(Δ.Α. 8 / 2006)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΔΙΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων – Δ.Α.: 8/2006
Στις 17 Μαΐου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στα επί της Πλ. Βικτωρίας αριθ. 7 – Αθήνα, γραφεία του ΟΜΕΔ, ο επιλεγείς με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 4 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, Διαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, μετά από πρόσκληση σύμφωνα με τον νόμο, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω αναφερομένων διαδίκων μερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός του Σωματείου Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π. και αφετέρου του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑΣΙΠΣ).
Αποφασίζω τα κατωτέρω
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1.1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι-ες ως παιδαγωγοί (πτυχιούχοι ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχοι) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία.
1.2.Εννοιολογικοί προσδιορισμοί: Παιδαγωγός θεωρείται α) ο εξασκών, ως υπεύθυνος, παιδαγωγική εργασία, με οποιονδήποτε τρόπο, απασχολών και διαπαιδαγωγών τα παιδιά, με υλικά κατασκευών, ζωγραφική, πλαστελίνη, παιδικά τραγούδια, παιδική άθληση, παραμύθια, μύθους, αισθητηριακές ασκήσεις, με ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, γράμματα, αριθμούς κ.λπ., β) ο διευθύνων ή εποπτεύων το γενικό ή επιμέρους παιδαγωγικό έργο.
Βοηθός παιδαγωγός θεωρείται εκείνος ο οποίος, με οποιονδήποτε τρόπο, βοηθά στην εφαρμογή και πραγματοποίηση του παιδαγωγικού έργου (προετοιμασία παιδαγωγικού υλικού, αλλαγή – καθαριότητα παιδιών και περιποίησή τους γενικά, ταξινόμηση και τακτοποίηση υλικών, διατροφή και ένδυση παιδιών, υποβοήθηση στην επιτήρηση και εκτέλεση παιδαγωγικού έργου κ.λπ.).
Αρθρο 2
Αναπροσαρμογή βασικών μισθών
2.1. Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005 σύμφωνα με τη Δ.Α.4/2005, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 2,9% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2006 κατά ποσοστό 2,9%.
2.2. Έννοια προϋπηρεσίας: Για την κατάταξη στα προβλεπόμενα μισθολογικά κλιμάκια προσμετράται, πλην του χρόνου υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, και κάθε προϋπηρεσία της ίδιας ειδικότητας του μισθωτού σε άλλον εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό των εργοδοτών στους οποίους εργάστηκαν οι μισθωτοί ή από τα βιβλιάρια ενσήμων ΙΚΑ.
Αρθρο 3
Αγορά βιβλίων
3.1. Με σκοπό τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των εργαζομένων που καλύπτονται από την παρούσα, σε κάθε παιδικό σταθμό οι παιδαγωγοί και βοηθοί παιδαγωγών υποβάλλουν κάθε χρόνο στη διεύθυνση της επιχείρησης έναν ενιαίο κατάλογο βιβλίων που ζητούν να αγοραστούν, με τις αντίστοιχες τιμές. Το συνολικό κόστος των βιβλίων, των οποίων την αγορά δικαιούνται να ζητήσουν οι εργαζόμενοι, ανέρχεται στο ποσό των 150,00 ευρώ ανά παιδαγωγό ή βοηθό παιδαγωγό που εργάζεται στον παιδικό σταθμό.

3.2. Αν τα βιβλία δεν έχουν αγοραστεί εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα υποβολής του σχετικού καταλόγου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να αγοράσουν οι ίδιοι τα βιβλία, αφού προηγουμένως ενημερώσουν, εγγράφως, τη διεύθυνση και να απαιτήσουν την απόδοση σε αυτούς του ποσού, με βάση τις σχετικές αποδείξεις. Τα βιβλία φυλάσσονται στον χώρο του παιδικού σταθμού και δίνονται στους εργαζόμενους ως χρησιδάνειο.
Αρθρο 4
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης – Διατήρηση ρυθμίσεων
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Δ.Α. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα Σ.Σ.Ε., ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα Δ.Α.
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Δ.Α. με εξαίρεση τις ειδικότερες διακρίσεις αυτής, όπου ορίζεται ρητώς διαφορετική έναρξη ισχύος, αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2006.