(Δ.Α.  11 / 2008 – Π.Κ. 6/6-6-2008)
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Δ.Α. 11/2008 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας. (Π.Κ. 6/6-6-2008)
Στην Αθήνα σήμερα την 29 Μαΐου 2008 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής – Διαιτητής του ΟΜΕΔ,
– που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 19 Μαΐου 2008 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας,
– συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 18 Ιανουαρίου 2008 και αριθμ. πρωτ. 20 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.),
– αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 19 Μαΐου 2007, σε συνέχεια της από 12 Μαΐου 2008 και αριθμ. πρωτ. 012/12-5-2008 αίτησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) από κοινού με τις εργοδοτικές οργανώσεις Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισμού (Π.Ο.Ε.Κ.), Πανελλήνια Ένωση Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., και μονομερούς αίτησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) ως προς τις λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις της συλλογικής διαφοράς.
κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, σε Διαιτητική Απόφαση με τις εξής ρυθμίσεις:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
1.1.  Στην παρούσα εθνική κλαδική Δ.Α. υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της:
Διαφηµίσεως, πληροφορικής, µεταφοράς και διαµεταφοράς, εκπαιδεύσεως, επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, εκπαιδευτικών φροντιστηρίων, φυλάξεως επιχειρήσεων, φροντίδας, φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολουθήσεως και αποθηκεύσεως, ποδοσφαιριστικών και καλαθοσφαιρικών εταιρειών και σωµατείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων γενικά, κέντρο ξένων γλωσσών, ταχυµεταφορών ταχυδροµείων, δηµοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργανώσεως εκθέσεων και συνεδρίων, κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, διαχείρισης απαιτήσεων, περιβαλλοντικών υπηρεσιών, και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:
α. Γραµµατείς – Υπάλληλοι Γραφείου
β. Λογιστές – Βοηθοί Λογιστών
γ. Βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας – εισπράκτορες – αποθηκάριοι – κλητήρες – διανοµείς)
δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί)
ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραµµατιστές-στριες, αναλυτές-τριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόµενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23-7-1998 Εθνική Οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας και
στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λπ. αυτοκινήτων

1.2. Η ιδιότητα του µέλους πρωτοβάθµιου σωµατείου που ανήκει στην Ο.Ι.Υ.Ε., πιστοποιείται µε βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθµια σωµατεία για λογαριασµό της Ο.Ι.Υ.Ε., στην οποία ανήκουν.
Άρθρο 2
Υπαγωγή Εργαζομένων Παροχής Υπηρεσιών
Οι εργαζόμενοι με τις ειδικότητες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας (περιπτώσεις α-στ), οι οποίοι εργάζονται α) σε καλαθοσφαιρικές εταιρείες και σωματεία β) σε επιχειρήσεις κτηματομεσιτικών υπηρεσιών γ) σε επιχειρήσεις διαχείρισης απαιτήσεων και δ) σε επιχειρήσεις περιβαλλοντικών υπηρεσιών εντάσσονται μισθολογικά και για τους λοιπούς όρους εργασίας στην από 12-4-2007 Σ.Σ.Ε. (πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 34/11-5-2007) και στην Δ.Α. 19/2007 (πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 8/11-5-2007) και των προηγουμένων ομοίων αυτών ρυθμίσεων, που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2007.
Άρθρο 3
Αυξήσεις βασικών µισθών και ηµεροµισθίων
3.1. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στη ρύθµιση αυτή µισθωτών, όπως είχαν κατά περίπτωση διαµορφωθεί την 31-12-2007, µε βάση τις από 12 Απριλίου 2007 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 34/11-5-2007) και Δ.Α. 19/2007 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/11-5-2007), αυξάνονται από 01-01-2008 κατά ποσοστό 3,5%.

3.2. Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2008 µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01-09-2008 κατά ποσοστό 3,2%.

3.3. Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2008 µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01-01-2009 κατά ποσοστό 2,5%

3.4. Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31-8-2009 µε βάση την προηγούµενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01-09-2009 κατά ποσοστό 4,0%

3.5. Οι νόµιµες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2007 υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των ΣΣΕ και ΔΑ που εξακολουθούν να ισχύουν, αυξάνονται από 01-01-2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31-08-2008 αυξάνονται από 01-09-2008 κατά ποσοστό 3,2%.

