(Δ.Α.  19/2007 – Π.Κ. 34/11-5-2007)
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας.
Στην Αθήνα σήμερα την 12 Απριλίου 2007 οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός α) Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και β) Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.ΙΥ.Ε.) και αφετέρου α) Δημήτρης AσημαKόπoυλoς, Πρόεδρος και β) Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας εκπρόσωποι της Γενικής. Συνομοσπονδίας” Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), α) Γεώργιος Κούτουπας, Πρόεδρος και β) Αθανάσιος Νταβλούρος, Γεν. Γραμματέας εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Καθαρισμού (Π.Ο.Ε.Κ.) και Γεώργιος Σταθόπουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ τους και με την παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Μιλτιάδη Σταμπουλή, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Aρθρο 1
Πεδίο ισχύος
1. Στην παρούσα εθνική κλαδική σ.σ.ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της:
Διαφημίσεως, πληροφορικής, μεταφοράς και διαμεταφοράς, εκπαιδεύσεως, επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, φυλάξεως επιχειρήσεων,
φροντίδας, φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολουθήσεως και αποθηκεύσεως, ποδοσφαιριστικών εταιρειών και σωματείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων γενικά, ταχυμεταφορών ταχυδρομείων, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργανώσεως εκθέσεων και συνεδρίων και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:
α. Γραμματείς – Υπάλληλοι Γραφείου
β. Λογιστές – Βοηθοί Λογιστών
γ. Βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας – εισπράκτορες – αποθηκάριοι – κλητήρες – διανομείς)
δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί)
ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραμματιστές-στριες, αναλυτές-τριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόμενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23.7.1998 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας και
στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων
2. Η ιδιότητα του μέλους πρωτοβάθμιου σωματείου που ανήκει στην Ο.Ι.Υ.Ε., πιστοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθμια σωματεία για λογαριασμό της Ο.Ι.Υ.Ε., στην οποία ανήκουν.
Aρθρο 2
Αυξήσεις βασικών μισθών και ημερομισθίων
1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στη ρύθμιση αυτή μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, με βάση την Δ.Α. 39/2006, αυξάνονται από 01.01.2007 κατά ποσοστό 3%.
2. Οι ως άνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.08.2007, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.09.2007 κατά ποσοστό 3%.
3. Οι νόμιμες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των ΣΣΕ και ΔΑ που εξακολουθούν να ισχύουν, αυξάνονται από 01.01.2007 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.08.2007, αυξάνονται από 01.09.2007 κατά ποσοστό 3%.
Aρθρο 3
Επιδόματα
1. Το επίδομα που χορηγείται ήδη ,στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται με τη σύνταξη ισολογισμού αυξάνεται και διαμορφώνεται στο 75% υπολογιζόμενο επί του συνόλου των νομίμων αποδοχών και καταβάλλεται με τους όρους και προϋποθέσεις των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων.
2. Το επίδομα προϋπηρεσίας υπαλλήλων γραφείου που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, αυξάνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 3% επί των βασικών μισθών τους, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους.
3. Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται τα λοιπά επιδόματα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από τις προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις και υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά με τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις.
Aρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και τις προηγούμενες αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.
Aρθρο 5
Διατήρηση ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της 39/06 Δ.Α. και όλων των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Aρθρο 6
Αρχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων
10δοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ΄ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν ] ισχύουν.
Aρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.01.2007.
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2007

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας.
Στην Αθήνα σήμερα την 30 Απριλίου 2007 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής – Διαιτητής του ΟΜΕΔ,
– που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 20 Απριλίου 2007 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας,
– συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 18 Ιανουαρίου 2007 και αρμ. πρωτ. 17 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.ΙΥ.Ε.),
– αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 20 Απριλίου 2007, σε συνέχεια της από 13 Απριλίου 2007 και αρ. πρωτ. 015 αίτησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.ΙΥ.Ε.), κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, σε Διαιτητική Απόφαση με τις εξής ρυθμίσεις:
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στη παρούσα εθνική κλαδική Δ.Α. υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της:
Διαφημίσεως, πληροφορικής, μεταφοράς και διαμεταφοράς, επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, εκπαιδευτικών φροντιστηρίων, φυλάξεως επιχειρήσεων, φροντίδας, φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολουθήσεως και αποθηκεύσεως, ποδοσφαιριστικών εταιρειών και σωματείων, κέντρων ξένων γλωσσών, ταχυμεταφορών ταχυδρομείων, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργανώσεως εκθέσεων και συνεδρίων και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:
α. Γραμματείς – Υπάλληλοι Γραφείου
β. Λογιστές – Βοηθοί Λογιστών
γ. Βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας – εισπράκτορες αποθηκάριοι – κλητήρες – διανομείς)
δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί)
ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραμματιστές-στριες, αναλυτές-τριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόμενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23.7.1998 Εθνική ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας και
στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων
2. Η ιδιότητα του μέλους πρωτοβάθμιου σωματείου που ανήκει στην Ο.ΙΥ.Ε., πιστοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθμια σωματεία για λογαριασμό της Ο.ΙΥ.Ε., στην οποία ανήκουν.
