(Δ.Α. 16/2010 – Π.Κ. 7 / 4-5-2010)
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΔΙΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Δ.Α 16/2010, Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών- Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία. (Π.Κ. 7/4-5-2010)
1. Με την αρ. πρωτ. 601/012Δ/6-4-2010 αίτηση του προς τον Ο.ΜΕ.Δ. το «Σωματείο Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π.», ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία.
2. Την 14-4-2010 αναδείχθηκα ως διαιτητής με β’ κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την 16-4-2010 ανέλαβα τα καθήκο­ντα μου και την 16-04-2010 έπειτα από έγγραφη πρόσκληση μου (αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 673/16-4-2010), κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση στις 21-4-2010 και ώρα 14:30 μ.μ. στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. για να εκθέσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 και 15 παρ. 5 του Ν. 1876/90.
4. Στην κοινή συνάντηση της 21-04-2010 παραστάθηκαν, νόμιμα, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους κ.κ. Γ. Μπουλούγαρη και Αθ. Λυκουρέση, ενώ ο κ. Δ. Μήλλας εκπροσώπησε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών και ο κ. Σπ. Αρώνης το Νέο Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδας.
Η συλλογική διαφορά εντοπίστηκε στη διαμόρφωση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία, μετά την απόρριψη της Πρότασης Μεσολάβησης από την εργοδοτική πλευρά (Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών και Νέος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδας).
5. Κατά την κοινή συνάντηση, η εργατική πλευρά εξέφρασε τις απόψεις της σύμφωνα με τις οποίες υποστήριξε το αίτημα της για υπογραφή τοπικής κλαδικής σ.σ.ε., ιεραρχώντας σειρά αιτημάτων.
Οι εκπρόσωποι των δύο εργοδοτικών οργανώσεων εξέφρασαν την αντίθεση τους στην υπογραφή τοπικής κλαδικής σ.σ.ε., λόγω σειράς προβλημάτων που αυτή θα δημιουργήσει, ενώ υποστήριξαν τη θέση τους για μηδενικές αυξήσεις το 2010 λόγω των δυσμενών εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου τους. Από τα αιτήματα της εργατικής πλευράς συμφώνησαν μόνον στην παροχή δύο δεκαπεντάλεπτων διαλειμμάτων εργασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω έλαβα υπόψη μου τα ακόλουθα:
1. Την από 18-12-2009 καταγγελία της ΔΑ 7/2009 και την Πρόσκληση για διαπραγματεύσεις του Σωματείου Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π., προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών και το Νέο Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδας (ΝΕΟ Σ.Ι.Π.Σ.Ν.Ε.).
2. Την με αριθ. πρωτ. 38/9.2.2010 αίτηση του Σωματείου Εργαζομένων στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς Περιοχής Α.Π.Π. προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
3. Τα από 2-3-2010 και 10-3-2010 Πρακτικά Μεσολάβησης.
4. Την Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή Δ. Τσακίρη.
5. Τη με αρ. πρωτ. 601/012Δ/06.04.2010 Αίτηση Διαιτησίας.
6. Την ΔΑ 7/2009.
7. Τις απόψεις των μερών όπως εκφράστηκαν στο από 21-4-2010 Πρακτικό Διαιτησίας.
8. Το από 10-3-2010 Υπόμνημα του Νέου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδας (ΝΕΟ Σ.Ι.Π.Σ.Ν.Ε.), που κατατέθηκε στον Ο.ΜΕ.Δ.
9. Το από 9-3-2010 Υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών (Π.Α.Σ.Ι.Π.Σ.), που κατατέθηκε στον Ο.ΜΕ.Δ.
10. Την ΔΑ 11/2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 6/6-6-2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας.
11. Τη διαμόρφωση του Εναρμονισμένου Δ.Τ.Κ. σε 2,9% για τον Φεβρουάριο του 2010 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, καθώς και την εκτίμηση του μέσου ετήσιου πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί για το 2010 σε ποσοστό 3%, σύμφωνα με την Έκθεση «Νομισματική Πολιτική 2009-2010, Μάρτιος 2010» της Τράπεζας της Ελλάδος.
