (π.δ. 719/1979, 515/1988).

δ. Δύο (2) προσωρινές θέσεις ειδικότητας ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών (ν. 2671/1998).

ε. Δεκαέξι (16) προσωρινές θέσεις ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού εκ των οποίων μία (1) του ν. 3230/ 2004 και δεκαπέντε (15) του ν. 2839/2000 (Α’ 190).

στ. Δέκα τέσσερις (14) προσωρινές θέσεις ειδικότητας ΠΕ Διοικητικής Υποστήριξης – Είσπραξης Εισφορών (ν. 2839/2000).

ζ. Δεκαεπτά (17) προσωρινές θέσεις ΠΕ διαφόρων Ειδικοτήτων (ν. 2839/2000).

η. Δεκαεννέα (19) προσωρινές θέσεις ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού εκ των οποίων δύο (2) του ν. 3230/2004 και δεκαεπτά (17) του ν. 2839/2000.

θ. Έντεκα (11) προσωρινές θέσεις ειδικότητας ΤΕ Διοικητικής Υποστήριξης – Είσπραξης Εισφορών (ν.2839/ 2000).

ι. Τριάντα μία (31) προσωρινές θέσεις ΤΕ διαφόρων Ειδικοτήτων (ν.2839/2000).

ια. Δύο (2) προσωρινές θέσεις ειδικότητας ΔΕ Διοικη­τικού – Λογιστικού (ν. 2671/1998).

ιβ. Εκατόν πενήντα εννέα (159) προσωρινές θέσεις ειδικότητας ΔΕ Διοικητικής Υποστήριξης – Είσπραξης Εισφορών (ν. 2839/2000).

ιγ. Επτακόσιες δέκα οκτώ (718) προσωρινές θέσεις ΔΕ διαφόρων Ειδικοτήτων (ν. 2839/2000).

ιδ. Έξι (6) προσωρινές θέσεις ειδικότητας ΔΕ Επι­μελητών Εισπράξεων (ν. 169/1969, 1476/1984, 1759/1988, π.δ. 719/1979).

ιε. Τρεις (3) προσωρινές θέσεις ειδικότητας ΥΕ Επι­μελητών (ν. 1476/1984).

ιστ. Μια (1) προσωρινή θέση ειδικότητας ΥΕ Προσω­πικού Καθαριότητας (ν. 1476/1984).

 

Αρθρο 30

 

Προσωπικό με έμμισθη εντολή

 

α. Τρεις (3) θέσεις Νομικών Συμβούλων. Δύο (2) από τις θέσεις των Νομικών Συμβούλων όταν κενωθούν με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων που τις κατέχουν, μεταφέρονται και προ­σαυξάνουν τις θέσεις των δικηγόρων,

 

β. Δεκαοκτώ (18) θέσεις δικηγόρων.

Στις θέσεις των Νομικών Συμβούλων διορίζονται δικη­γόροι παρ’ Αρείω Πάγω και στις θέσεις των δικηγόρων διορίζονται δικηγόροι παρ’ Εφέταις τουλάχιστον.

Της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών προΐσταται ο Νομικός Σύμβουλος.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, Προϊστά­μενος της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών ορίζεται με από­φαση του Δ.Σ. ο αρχαιότερος εκ των υπηρετούντων Νομικών Συμβούλων.

 

Αρθρο 31

Λοιπό Προσωπικό

 

α) Δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών (άρθρο 19 ν. 2556/1997, Α’ 270) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Γραφείο Διοικητή ΟΑΕΕ.

 

β) Μια (1) θέση ειδικού συνεργάτη-δημοσιογράφου (άρθρο 56 ν. 2972/2001, Α’ 291) με σχέση εργασίας ιδιω­τικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Γραφείο Διοικητή ΟΑΕΕ.

 

γ) Μία (1) θέση ελεγκτή ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής με θητεία δημοσίου δικαίου, διάρ­κειας τριών (3) ετών (άρθρο 60 ν. 1943/1991, απόφαση Διοικητή αρ. 15615/3.5.1991, Β’ 350).

 

Αρθρο 32

Προϊστάμενοι Κεντρικής Υπηρεσίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Στις Γενικές Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με βαθμό Α’.

