(ΑΠΟΦΑΣΗ 12188 / 2006).
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ N.Π.Ι.Δ.Αποφ. 12188/2006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 31 Αυγούστου 2006 Αριθμ. 12188 Καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών που απασχολούνται στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, των πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005.
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4.6.1968).
3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
4. Την από 12.4.2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Π.Κ.Υ.Ε. 14/13-4-2006).
5. Το από 20.3.2006 υπόμνημα του Σωματείου Εργαζομένων Νηπιαγωγών και Βρεφοκόμων Μακεδονίας.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 22.5.2006.
7. Το υπ΄ αριθμ. Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ΄ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
9. Την υπ΄ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών πτυχιούχων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των αποφοίτων σχολών ελευθέρων σπουδών διετούς ή τριετούς φοιτήσεως ή Ι.Ε.Κ. αναγνωρισμένων από το κράτος που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, των πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ., όλης της χώρας, ως εξής:
α) Βασικοί Μισθοί:
από 1.1.2006 = 675,60 ευρώ
από 1.9.2006 = 695,87 ευρώ και
από 1.5.2007 = 731,36 ευρώ
β) Επιδόματα: Επί των ανωτέρω βασικών μισθών χο­ρηγούνται τα εξής επιδόματα:
βα) Επίδομα έντεκα (11) τριετιών εκ των οποίων η 1η τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόμενες δέκα τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.
ββ) Επίδομα σπουδών:
i) Στους κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται επίδομα σπουδών για κάθε έτος σπουδών σε ποσοστό 5% και μέχρι τέσσερα (4) συνολικά έτη σπουδών.
ii) Επίδομα σπουδών σε ποσοστό 5% συνολικά δικαιούνται και οι απόφοιτοι σχολών ελευθέρων σπουδών, ΙΕΚ, TEE κ.λ.π. τουλάχιστον διετούς φοιτήσεως.
βγ) Επίδομα οικογενειακών βαρών: υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους ως εξής:
– 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως ( άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 ),
– 5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά ως επίδομα τέκνων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
2. Λοιποί όροι εργασίας
α) Υπηρεσία – Προϋπηρεσία:
Για τον προσδιορισμό των αποδοχών της παρούσας, προσμετράται πλην του χρόνου υπηρεσίας και κάθε προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας σε οποιονδήποτε εργοδότη (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου) καθώς και η άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος, υπολογιζόμενη από της κτήσεως του πτυχίου της Σχολής.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι ή με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια εφόσον τούτο είναι ευκρινές και σε περίπτωση άσκησης αυτοτελούς επαγγέλματος, με πιστοποιητικό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου ή του αρμοδίου Επιμελητηρίου ή άλλης Αρχής που να βεβαιώνει το χρόνο άσκησης με την ιδιότητα αυτή.
β) Χρονικά όρια:
Για το προσωπικό της παρούσας ισχύει 40ωρη εβδομαδιαία εργασία με πενθήμερο σύστημα εργασίας.
Για απασχόληση μεγαλύτερη του παραπάνω ωραρίου καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές όπως η νομοθεσία ορίζει. Το ίδιο ισχύει και για απασχόληση κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες εορτές του έτους, καθώς επίσης και για απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες.
3. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως Ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.
4. Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμενες αποδοχές καθώς και λοιποί όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας καθώς και παροχές εξ ελευθεριότητας δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
5. Κάθε προηγούμενη απόφαση μας καταργείται.
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1/1/2006.
7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.