Πώς διαγράφω μαζικά παραγγελίες;
Από την επιλογή 4.8.2

Η επιλογή αυτή αφορά την διαγραφή παραγγελιών που έχουν κλείσει, για να γίνεται καθαρισμός του αρχείου των παραγγελιών, με αποτέλεσμα βελτίωση της ταχύτητας λειτουργίας του προγράμματος.

Η ημερομηνία που δηλώνετε, είναι η ημερομηνία παράδοσης, μέχρι
την οποία θα διαγραφούν οι παραγγελίες. Επίσης δηλώνετε ποιας κατάστασης οι παραγγελίες θα διαγραφούν ((0)ανεκτέλεστες (1)Μερικώς εκτελεσμένες (2)Ολικώς εκτελεσμένες).

Με την διαγραφή των παραγγελιών όλες οι δεσμευμένες ποσότητες αποδεσμεύονται.