 

2. Στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστα­νται υπάλληλοι με βαθμό Α’, ως ακολούθως:

α) Στη Διεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελετών υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αναλογιστών και εφόσον δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού.

β) Στη Διεύθυνση Υγειονομικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων.

γ) Στη Διεύθυνση Πληροφορικής υπάλληλος των κλά­δων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

δ) Στις λοιπές Διευθύνσεις υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

 

3. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπη­ρεσίας προΐστανται υπάλληλοι ως ακολούθως:

α) Στα Τμήματα της Δ/νσης Στατιστικής και Αναλογι­στικών Μελετών υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού.

β) Στο Τμήμα Ιατρικής Αντίληψης υπάλληλος του κλά­δου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων.

γ) Στο Τμήμα Φαρμακευτικής Περίθαλψης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών.

δ) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Πληροφορικής υπάλ­ληλοι των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορι­κής και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

ε) Στα Τμήματα της Δ/νσης Επιθεώρησης υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

στ) Στα λοιπά Τμήματα των Δ/νσεων και στο αυτο­τελές τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικη­τικού-Λογιστικού και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 

Αρθρο 33

Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών

 

1. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις προΐστανται υπάλ­ληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων των ως άνω κλάδων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

 

2.  Στα Τμήματα Υγειονομικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων.

 

3.  Στα λοιπά Τμήματα, στα οποία διαρθρώνονται οι περιφερειακές Δ/νσεις, προΐστανται υπάλληλοι των κλά­δων: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων.

 

4. Στα αυτοτελή περιφερειακά Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμμα­τέων και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιλο­γή προϊσταμένου από τους προαναφερθέντες κλάδους μπορεί να προΐστανται υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών κλάδων.

 

Αρθρο 34

 

Κατανομή θέσεων μεταξύ Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών

 

1. Οι θέσεις όλων των κλάδων του μόνιμου προσωπικού του ΟΑΕΕ (άρθρο 28) κατανέμονται μεταξύ Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού ως εξής:

 

Α/Α

Κλάδοι

Κεντρική Υπηρεσία

Περ/κές Υπηρεσίες

Σύνολο

1

ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός

113

309

422

3

ΠΕ Πληροφορικής

21

21

4

ΠΕ Μηχανικών

2

2

5

ΠΕ Αναλογιστών

2

2

6

ΠΕ Ιατρών -Ειδικοτήτων

6

173

179

8

ΠΕ Φαρμακοποιών

3

3

6

9

ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός

78

138

226

10

ΤΕ Πληροφορικής

10

8

18

11

ΤΕ Μηχανικών

3

2

5

13

ΤΕ Νοσηλευτικής

1

1

2

14

ΤΕ Συντηρητών Μηχ/κών Συγκρ/των (προσ/νός)

14

14

15

ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων (προσωρινός)

3

3

16

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Κτηνοτροφίας, Ιχθυοκομίας (προσωρ.)

1

1

17

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

156

777

933

18

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

37

123

160

19

ΔΕ Εξακριβωτών

26

26

20

ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων

2

2

21

ΔΕ Υπαλλήλων Φαρμακείου

34

34

22

ΔΕ Τηλεφωνητών

2

1

3

23

ΔΕ Τεχνικός

17

17

24

ΔΕ Οδηγών

4

4

25

ΔΕ Διοικητικής Υποστήριξης (προσωρινός)

1

78

79

26

ΥΕ Επιμελητών

7

96

103

27

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

4

5

9

28

ΥΕ Εργατών

3

3

 

ΣΥΝΟΛΑ

453

1821

2274

 

 

2. Οι πάγιες θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 29 και 31) κατανέμονται μεταξύ των Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ ως εξής:

 

 

Α/Α

Θέσεις

Κεντρική Υπηρεσία

Περ/κές Υπηρεσίες

Σύνολο

1

Αναλογιστή

1

1

2

Στατιστικολόγου

1

1

3

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

1

1

4

ΠΕ Ελεγκτή Οδοντιάτρου

1

1

5

ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων – Βεβαιωτών

350

350

6

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας δίωρης απασχόλησης π.δ. 719/1979, 515/1988