12. Την εντεινόμενη οικονομική κρίση, την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων και τη διαφαινόμενη συγκράτηση της μέσης τιμής των διδάκτρων των παιδικών σταθμών για το έτος 2010.
13. Τη διαπιστωμένη αδυναμία των μερών να καταλήξουν σε συμφωνία, γεγονός που δικαιολογεί την έκδοση της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1876/1990.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
1.1. Στις διατάξεις της παρούσας Δ.Α. υπάγονται οι εργαζόμενοι ως παιδαγωγοί και βοηθοί παιδαγωγών, πτυχιούχοι ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχοι, συνοδοί, οδηγοί , προσωπικό καθαριότητας και μάγειροι Α, Β, Γ, στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών -Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία.
1.2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. Παιδαγωγός, θεωρείται: α) ο εξασκών, ως υπεύθυνος, παιδαγωγική εργασία με οποιοδήποτε τρόπο, απασχολών και διαπαιδαγωγών τα παιδιά, με υλικά κατασκευών, ζωγραφική, πλαστελίνη, παιδικά τραγούδια, παιδική άθληση, παραμύθια, μύθους, αισθητηριακές ασκήσεις, με ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, γράμματα, αριθμούς, κ.λπ. β) ο διευθύνων ή εποπτεύων το γενικό ή επί μέρους παιδαγωγικό έργο.
1.3. Βοηθός παιδαγωγός: θεωρείται εκείνος ο οποίος, με οποιοδήποτε τρόπο, βοηθά στην εφαρμογή και πραγματοποίηση του παιδαγωγικού έργου (προετοιμασία παιδαγωγικού υλικού, αλλαγή – καθαριότητα παιδιών και περιποίηση τους γενικά, ταξινόμηση και τακτοποίηση υλικών, διατροφή και ένδυση παιδιών, υποβοήθηση στην επιτήρηση και εκτέλεση παιδαγωγικού έργου, κ.λπ.).
Άρθρο 2 Μισθολογικές και λοιπές ρυθμίσεις για τους παιδαγωγούς Αναπροσαρμογή βασικών μισθών
Οι βασικοί μισθοί των παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/2009 Δ.Α. αυξάνονται από 10-2-2010 κατά ποσοστό 1,5% και όπως θα διαμορφωθούν την 31-8-2010 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 1% από 1-9-2010.
Άρθρο 3 Θεσμικά θέματα
1. Με σκοπό τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου τους, σε κάθε παιδικό σταθμό οι παιδαγωγοί και οι βοηθοί παιδαγωγών υποβάλλουν κάθε χρόνο στη διεύθυνση της επιχείρησης ένα ενιαίο κατάλογο βιβλίων που ζητούν να αγορασθούν με τις αντίστοιχες τιμές. Το συνολικό κόστος των βιβλίων, των οποίων την αγορά δικαιούνται να ζητήσουν εργαζόμενοι που εργάζονται στον παιδικό σταθμό, ανέρχεται στο ποσόν των 175 ευρώ ανά παιδαγωγό ή βοηθό παιδαγωγό που εργάζεται στον παιδικό σταθμό. Αν τα βιβλία δεν έχουν αγορασθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα υποβολής του σχετικού καταλόγου, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να αγοράσουν οι ίδιοι τα βιβλία, αφού προηγουμένως ενημερώσουν εγγράφως τη διεύθυνση του παιδικού σταθμού και να απαιτήσουν την απόδοση σ’ αυτούς του ποσού με βάση τις σχετικές αποδείξεις. Τα βιβλία ανήκουν στην κυριότητα του παιδικού σταθμού, φυλάσσονται στο χώρο του και δίνονται στους εργαζόμενους ως χρησιδάνειο, με δυνατότητα να τα μελετούν και στο σπίτι.
2. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρηματοδοτούν ετησίως με ποσόν 210 ευρώ κατ’ άτομο την παρακολούθηση σεμιναρίων των παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών που απασχολούν. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται από τον εργοδότη απ’ ευθείας στον φορέα που εκτελεί το σεμινάριο, ο δε ενδιαφερόμενος μισθωτός οφείλει να παρακολουθεί δεόντως το σεμινάριο που επέλεξε. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνεται εκτός των κανονικών ωρών εργασίας. Ο αριθμός των προσώπων που θα δικαιούνται τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις ορίζεται ως εξής: Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 4 παιδαγωγούς 1 παιδαγωγός, από 5 έως 7, 2 παιδαγωγοί, από 8 έως 11, 3 παιδαγωγοί, από 12 έως 17, 5 παιδαγωγοί, από 18 έως 25, 6 παιδαγωγοί, από 26 έως 30, 7 παιδαγωγοί και από 31 και πάνω 8 παιδαγωγοί. Η συμμετοχή των μισθωτών που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση των παραπάνω σεμιναρίων πρέπει να γίνεται με κυκλική εναλλαγή. Εφόσον κατά το ίδιο έτος εκδηλώσουν στον ίδιο εργοδότη ενδιαφέρον περισσότεροι μισθωτοί από τον αριθμό που αναλογεί σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα, η επιλογή των δικαιούχων θα διακανονίζεται με συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και σε περίπτωση αδυναμίας τέτοιου διακανονισμού με μεταξύ τους κλήρωση, παρουσία του εργοδότη. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται εάν οι μισθωτοί παραλείψουν να διευθετήσουν το ζήτημα της επιλογής τους, η παράλειψη δε αυτή θεωρείται ότι εκφράζει την έλλειψη ενδιαφέροντος περισσότερων μισθωτών από τον αριθμό των δικαιούχων κατά την παραπάνω κλίμακα.
3. Στους παιδαγωγούς και βοηθούς παιδαγωγών χορηγούνται δύο διαλείμματα την ημέρα διάρκειας 15 λεπτών το καθένα, τα οποία υπολογίζονται ως χρόνος εργασίας. Σε συνεννόηση με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του, οι παιδαγωγοί και βοηθοί, μεριμνούν, ώστε κατά την ώρα των διαλειμμάτων τα παιδιά να βρίσκονται υπό την εποπτεία των υπόλοιπων συναδέλφων τους που εργάζονται.
Άρθρο 4
Μισθολογικές και λοιπές ρυθμίσεις συνοδών
1. Συνοδός στην έννοια της παρούσας σύμβασης θεωρείται αυτή ή αυτός που συνοδεύει και εποπτεύει τα παιδιά κατά τη διαδρομή με το σχολικό αυτοκίνητο – λεωφορείο από το σπίτι στο νηπιαγωγείο -παιδικό σταθμό και αντίστροφα.
2. Ο βασικός μισθός των υπαγόμενων στην παρούσα συνοδών καθορίζεται από 10.02.2010 σε 838 ευρώ και από 1.9.2010, αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται σε 846,38 ευρώ.
3. Στους/στις υπαγόμενους/ες στην παρούσα συνοδούς καταβάλλονται τα εξής επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται στο βασικό μισθό:
     α. Επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 2% για κάθε τριετία και. Ως πολυετία θεωρείται η προϋπηρεσία που διανύθηκε σε κάθε εργοδότη με οποιαδήποτε ειδικότητα.
     β. Επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%.
     γ. Επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί.
Τα   επιδόματα  γάμου   και  τέκνων χορηγούνται   σύμφωνα   με  τους όρους  και  τις προϋποθέσεις που χορηγούνται στους παιδαγωγούς και στους βοηθούς παιδαγωγών.
Άρθρο 5 Μισθολογικές και λοιπές ρυθμίσεις των οδηγών
1. Οι νόμιμες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 9-2-2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11/2008 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (Π.Κ. Υπουργείου Απασχόλησης 6/6-6-2008), η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την υπ’ αριθ. 51871/2440/11-7-2008 (ΦΕΚ 1448 τ. Β της 23.7.08) αυξάνονται από 10-2-2010 κατά ποσοστό 1.5% και όπως θα διαμορφωθούν στις 31-8-2010 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 1%, από 1-9-2010.
2. Κατά τα λοιπά για τους υπαγόμενους στην παρούσα οδηγούς αυτοκινήτων εφαρμόζονται όλοι οι όροι της ως άνω υπ’ αριθ. 11/2008 Δ.Α. που αφορούν στους οδηγούς.
Άρθρο 6 Μισθολογικές και λοιπές ρυθμίσεις του προσωπικού καθαριότητας
1. Τα βασικά ημερομίσθια των καθαριστών/καθαριστριών, που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 9-2-2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11/2008 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (Π.Κ. Υπουργείου Απασχόλησης 6/6-6-2008), η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την υπ’ αριθ. 51871/2440/11-7-2008 (ΦΕΚ 1448 τ. Β της 23.7.08) αυξάνονται από 10-2-2010 κατά ποσοστό 1,5% και όπως θα διαμορφωθούν στις 31-8-2010 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 1%, από 1-9-2010.
2. Κατά τα λοιπά για τους υπαγόμενους στην παρούσα καθαριστές/καθαρίστριες εφαρμόζονται όλοι οι όροι της ως άνω υπ’ αριθ. 11/2008 Δ.Α., που αφορούν στους καθαριστές/καθαρίστριες.
Άρθρο 7 Μισθολογικές και λοιπές ρυθμίσεις των μαγείρων – μαγειρισσών
1. Οι βασικοί μισθοί των μαγείρων/μαγειρισσών Α, Β και Γ που υπάγονται στην παρούσα, από 10.02.2010 διαμορφώνονται ως εξής: Μάγειρας Α 944,60 ευρώ. Μάγειρας Β 875,70 ευρώ. Μάγειρας Γ 873,41 ευρώ.
α. Από 1.9.2010 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 1%, και διαμορφώνονται ως εξής:
         Μάγειρας Α 954,05 ευρώ.
         Μάγειρας Β 884,46 ευρώ.
         Μάγειρας Γ 882,14 ευρώ.
2. Η διαβάθμιση των κατηγοριών των μαγείρων – μαγειρισσών από τη Γ στη Β και από τη Β στην Α Κατηγορία θα γίνεται μετά από επταετή συνολική προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη, η οποία θα αποδεικνύεται από το βιβλιάριο ενσήμων και από υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου.
3. Στους υπαγόμενους στη παρούσα μαγείρους/μαγείρισσες χορηγούνται τα εξής επιδόματα:
α) Επίδομα πολυετίας ποσού 5,00 ευρώ για κάθε έτος υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη σε καθήκοντα συναφή και ομότιμα. Το επίδομα αυτό προστίθεται στους παραπάνω βασικούς μισθούς, προκειμένου να υπολογιστούν τα παρακάτω επιδόματα:
    Ι. Επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που χορηγείται στους  παιδαγωγούς και βοηθούς παιδαγωγών.
    ΙΙ. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης σε ποσοστό 13% για τους πτυχιούχους ανωτέρων τουριστικών σχολών, 10% για τους απόφοιτους των μέσων τουριστικών σχολών και τους απόφοιτους σχολών μετεκπαίδευσης και 6% για τους απόφοιτους της ταχύρυθμης εκπαίδευσης. Για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου αποδεικτικού σπουδών.
    III. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 7%.
4. Σε κάθε μάγειρα / μαγείρισσα που υπάγεται στην παρούσα χορηγούνται δύο (2) μπλούζες, δύο (2) σκούφοι και δύο (2) ποδιές το χρόνο.
Άρθρο 8 Λοιπές ρυθμίσεις
1. Για τους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις ΕΓΣΣΕ.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της υπ’ αριθ. 7/2009 Δ.Α. (Π.Κ. ΣΕΠΕ Δυτ. Τομέα Αθηνών 1/24.3.2009) και των προηγούμενων ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν θίγονται με την παρούσα.
Άρθρο 9 Αρχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν θίγονται με την παρούσα.
Άρθρο 10  Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 10-2-2010.