Αρθρο 2
Αυξήσεις βασικών μισθών και ημερομισθίων
1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στη ρύθμιση αυτή μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, με βάση την Δ.Α. 39/2006, αυξάνονται από 01.01.2007 κατά ποσοστό 3%.
2. Οι ως άνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.08.2007, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.09.2007 κατά ποσοστό 3%.
3. Οι νόμιμες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των ΣΣΕ και ΔΑ που εξακολουθούν να ισχύουν, αυξάνονται από 01.01.2007 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.08.2007, αυξάνονται από 01.09.2007 κατά ποσοστό 3%.
Αρθρο 3
Επιδόματα
1. Το επίδομα που χορηγείται ήδη στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται με τη σύνταξη ισολογισμού αυξάνεται και διαμορφώνεται στο 75% υπολογιζόμενο επί του συνόλου των νομίμων αποδοχών και καταβάλλεται με τους όρους και προϋποθέσεις των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων.
2. Το επίδομα προϋπηρεσίας υπαλλήλων γραφείου που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, αυξάνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 3% επί των βασικών μισθών τους, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους.
3. Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται τα λοιπά επιδόματα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από τις προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις και υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά με τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις.
Αρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Δ.Α. ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και τις προηγούμενες αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.
Αρθρο 5
Διατήρηση ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της 39/06 Δ.Α. και όλων των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αρθρο 6
Αρχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ΄ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.01.2007.
Αιτιολογία
Στην Αθήνα σήμερα την 30 Απριλίου 2007 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής – Διαιτητής του ΟΜΕΔ, που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 20 Απριλίου 2007 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 18 Ιανουαρίου 2007 και αρ. πρωτ. 17 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.ΙΥ.Ε.), αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 20 Απριλίου 2007, σε συνέχεια της από 13 Απριλίου 2007 και αρ. πρωτ. 015 αίτησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.ΙΥ.Ε.)1 προσεκάλεσα τα μέρη, εγκαίρως και εγγράφως, σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα την 25η Απριλίου 2007, ώστε να εξετασθεί η συλλογική διαφορά εργασίας.
Στην συνάντηση της 25ης Απριλίου 2007 προσήλθε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, ενώ δεν προσήλθαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Α.Ε. & Ε.Π.Ε., του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος, της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος, του Συνδέσμου Διεθνών Διαμεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), του Συνδέσμου Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – PAΙSO και της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) καίτοι προσεκλήθησαν εγκαίρως και εγγράφως.
Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς δεν κατέστη δυνατόν, στα πλαίσια της υφισταμένης προθεσμίας 10 ημερών για την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης, να εξελιχθεί περαιτέρω η συλλογική διαπραγμάτευση και να οδηγηθεί σε συναίνεση και συμφωνία των μερών για την σύναψη ΣΣΕ, έστω και κατά το στάδιο της Διαιτησίας, κατέληξα στη Διαιτητική Απόφαση 19/2007 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας αφού έλαβα υπόψη μου και τα εξής:
1. Την από 13.04.2007 αίτηση Διαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τα έγγραφα που αφορούν την εξέλιξη της από 18.01.2007 Αίτησης Μεσολάβησης.
2. Την σύναψη της ΕΓΣΣΕ 2006-2007, το περιεχόμενο αυτής, τις εξελίξεις και τις υφιστάμενες προβλέψεις για το πληθωρισμό του 2007.
3. Την σύναψη της από 12 Απριλίου 2007 Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας βάσει όρων που συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αφενός οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) και αφετέρου οι εκπρόσωποι α) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), β) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Καθαρισμού (Π.Ο.Ε.Κ.) γ) του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.
4. Την ανάγκη διατήρησης και εφαρμογής ενιαίων κατωτάτων όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας.
5. Τον επικουρικό χαρακτήρα της Διαιτησίας του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα και την συμβολή της στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των μερών της συλλογικής διαφοράς, με την υιοθέτηση ελαχίστων κλαδικών ρυθμίσεων.
Ημερομηνία Κατάθεσης: 30 Απριλίου 2007.