Τι παρέχει ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενους που τίθενται σε διαθεσιμότητα:Σε περίπτωση διαθεσιμότητας ο ΟΑΕΔ τους καταβάλλει το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των τελευταίων -2- μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η καταβολή γίνεται για μέχρι -3- μήνες ανά έτος.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
-Βεβαίωση εργοδότη
-Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι ο μισθωτός δεν απασχολείται σε άλλον εργοδότη, ότι εάν αναλάβει εργασία σε άλλον εργοδότη θα επιστρέψει το αναλογούν ποσό από την ανάληψη εργασίας έως την λήξη της διαθεσιμότητας, και ότι αν ο εργοδότης διακόψει την διαθεσιμότητα πριν από την λήξη της, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει το αναλογούν ποσό της επιδότησης.