2

2

7

Ειδικών Συνεργατών ν. 2556/1997

2

2

δ

Ειδικού Συνεργάτη δημοσιογράφου ν. 2972/2001

1

1

9

Ελεγκτή Γιατρού Ειδικότητας Παθολόγου ή γενι­κής ιατρικής ν. 1943/1991

1

1

 

ΣΥΝΟΛΑ:

7

353

360

 

3. Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση έμμισθης εντολής (άρθρο 31) κατανέμονται μεταξύ της Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ ως εξής:

Α/Α

Θέσεις

Κεντρική Υπηρεσία

Περ/κές Υπηρεσίες

Σύνολο

1

Νομικών Συμβούλων

3

3

2

Δικηγόρων

15

3

18

 

ΣΥΝΟΛΑ:

18

3

21

 

4. Η σύνθεση υπηρεσιακών μονάδων σε θέσεις προσω­πικού, η κατανομή των θέσεων του μόνιμου προσωπικού ως και των πάγιων θέσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις επιμέρους οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας εμφανίζεται στο Πα­ράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

5. Η κατανομή των προσωρινών – προσωποπαγών θέ­σεων αορίστου χρόνου στις Υπηρεσίες του Οργανισμού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Διοικητι­κού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ.

 

6. Η κατανομή των θέσεων προσωπικού στις επιμέρους οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Υπηρεσιών γίνε­ται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι­νωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αρθρο 35

Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάλληλοι των καταργουμένων Ταμείων ΤΑΕ, ΤΕΒΕ και ΤΣΑ, μόνιμοι, με σχέση ιδιωτικού δικαίου και έμμισθης εντολής συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις, μεταφέρονται στον ΟΑΕΕ και κατατάσσονται: Οι μόνιμοι με το βαθμό που κατέχουν σε θέσεις αντίστοιχων κλάδων του άρθρου 28 του παρόντος, οι με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων των άρθρων 29, 31 του παρό­ντος και οι με σχέση έμμισθης εντολής σε αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 30 του παρόντος.

Ειδικά κατατάσσονται:

α) Στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ο υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών του ΤΣΑ.

β) Σε προσωρινή θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ο υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής του ΤΑΕ.

γ) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οι υπάλλη­λοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού των Ταμείων: ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ καθώς και οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων των Ταμείων ΤΑΕ, ΤΣΑ.

δ) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικό, οι υπάλληλοι αντίστοιχης ειδικότητας κλάδου ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών και άλλων ειδικοτήτων του ΤΕΒΕ.

ε) Στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, οι υπάλληλοι αντίστοιχης ειδικότητας του κλάδου ΔΕ Τεχνικού του ΤΑΕ και ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών και άλλων ειδικοτήτων του ΤΕΒΕ.

στ) Σε προσωρινές θέσεις του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας οι υπάλληλοι του προσωρινού κλάδου ΥΕ Εργασιών Καθαριότητας του ΤΕΒΕ.

 

2. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του πα­ρόντος υπάλληλοι, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην προ­ηγούμενη παράγραφο κατατάσσονται σε αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες τους οποίους κατείχαν προ της έναρξης ισχύος του παρόντος.

 

Αρθρο 36

 

Κατάργηση διατάξεων

 

Οι οργανικές διατάξεις των Ταμείων ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος κα­ταργούνται.

 

 

Αρθρο 37

 

Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι­νωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Θεραπευτικών Μέσων της Διεύθυνσης Παροχών Ασθενείας της Κεντρικής Υπηρεσίας.

 

2.  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Εκκαθάρισης Συντάξεων των Περιφερει­ακών Διευθύνσεων. Μέχρι την ημερομηνία αυτή οι αρ­μοδιότητες τους ασκούνται από το Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι­νωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος θα λειτουργήσουν τα τμήματα συντάξεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων: Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των προαναφερθέ­ντων τμημάτων οι αρμοδιότητες τους θα ασκούνται ως εξής:

– Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας από τα αντίστοιχα τμήματα της Περιφερειακής Διεύ­θυνσης Β’ τομέα Θεσ/νίκης.

–  Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας από τα αντίστοιχα τμήματα της Περιφερειακής Διεύ­θυνσης Κέντρου Αθήνας.

– Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου από τα αντίστοιχα τμήματα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιλισίων.