(Δ.Α.  39 – Π.Κ. 23/ 8-8-2006)
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ.Α. για τους όρους αµοιβής εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας. (Δ.Α. 39/2006, Π.Κ. 23/ 08/08/2006)
Ο Αναστάσιος Πετρόπουλος ορίσθηκα Διαιτητής σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 για την επίλυση της, σχετικής με τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, συλλογικής διαφοράς που προέκυψε µεταξύ της συνδικαλιστικής οργανώσεως των εργαζοµένων µε την επωνυµία “Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος” και των εργοδοτικών οργανώσεων:
 Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),
 Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιριών και ΕΠΕ
 Σύνδεσµος Εταιρειών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος,
 Ένωση Διαφηµιστικών Εταιριών Ελλάδος,
 Σύνδεσµος Διεθνών Διαµεταφορέων Ελλάδος και εταιρειών Logistics Ελλάδος
 Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαµεταφοράς,
 Ελληνικός Σύνδεσµος Εταιριών Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
 Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
 Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
 Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών,
 Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιριών,
 Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Καθαρισµού,
 Σύλλογος Εταιριών Δηµοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.)
 Πανελλήνια Ένωση Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων,
 Σύνδεσµος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων.
Με πρόσκλησή μου που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ΟΜΕΔ 1743/17-7-2006 κάλεσα τους εκπροσώπους των ως άνω συνδικαλιστικών οργανώσεων να προσέλθουν την 25-7-2006 στα γραφεία του ΟΜΕΔ προκειµένου να συζητήσουµε την σχετική αίτηση που υπέβαλε η οργάνωση των εργαζοµένων για την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης.
Κατά την ημέρα που προσδιόρισα, παρέστησαν νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της αιτούσας εργατικής οργάνωσης και των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Γενική Συνοµοσπονδία Βιοτεχνών Επαγγελµατιών και Εµπόρων Ελλάδος β) Πανελλήνια Ένωση Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων, και γ) Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, όπως ονοµαστικά αναφέρονται στο σχετικό Πρακτικό Διαιτησίας οι οποίοι και ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί της προκείμενης συλλογικής διαφοράς. Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων αναφέρθηκαν στους λόγους για τους οποίους απέρριψαν την πρόταση του μεσολαβητή και ζήτησαν να εκδοθεί διαιτητική απόφαση που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των οικονομικών και εργασιακών συνθηκών που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις – μέλη τους.  Οι Εκπρόσωποι των λοιπών εργοδοτικών οργανώσεων δεν παρέστησαν παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εγκαίρως, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα επιδόσεως των προσκλήσεων και εποµένως δεσµεύονται και οι εργοδότες – µέλη τους από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Ύστερα από τα παραπάνω
Διαπίστωσα την αποτυχία τόσο των απ΄ ευθείας διαπραγµατεύσεων µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών όσο και της µεσολαβητικής προσπάθειας που προηγήθηκε,
Μελέτησα τα στοιχεία του φακέλου που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της µεσολάβησης και της παρούσης διαδικασίας,
Έλαβα υπόψη µου τα αιτήµατα των εργαζοµένων και τις θέσεις των εκπροσώπων των εργοδοτικών οργανώσεων που παρέστησαν και σκέφθηκα ως εξής:
Το πεδίο ισχύος της προκειμένης συλλογικής διαφοράς αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν ως κοινό χαρακτηριιστικό γνώρισμα αυτό της παροχής υπηρεσιών, της τρίτης δηλαδή κατά σειρά οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Διαφέρουν όμως μεταξύ τους, ως προς το αντικείμενο απασχόλησης, έτσι που δεν καθίσταται ευχερής η διαμόρφωση ενιαίου μισθολογίου και κοινής επιδοματικής πολιτικής. Επίσης με δυσκολία θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ένα ενιαίο ποσοστό αυξήσεων των βασικών μισθών ή ημερομισθίων των εργαζομένων που υπάγονται στο πεδίο ισχύος της αποφάσεως αυτής θα μπορούσε να είναι ικανοποιητικό και για τις δύο πλευρές, ιδιαίτερα για την πλευρά των εργοδοτικών οργανώσεων εκπρόσωποι των οποίων παρέστησαν κατά την κοινή συνάντησή μας και με επιχειρήματα περιέγραψαν την όχι καλή οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων – μελών τους. Ωστόσο και οι εργαζόμενοι – μέλη πρωτοβαθμίων οργανώσεων της αιτούσης Ομοσπονδίας αντιμετωπίζουν μαζί με τους εργοδότες τους τις περισσότερες φορές την καθημερινότητα, τα προβλήματα επιβιώσεως και το βάρος του συνεχώς αυξανόμενου πληθωρισμού, τον οποίο τουλάχιστον πρέπει να καλύπτουν οι κατ’ έτος ή ανά διετία υπογραφόμενες σύμφωνα με το Ν. 1876/90 ΣΣΕ ή οι αντί αυτών εκδιδόμενες Διαιτητικές Αποφάσεις.
Για την έκδοση της αποφάσεως αυτής έλαβα υπόψη µου:
 το ότι κατά την κοινή συνάντηση στο στάδιο της Διαιτησίας διαπιστώθηκε ότι δεν είναι δυνατόν να συγκλίνουν οι θέσεις των δύο πλευρών,
 την αίτηση µεσολαβήσεως και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο που υπέβαλε η εργατική πλευρά,
 την από 27 Ιουνίου 2006 κατά το άρθρο 15 του Ν. 1876/90 Πρόταση του Μεσολαβητή Άγγελου Ζησιμόπουλου,
 τον πληθωρισμό που κατά το έτος 2005 διαμορφώθηκε, σε μέσα επίπεδα, σε ποσοστό 3,5%, ποσοστό ίδιο με αυτό του εναρμονισμένου πληθωρισμού 3,5% του μηνός Μαρτίου 2006, έναντι 3,3% του Μηνός Μαρτίου 2005.
 τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank, που προβλέπουν ποσοστά πληθωρισμού 3,5% για το 2006, καθώς και την πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 3,8% για το 2006, (Οικονομικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank, 97, Μάρτιος 2006).Ήδη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε για το μήνα Ιούνιο 2006 σε ποσοστό 3,4%.
 την κυβερνητική ανακοίνωση της 17-5-2006 ότι ο ρυθμός ανάπτυξης έφτασε το 4% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2006 έναντι 3,4% του αντίστοιχου τριμήνου του 2005.
 το ύψος των αυξήσεων των µισθών και των ηµεροµισθίων της 12-4-2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 την ανάγκη για στοιχειώδη προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων τουλάχιστον από τις συνέπειες του πληθωρισµού,
 το ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1876/1990, οι περιεχόµενοι στις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. “θεσµικοί όροι” θα πρέπει να εφαρµόζονται και στους µισθωτούς που καλύπτονται από κλαδικές συµβάσεις, στο µέτρο που οι τελευταίες δεν περιέχουν ή περιέχουν δυσµενέστερους αντίστοιχους όρους και
 τις διατάξεις προηγούµενων οµοίων συλλογικών ρυθµίσεων.
Για τους λόγους αυτούς
Για την επίλυση της παραπάνω συλλογικής διαφοράς εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος αφενός και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων:
 Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),
 Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιριών και ΕΠΕ
 Σύνδεσµος Εταιρειών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος,
 Ένωση Διαφηµιστικών Εταιριών Ελλάδος,
 Σύνδεσµος Διεθνών Διαµεταφορέων Ελλάδος και εταιρειών Logistics Ελλάδος
 Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαµεταφοράς,
 Ελληνικός Σύνδεσµος Εταιριών Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
 Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων,
 Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
 Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθµών,
 Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιριών,
 Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Καθαρισµού,
 Σύλλογος Εταιριών Δηµοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (Σ.Ε.Δ.Ε.Α.)
 Πανελλήνια Ένωση Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων,
 Σύνδεσµος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων,
και που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της Χώρας που είναι µέλη των παραπάνω οργανώσεων κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
1. Στην απόφαση αυτή υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της:
Διαφηµίσεως, πληροφορικής, µεταφοράς και διαµεταφοράς, εκπαιδεύσεως, επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, φυλάξεως επιχειρήσεων, φροντίδας, φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολουθήσεως και αποθηκεύσεως, ποδοσφαιριστικών εταιρειών και σωµατείων, καθαρισµού κτιρίων και χώρων γενικά, ταχυµεταφορών ταχυδροµείων, δηµοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργανώσεως εκθέσεων και συνεδρίων και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:
α. Γραµµατείς – Υπάλληλοι Γραφείου
β. Λογιστές – Βοηθοί Λογιστών
γ. Βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας – εισπράκτορες – αποθηκάριοι – κλητήρες – διανοµείς)
δ. Προσωπικό φυλάξεως (φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί)
ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραµµατιστές-στριες, αναλυτές-τριες τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόµενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23-7-1998 Εθνική Οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας και
στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λπ. αυτοκινήτων
2. Η ιδιότητα του µέλους πρωτοβάθµιου σωµατείου που ανήκει στην Ο.Ι.Υ.Ε., πιστοποιείται µε βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθµια σωµατεία για λογαριασµό της Ο.Ι.Υ.Ε., στην οποία ανήκουν.
Άρθρο 2
Αυξήσεις βασικών µισθών και ηµεροµισθίων
1. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στη ρύθµιση αυτή µισθωτών, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2005 µε βάση την ΔΑ 23/2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3%.
2. Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2006 µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 1-9-2006 κατά ποσοστό 3,5%.
3. Οι νόµιµες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως είχαν διαµορφωθεί 31-12-2005 υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των ΣΣΕ και ΔΑ που εξακολουθούν να ισχύουν αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί 31-8-2006 αυξάνονται από 1-9-2006 κατά ποσοστό 3,5%.
Άρθρο 3
Επιδόµατα
1. Το επίδοµα που χορηγείται ήδη στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται µε τη σύνταξη ισολογισµού αυξάνεται και διαµορφώνεται στο 72% υπολογιζόµενο επί του συνόλου των νοµίµων αποδοχών και καταβάλλεται µε τους όρους και προϋποθέσεις των προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων.
2. Το βασικό ηµεροµίσθιο των καθαριστριών, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά, προσαυξάνεται µε επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 6% για κάθε τριετία πραγµατικής υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη µέχρι 6 τριετίες.
4. Στους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή µισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται τα λοιπά επιδόµατα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από τις προηγούµενες όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις και υπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά µε τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις.
Άρθρο 4
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι όλων των προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα.
Άρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερων ρυθµίσεων
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισµούς εργασίας, κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2006.