Ποια παραστατικά θα πρέπει να εκτυπώνονται με ψηφιακή υπογραφή;

Όλα τα παραστατικά που μέχρι τώρα χρειάζονταν θεώρηση, π.χ. δελτία αποστολής, τιμολόγια πώλησης, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, φορτωτικές, αποδείξεις λιανικής κτλ.