Δ.Α. 51/2010
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας – Δ.Α.: 51/2010 Δευτέρα, Οκτωβρίου 18, 2010, 12:00 ΠΜ
1. Με την αίτησή της 056Δ/18.10.2010 προς τον ΟΜΕΔ, η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος» (ΟΙΥΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε κατάρτιση Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και γραφεία όλης της χώρας».
2. Την Παρασκευή 22.10.2010, μετά από δεύτερη κλήρωση, αναδείχθηκα διαιτητής {Κωνσταντίνος Κρεμαλής}, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 4 του Ν.1876/1990 και τους Κανονισμούς του ΟΜΕΔ.

Η απόφασή μου έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1.1. Στην παρούσα Εθνική Κλαδική Δ.Α. υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της:
Διαφήμισης, πληροφορικής, μεταφοράς και διαμεταφοράς, εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών φροντιστηρίων, φύλαξης επιχειρήσεων, φροντίδας, φύλαξης και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολούθησης και αποθήκευσης, ποδοσφαιρικών και καλαθοσφαιρικών εταιρειών και σωματείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων γενικά, κέντρων ξένων γλωσσών, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, διαχείρισης απαιτήσεων, περιβαλλοντικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαμεσολάβησης κινητών αξιών και υπηρεσιών επιχειρηματικών κεφαλαίων, που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:
α) γραμματείς – υπάλληλοι γραφείου,
β) λογιστές – βοηθοί λογιστών,
γ) βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας – εισπράκτορες – αποθηκάριοι – κλητήρες – διανομείς),
δ) προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί),
ε) προσωπικό πληροφορικής (χειριστές – χειρίστριες, προγραμματιστές – προγραμματίστριες, αναλυτές – αναλύτριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόμενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23.7.1998 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 93/30.7.1998) που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Η/Υ όλης της χώρας και
στ) οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λπ. αυτοκινήτων.
1.2. Η ιδιότητα του μέλους πρωτοβάθμιου σωματείου που ανήκει στην ΟΙΥΕ, πιστοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθμια σωματεία για λογαριασμό της ΟΙΥΕ στην οποία ανήκουν.

Άρθρο 2
Υπαγωγή εργαζομένων παροχής υπηρεσιών

Οι εργαζόμενοι με τις ειδικότητες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας (περ. α’-στ’), οι οποίοι εργάζονται: (α) σε εταιρείες διαμεσολαβητικών υπηρεσιών κινητών αξιών και (β) σε εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, εντάσσονται μισθολογικά και για τους λοιπούς όρους εργασίας στη Δ.Α.11/2008 (Π.Κ. 6/6.6.2008) και των προηγούμενων όμοιων αυτών ρυθμίσεων, που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2009.

Άρθρο 3
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγόμενων στην παρούσα Δ.Α., όπως είχαν κατά περίπτωση διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση τη Δ.Α.11/2008 (Π.Κ. 6/6.6.2008), εξακολουθούν να καταβάλλονται και κατά την ετήσια διάρκεια της ρύθμισης αυτής.

Άρθρο 4
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό (1/2) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2010, 2011 και 2012 (Π.Κ.: 14/16.7.2010).
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 5
Επίδομα αδείας

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεκατριών (13) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλον τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος αδείας, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 6
Ταχύρρυθμη εκπαίδευση για την τήρηση μέτρων
υγείας και ασφάλειας

Συγκροτείται μικτή επιτροπή για την εκπόνηση συμφωνητικού που θα ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής ταχύρρυθμης εκπαίδευσης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καθαρισμού και απολυμάνσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των προδιαγραφών και των μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Άρθρο 7
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της Δ.Α.11/2008, καθώς και των προηγούμενων όμοιων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 8
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την εφαρμογή της παρούσας δεν μειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 9
Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2010 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010.