3.6. Οι εν λόγω συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2008, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01-01-2009 κατά ποσοστό 2,5%.

3.7.  Οι εν λόγω συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-08-2009, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01-09-2009 κατά ποσοστό 4%.
Άρθρο  4
Επιδόµατα
4.1. Το επίδοµα ισολογισμού που προβλέπεται από τις από 12-4-2007 Σ.Σ.Ε. και 19/2007 Δ.Α. και προηγούμενες αυτών ρυθμίσεις, εφόσον στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κλπ, το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κλπ υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.

4.2. Το επίδομα ξένης γλώσσας που χορηγείται στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα βάσει της ΔΑ 44/1998 χορηγείται και στους κατόχους Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας αντίστοιχου με το επιπέδου Lower.

4.3. Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται τα λοιπά επιδόματα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από τις προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις και υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά με τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις.
Άρθρο 5
Κοινές Επιτροπές και Πρωτοβουλίες Ρυθμίσεων
5.1. Τα μέρη δύνανται στην διάρκεια ισχύος της παρούσας να συστήσουν κοινές επιτροπές και να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες έναντι των αρμοδίων αρχών για κρίσιμα ζητήματα τα οποία ανέδειξαν στην διάρκεια των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, όπως:

5.2. Η τήρηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων των υπαγομένων στην παρούσα ως προϋπόθεσης συμμετοχής (επί ποινή απαραδέκτου) σε διαγωνισμούς δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών, και την με κάθε τρόπο καταπολέμηση της υποβολής προσφορών που συνιστούν «πωλήσεις κάτω του κόστους» το οποίο προβλέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

5.3. Η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διοικητικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων, εργαζομένων και ειδικοτήτων που υπάγονται στην παρούσα για θέματα οργάνωσης της εργασίας χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ανάγκη τήρησης της νομιμότητας, και κυρίως η ασφάλεια της εργασίας και της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες οργάνωσης της εργασίας εκάστης ειδικότητας (π.χ. αναλυτική τήρηση βιβλίου δρομολογίων των οδηγών σχολικών λεωφορείων).

5.4. Κάθε άλλο ζήτημα που τα μέρη θεωρούν ότι μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επιχειρήσεων και εργαζομένων με απλοποίηση διοικητικών ρυθμίσεων και εφαρμογή ελαχίστων προδιαγραφών, και την ανάπτυξη ισχυρότερων και αποτελεσματικότερων εκπροσωπήσεων των μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στην παρούσα σε Εθνικό Επίπεδο.
Άρθρο 6
Κωδικοποίηση της ΣΣΕ
Στην διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέρη δύναται να συστήσουν κοινή ομάδα εργασίας με στόχο την κωδικοποίηση σε ενιαίο και πλήρες κείμενο που θα περιλαμβάνει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, ώστε να προωθηθεί η διοικητική απλοποίηση και η εγκυρότερη εφαρμογή των όρων από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα.
Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ΔΑ ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και τις προηγούμενες αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.
Άρθρο 8
Διατήρηση ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 12 Απριλίου 2007 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 34/11-5-2007) και Δ.Α. 19/ 2007 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 88/11-5-2007) και όλων των προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα.
Άρθρο 9
Αρχή ευνοϊκότερων ρυθµίσεων
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισµούς εργασίας, κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01-01-2008.
Αιτιολογία
Στην Αθήνα σήμερα την 29 Μαΐου 2008 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής – Διαιτητής του ΟΜΕΔ, που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 19 Μαΐου 2008 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 18 Ιανουαρίου 2008 και αριθμ. πρωτ. 20 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 19 Μαΐου 2007, σε συνέχεια της από 12 Μαΐου 2008 και αριθμ. πρωτ. 012 αίτησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), από κοινού με τις εργοδοτικές οργανώσεις Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισμού (Π.Ο.Ε.Κ.), Πανελλήνια Ένωση Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., και μονομερούς αίτησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) ως προς τις λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις της συλλογικής διαφοράς, πραγματοποίησα κοινή συνάντηση με τα μέρη που προσέφυγαν από κοινού στην Διαιτησία του άρθρου 16 του ν. 1876/90 την 19 Μαΐου 2008, και προσεκάλεσα το σύνολο των μερών της συλλογικής διαφοράς, εγκαίρως και εγγράφως, σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα την 26η Μαΐου 2008, ώστε να εξετασθεί η συλλογική διαφορά εργασίας.
Στην συνάντηση στης 19ης Μαΐου 2008 προσήλθαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.),της Πανελλήνιας Ένωσης Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, του Συνδέσμου Διεθνών Διαμεταφορέων και εταιρειών Logistics Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Καθαρισμού (Π.Ο.Ε.Κ.), του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
Στην συνάντηση της 26ης Μαΐου 2008 προσήλθαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), επιβεβαίωσαν τις θέσεις τους οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, του Συνδέσμου Διεθνών Διαμεταφορέων και εταιρειών Logistics Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Καθαρισμού (Π.Ο.Ε.Κ.), του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), ενώ δεν προσήλθαν εκπρόσωποι από τις εργοδοτικές ενώσεις Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε., του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος, Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης Επικοινωνίας, (ΕΕΔΕ), Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης, Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών, Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαίρου Β’ και Γ’ Εθν. Κατηγορίας, Σύλλογο Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), Σύνδεσμο Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων,  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – PALSO, Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Σύνδεσμο Ελλήνων Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ), Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), Ελληνικό Σύνδεσμο Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ) καίτοι προσεκλήθησαν εγκαίρως και εγγράφως.
Με τα μέρη που συμμετείχαν στην διαπραγμάτευση για την διαιτητική ρύθμιση της συλλογικής διαφορά πραγματοποιήθηκαν και κατ’ιδίαν συναντήσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς δεν κατέστη δυνατόν, στα πλαίσια της υφισταμένης προθεσμίας για την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης, να εξελιχθεί περαιτέρω η συλλογική διαπραγμάτευση και να οδηγηθεί σε συναίνεση και συμφωνία των μερών για την σύναψη ΣΣΕ, έστω και κατά το στάδιο της Διαιτησίας, κατέληξα στη Διαιτητική Απόφαση 11/2008 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας αφού έλαβα υπόψη μου και τα εξής:

1. Την από 12-5-2008 αίτηση Διαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τα έγγραφα που αφορούν την εξέλιξη της από 18-01-2008 Αίτησης Μεσολάβησης.

2. Την ανάγκη εφαρμογής των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας και στους εργαζόμενους που απασχολούνται α) σε καλαθοσφαιρικές εταιρείες και σωματεία,  β) σε επιχειρήσεις κτηματομεσιτικών υπηρεσιών γ) σε επιχειρήσεις διαχείρισης απαιτήσεων και δ) σε επιχειρήσεις περιβαλλοντικών υπηρεσιών  ώστε να εντάσσονται μισθολογικά και για του λοιπούς όρους εργασίας στην από 12-4-2007 Σ.Σ.Ε. (πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 34/11-5-2007) και στην Δ.Α. 19/2007 (πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 8/11-5-2007) και των προηγουμένων ομοίων αυτών ρυθμίσεων, που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2007.

3. Την σύναψη της από 2 Απριλίου 2008 ΕΓΣΣΕ  2008-2009 και το περιεχόμενο αυτής, σύμφωνα με το οποίο τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων όλης της χώρας όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2007 με βάση την ΕΓΣΣΕ των ετών 2006-2007, αυξάνονται την 1-1-2008 κατά ποσοστό 3,45%, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2008 αυξάνονται από 1-9-2008 κατά ποσοστό 3,0%, και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-4-2009 αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,50%

4. Τις νεότερες εξελίξεις και προβλέψεις για το πληθωρισμό του 2008 και του 2009, που ακολούθησαν την σύναψη της από 2 Απριλίου 2008 ΕΓΣΣΕ 2008-2009, και ειδικότερα τις πρόσφατες τάσεις επιτάχυνσης του πληθωρισμού καθώς από την σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.) του μηνός Απριλίου 2008, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2007, προκύπτει αύξηση 4,4% έναντι αύξησης 2,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2007 προς το 2006.

5. Το γεγονός ότι οι πληθωριστικές τάσεις διαχέονται πέρα από μηνιαίες εξάρσεις σε ευρύτερη διάρκεια του δωδεκαμήνου, καθώς και ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2007-Απριλίου 08, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 06-Απριλίου 07, παρουσίασε αύξηση 3,5%, έναντι αύξησης 3,0%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

6. Το ιδιαίτερο γεγονός ότι η προαναφερθείσα αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κατά 4,4% το μήνα Απρίλιο 2008, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2007, προήλθε από μεταβολές των δεικτών στις οποίες προεξάρχουν, πλην των καυσίμων, οι αυξήσεις των δεικτών αφενός της ομάδας «Στέγαση» κατά 10,3%, όπου περιλαμβάνεται η αύξηση των τιμών, κυρίως, των ενοικίων κατοικιών, των ειδών και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας, της ύδρευσης-αποχέτευσης των δημοτικών τελών, των υπηρεσιών κοινοχρήστων, του πετρελαίου θέρμανσης, του ηλεκτρικού ρεύματος και των στερεών καυσίμων, δηλαδή μεταξύ άλλων υπηρεσιών που εμπίπτουν στην ευθεία αρμοδιότητα της δημόσιας πολιτικής, αφετέρου της ομάδας «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», κατά 6,6%, όπου περιλαμβάνεται η αύξηση των τιμών, κυρίως, στα είδη: ρύζι, αλεύρι, ψωμί, φρυγανιές-παξιμάδια, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά, μοσχάρι νωπό, πουλερικά νωπά, αλλαντικά, ψάρια γενικά, γάλα νωπό παστεριωμένο, γάλα διατηρημένο, γιαούρτι, τυρί φέτα, τυριά σκληρά, αυγά, βούτυρο γάλακτος, φυτικό βούτυρο, σπορέλαιο, φρούτα νωπά, λαχανικά νωπά, όσπρια, γλυκά-ζαχαρωτά, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμοί φρούτων.

7. Το ότι οι ανωτέρω «οδηγοί» των πληθωριστικών τάσεων δεν συνδέονται κυρίως με την διαμόρφωση του κόστους εργασίας, αλλά αφενός με την διαμόρφωση των φορολογικών πολιτικών και ιδιαίτερα των εμμέσων φόρων, των δημοσίων τελών και των τιμολογίων υπηρεσιών «κοινής ωφελείας», αφετέρου όπως σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος, με την μη-ανταγωνιστική λειτουργία των σχετικών αγορών.

8. Το ότι ειδικότερα οι Εαρινές Οικονομικές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνουν ότι ενώ ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή «συγκρατήθηκε» το 2007 στο 3%, έναντι 3,3% το 2006, το α’ τρίμηνο του 2008 ήδη υπερέβη το 4 1/4% τροφοδοτούμενος κυρίως από τις τιμές τροφίμων και καυσίμων.  Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές στην διάρκεια του 2008, κυρίως λόγω των συνθηκών στις αγορές καυσίμων, αυξανόμενων εμμέσων φόρων σε προϊόντα πετρελαίου (καύσιμα) και, όπως αναφέρει η Επιτροπή, των εξελίξεων όσον αφορά το εργατικό κόστος.  Οι δε «αισιόδοξες» προβλέψεις της Επιτροπής αναφέρονται σε πληθωρισμό(Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) 3,7% το 2008 και 3,6% το 2009, έναντι 3% το 2006.

9. Το ότι η Τράπεζα της Ελλάδος από την πλευρά της σε χρονικά μεταγενέστερη δημοσιευθείσα Έκθεση 3 του Διοικητή εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί το 2008 στο 4%. Επιπλέον αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις μακροοικονομικών παραγόντων, αλλά δεν παραλείπει να επισημάνει ότι ορισμένες αγορές δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, καθώς δεν είναι ικανοποιητικές οι συνθήκες ανταγωνισμού με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε σχετικώς υψηλά επίπεδα το περιθώριο κέρδους. Ενώ ο ΟΟΣΑ σε ακόμη μεταγενέστερες εκτιμήσεις του προειδοποίησε για τον κίνδυνο υψηλού πληθωρισμού ο οποίος αναμένεται το 2008 να ανέλθει στο 4,2%, αποδίδοντας μονομερώς την αδυναμία συγκράτησης του στην αιτία «των δύσκολων συνθηκών στην αγορά εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων».

10. Το ότι μία ένδειξη ότι δεν είναι οι μισθοί των ΣΣΕ και των ΔΑ που «οδηγούν» στην αλληλεπίδραση του πληθωρισμού και στην επιτάχυνσή του παρέχει και η περίπτωση της κλαδικής ρύθμισης για την παροχή υπηρεσιών όπου το 2007, με την σύναψη της από 12 Απριλίου 2007 Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας βάσει όρων που συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αφενός οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) και αφετέρου οι εκπρόσωποι α) της Γενικής  Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Καθαρισμού (Π.Ο.Ε.Κ.) γ) του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, με την οποία συμφωνήθηκε χορήγηση αυξήσεων κατά ποσοστό 3% από 1.1.2007 και κατά 3% από 01.09.2007, ενώ η ΕΓΣΣΕ 2006-2007 προέβλεπε εφάπαξ αύξηση από 1.5.2007 κατά ποσοστό 5,1%. Ο δε πληθωρισμός του 2007 έκλεισε, όπως ήδη προαναφέρθηκε, στο 3%.

11. Το ότι, συνεπώς, δεν φαίνεται να είναι οι αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών συμβάσεων σε κλάδους των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, αλλά κυρίως είναι οι έμμεσες φορολογικές επιβαρύνσεις, η ατελής λειτουργία των αγορών, και η διαμόρφωση των τιμολογίων των υπηρεσιών «κοινής ωφέλειας», οι οποίες «πρωτοστατούν» στην επιτάχυνση  των πληθωριστικών τάσεων. Ενώ, αντίθετα, μέσω αυτών των κλαδικών συμβάσεων προέχει η διατήρηση και η αύξηση αφενός της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων, αφετέρου της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών, η οποία σε σημαντικό βαθμό συμβάλλει στην ενδογενή διατήρηση της ζήτησης και του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

12. Την ανάγκη χορήγησης του επιδόματος ξένης γλώσσας που έχει εισαχθεί με την ΔΑ 44/1998 και στους κατόχους Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, το οποίο εισήχθη μεταγενεστέρως. Ειδικότερα σημειώνεται ότι το Υπουργείοι Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει από το 2003 καθιερώσει και θέσει σε εφαρμογή τη λειτουργία συστήματος εξετάσεων για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης σύγχρονων γλωσσών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.). Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Γ. διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο, αφορούν τέσσερις γλώσσες (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής) και φορέας υλοποίησής τους είναι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Με την καθιέρωση του συστήματος εξετάσεων για τη χορήγηση του Κ.Π.Γ. επιδιώχθηκε η ενιαία πιστοποίηση της γλωσσομάθειας στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρώπης, η κατοχύρωση της γνώσης διαφόρων γλωσσών που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναγνώριση της γνώσης ξένων γλωσσών ως επαγγελματικού προσόντος στο δημόσιο και ιδιωτικό επαγγελματικό χώρο, είτε αυτές προσφέρονται ως αντικείμενο γνώσης από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε όχι. Το Κ.Π.Γ. είναι ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο παρέχεται από την ελληνική πολιτεία και δεν έχει εμπορικά – κερδοσκοπικά κίνητρα, προσδιορίζει τους στόχους του με βάση τις ποικίλες ανάγκες των χρηστών της γλώσσας στην κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα στην Ελλάδα, εναρμονίζεται με τις τελευταίες προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης ως προς τα επίπεδα και τους τύπους πιστοποίησης και τις αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ευρωπαϊκή διάσταση η οποία διασφαλίζεται και από τη σύνδεσή του με το Διεθνές Δίκτυο Συστημάτων Πιστοποίησης International Certificate Conference (I.C.C.)

13. Την ανάγκη εξομοίωσης των όρων χορήγησης του επιδόματος ισολογισμού βάσει της νεότερης (17 Ιουλίου 2007) ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 80/3-8-2007).

14. Την ανάγκη από κοινού αντιμετώπισης ζητημάτων που τροφοδοτούν την αδήλωτη εργασία, την μη τήρηση των όρων των συλλογικών συμβάσεων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό κατά τους δημόσιους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών εκ μέρους επιχειρήσεων και εργαζομένων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής παρούσας ρύθμισης, και ζητημάτων που αφορούν την διοικητική απλοποίηση υποχρεώσεων επιχειρήσεων και εργαζομένων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

15. Τον επικουρικό χαρακτήρα της Διαιτησίας του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα και την συμβολή της στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των μερών της συλλογικής διαφοράς, με την υιοθέτηση ελαχίστων κλαδικών ρυθμίσεων.